Sùng Kính Đạo Sư |

Tiểu sử vắn tắt ngài Jatson Nyingpo (1585-1656)

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Bậc trì giữ sự thực chẳng thể phá hủy vĩ đại, vị tu sĩ nổi tiếng trong một thân với ba danh hiệu – vị phát lộ kho tàng Letro Lingpa, Trì Minh Jatson Nyingpo và bậc trì giữ Chân ngôn Humnak Mebar – xuất hiện là một hóa hiện từ lòng bi mẫn của Đức Nyangben Tingdzin Zangpo. Ngài Nyangben đã hoàn toàn chứng ngộ kết quả và là vị thù thắng trong một trăm linh tám đệ tử của đạo sư vĩ đại xứ […]

Lời nhắc nhở giải thoát

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Con đỉnh lễ dưới chân của đạo sư vô song! Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnh và nỗ lực làm các thiện hạnh, Và rèn luyện tâm con càng nhiều càng tốt trên những con đường của Kinh và Mật, Với ba nguyên tắc cao quý, sáu ba la mật và các giai đoạn phát triển và hoàn thiện, […]

Bạn hiểu bậc Thầy là gì?

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Bạn có thể thấy Thầy mình là Phật? Không dễ, Ri­­­npoche Dzongsar Khyentse bảo, nhưng đối với hành giả Kim Cương Thừa, đây là nơi con đường chân thật bắt đầu. Lòng sùng mộ Đạo sư hay bậc Thầy  là đầu não, là trái tim, là máu huyết, là xương sống và hơi thở của Kim cương thừa siêu việt, con đường Mật điển của Phật giáo. Kim cương thừa (KCT) không […]

Đạo sư và sự quảng đại

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đối với một đệ tử thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa, có nhiều kinh điển và nhiều luận giải. Kinh điển chứa đựng những lời dạy trực tiếp của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, trong khi luận giải là những bình phẩm giảng giải được biên soạn sau đó bởi một đệ tử của Phật, chẳng hạn ngài Long Thọ Tôn giả. Ngoài ra, cũng có những hướng dẫn về cách thức tu tập hay thực hành. Ví dụ như, nhiều chương […]

Thực hành thiền định Guru yoga

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Phương cách thực sự trong đó bạn thực hiện thiền định guru yoga là quán tưởng bản thân bạn trong thân tướng của một Bổn tôn, trong trường hợp này là nữ Bổn tôn Vajrayogini. Hãy thiền định trong không gian trên đầu bạn, bằng độ dài khoảng một cubit trên đỉnh đầu (bằng bề […]

Bậc Thầy cội nguồn của mọi ân phước

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Giáo lý Phật Đà có thể được chia thành con đường Kinh thừa và con đường Mật thừa. Con đường Kinh thừa dựa trên những nguyên nhân và con đường Mật thừa dựa trên kết quả. Cả hai đều về việc sử dụng một con đường để giải phóng chúng ta khỏi tri kiến nhị nguyên nhằm đạt tới  trạng thái giải thoát. Đầu tiên, trên con đường Kinh thừa, nguyên nhân  của tri kiến nhị nguyên được phân tích. Người ta thấy rằng gốc rễ […]

Sự gia trì của chư Đạo Sư

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Chúng ta cần luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người xung quanh. Đặc biệt với những hành giả Giáo Pháp, ân phước gia trì của chư đạo sư là điều thật khó để diễn tả bằng lời; vì thế, đó thường là điều không thể tin được với những vị hiếm khi thực hành hay chưa chấp nhận Phật giáo. Tuy nhiên, khi Giáo Pháp hòa nhập vào tâm, chúng ta tự nhiên chấp nhận điều này. […]

Gọi Thầy từ chố ngàn xa

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Phải chịu đựng thống khổ khôn nguôi, Nhưng chẳng phút giây nào mảy may hối hận. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung