Chỉ dẫn cốt tủy để sửa chữa những vi phạm và phá vỡ |

Chỉ dẫn cốt tủy để sửa chữa những vi phạm và phá vỡ

Home

Kính lễ vị Tôn của giác tính tự sinh!

Khi tham gia vào thực hành sâu xa về tiếp cận và thành tựu,

Nếu có khả năng về việc có một số vi phạm và phá vỡ thệ nguyện (Samaya)

Liên quan đến vị đạo sư mà con từng thọ quán đỉnh,

Điều này có thể cướp đoạt những kết quả của sự hành trì –

Do đó, hãy áp dụng chỉ dẫn cốt tủy trọng yếu sau đây.

 

Hãy thấy rằng vị đạo sư mà từ Ngài, con thọ quán đỉnh và trao truyền

Chính là hiện thân của tất cả chư Phật

Và quán tưởng Ngài trên đỉnh đầu con.

Trong lúc duy trì bốn sức mạnh,

Hãy tụng ba lần lời cầu nguyện Yeshe Kuchok[1],

Thứ truyền tải ý nghĩa của Mật Điển Voi Điên,

Và Chân ngôn trăm âm càng nhiều càng tốt.

 

Cuối cùng, hãy tụng nguyên âm – phụ âm và Chân ngôn tinh túy duyên khởi.

Sau đó, đạo sư trên đỉnh đầu con lập tức chuyển thành

Hình tướng của bất kỳ vị Bổn tôn nào mà con đang thực hành.

Hãy thọ bốn quán đỉnh và tụng Chân ngôn gốc.

Bổn tôn tan thành ánh sáng và hòa vào con.

Bản thân con hòa vào kinh nghiệm hình tướng – tính Không chẳng thể diễn tả

Và ổn định trong trạng thái trần trụi vượt khỏi ý nghĩ.

Sau đấy, những vi phạm, phá vỡ hay ác tâm

Không bao giờ được phép làm ô nhiễm tâm con lần nữa.

Đây là chỉ dẫn cốt tủy trọng yếu nhất,

Được ban như là gia trì của sự trao truyền trí tuệ

Của đạo sư, vị đại diện tất cả những gia đình Phật và ba thân.

Hãy thấm nhuần nó vào tim con! Samaya.

 

Jigme Lingpa

Việt dịch: Pema Jyana

Nguồn: Chỉ dẫn cốt tủy để sửa chữa những vi phạm và phá vỡ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung