Sùng Kính Đạo Sư |

Đại dương thành tựu – Những giai đoạn phụng sự Đạo sư

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

 Kính lễ đạo sư vinh quang, vị Thánh Tôn, Đấng viên thành mong ước thù thắng – Những giai đoạn của việc phụng sự Ngài, Đại Dương Thành Tựu, con giờ đây sẽ thuật lại. Điều này có ba phần: (1) bản tính của vị đạo sư cần được phụng sự; (2) những phẩm tính của đệ tử phụng sự; và (3) cách thức phụng sự. 1. Bản Tính Của Đạo Sư Hàng Vĩ Đại nói rằng: […]

Tiểu sử vắn tắt ngài Jatson Nyingpo (1585-1656)

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Bậc trì giữ sự thực chẳng thể phá hủy vĩ đại, vị tu sĩ nổi tiếng trong một thân với ba danh hiệu – vị phát lộ kho tàng Letro Lingpa, Trì Minh Jatson Nyingpo và bậc trì giữ Chân ngôn Humnak Mebar – xuất hiện là một hóa hiện từ lòng bi mẫn của Đức Nyangben Tingdzin Zangpo. Ngài Nyangben đã hoàn toàn chứng ngộ kết quả và là vị thù thắng trong một trăm linh tám đệ tử của đạo sư vĩ đại xứ […]

Lời nhắc nhở giải thoát

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Con đỉnh lễ dưới chân của đạo sư vô song! Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnh và nỗ lực làm các thiện hạnh, Và rèn luyện tâm con càng nhiều càng tốt trên những con đường của Kinh và Mật, Với ba nguyên tắc cao quý, sáu ba la mật và các giai đoạn phát triển và hoàn thiện, […]

Bạn hiểu bậc Thầy là gì?

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Bạn có thể thấy Thầy mình là Phật? Không dễ, Ri­­­npoche Dzongsar Khyentse bảo, nhưng đối với hành giả Kim Cương Thừa, đây là nơi con đường chân thật bắt đầu. Lòng sùng mộ Đạo sư hay bậc Thầy  là đầu não, là trái tim, là máu huyết, là xương sống và hơi thở của Kim cương thừa siêu việt, con đường Mật điển của Phật giáo. Kim cương thừa (KCT) không […]

Đạo sư và sự quảng đại

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đối với một đệ tử thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa, có nhiều kinh điển và nhiều luận giải. Kinh điển chứa đựng những lời dạy trực tiếp của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, trong khi luận giải là những bình phẩm giảng giải được biên soạn sau đó bởi một đệ tử của Phật, chẳng hạn ngài Long Thọ Tôn giả. Ngoài ra, cũng có những hướng dẫn về cách thức tu tập hay thực hành. Ví dụ như, nhiều chương […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung