image1 image2

OM AH HUNG VAJRA GURU
PADMA SIDDHI HUM

RIPA VINH QUANG

Tinh yếu của Gesar là sự DŨNG MÃNH và LÒNG CAN ĐẢM. Bạn có thể có Kinh nghiệm, bạn có thể có Kiến thức, NHƯNG bạn phải có sự DŨNG MÃNH và LÒNG CAN ĐẢM để thực sự tiến về phía trước. Tất cả chúng ta bằng cách nào đó kết nối với tinh thần DŨNG MÃNH đó.

Terchen Rinpoche

Bậc Trì Minh Vương – Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là vị lãnh đạo tối cao của dòng Nyingma thuộc Phật giáo Kim Cương thừa, là một Đạo sư hóa thân siêu phàm được xếp vào hàng các Đạo sư cao cấp nhất của Giác tánh. Ngài là một Đại Khai Mật Tạng xuất hiện một cách hiếm hoi trong thời đại ngày nay, trong Mật điển Padmasambhava đã nói rằng: "Bất cứ người nào diện kiến một Khai Mật Tạng thì chính là diện kiến ta, Đức Liên Hoa Sinh"

Kho Tàng Terma

Terma là những giáo lý trình bày một phương pháp tu tập Phật giáo có hiệu quả, chân xác và sâu xa nhất. Đã có hàng trăm Terton, tức những người khám phá ra các bảo tạng Giáo pháp được cất giấu, tìm thấy hàng ngàn cuốn sách và các những vật thiêng liêng được cất giấu trong đất, nước, bầu trời, trong núi, các khối đá và cả ở trong tâm trí. Do thực hành tu tập theo những giáo lý cất giấu này, nhiều hành giả đã đạt giác ngộ tối thượng, tức Phật quả.

Truyền Thừa Ripa

Từ ripa có nghĩa là "người sống trên núi". Dòng truyền thừa Ripa - Nyingma bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 như một dòng truyền được thiết lập bền vững bởi Đại Khai Mật Tạng Ripa Pema Deje Rolpa. Các thực hành chính của Truyền thừa Ripa là các Kho tàng giáo lý Terma của Terton Taksham Samten Lingpa; Yeshe Tsogyal; Vajrakilaya; Hayagriva và các thực hành đặc biệt là các Terma Gesar xứ Ling được phát lộ bởi Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche.

Bài Mới Nhất

Lời Vàng Chư Đạo Sư

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung