Đại dương thành tựu – Những giai đoạn phụng sự Đạo sư |

Đại dương thành tựu – Những giai đoạn phụng sự Đạo sư

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

 Kính lễ đạo sư vinh quang, vị Thánh Tôn,

Đấng viên thành mong ước thù thắng –

Những giai đoạn của việc phụng sự Ngài,

Đại Dương Thành Tựu, con giờ đây sẽ thuật lại.

Điều này có ba phần: (1) bản tính của vị đạo sư cần được phụng sự; (2) những phẩm tính của đệ tử phụng sự; và (3) cách thức phụng sự.

1. Bản Tính Của Đạo Sư

Hàng Vĩ Đại nói rằng:

“Uyên bác, thoát khỏi hoạt động,

Hoàn toàn quen thuộc với ý nghĩa của sự thực,

Và không mê lầm về những điểm nghi vấn –

Đấy là những phẩm chất của một đạo sư Chân ngôn bí mật”.

Uyên bác ở đây nghĩa là đủ uyên bác về những hệ thống triết học nói chung để phân biệt được hệ thống của bản thân và hệ thống của những vị khác. Nhờ uyên bác về những điểm của Kim Cương thừa nói riêng, vị thầy phải hiểu được ý định của các Mật điển và nhờ kinh nghiệm và việc khéo léo đạt được dấu hiệu của sức ấm, Ngài đã đạt đến mức độ chứng ngộ cao. Thoát khỏi hoạt động nghĩa là duy trì cô độc ở chốn hẻo lánh, thoát khỏi những xao lãng của tám bận tâm thế tục hay những tư tưởng bình phàm. Điều này đòi hỏi việc thư thái và mở rộng – về thân, khẩu và ý – để chẳng có mấy sự bám chấp hay tạo tác nhị nguyênHoàn toàn quen thuộc với ý nghĩa của sự thực (Pháp tính) nghĩa là tinh thông về ý nghĩa của sự chứng ngộ trực tiếp về sự thực và áp dụng nó trong thực hành, nhờ đó, đạt được những dấu hiệu của sức ấm và một mức độ quen thuộc xuất sắc. Không mê lầm về những điểm nghi vấn nghĩa là có khả năng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào mà đệ tử có thể hỏi. Nó nghĩa là sở hữu những chỉ dẫn từ truyền thừa thực hành về bốn hoạt động trong giai đoạn sinh khởi; có khả năng phát triển kinh nghiệm và chứng ngộ nhờ thực hành bản tính của tri kiếnthiền định và hành vi trong giai đoạn hoàn thiện; và không mê lầm về thực hành áp dụng những điểm then chốt của kinh mạch vi tếtinh túy và năng lượng-khí dựa trên cấu trúc của thân kim cương.

Ai đó có những phẩm tính này được gọi là một đạo sư Kim Cương Trì vĩ đại và xứng đáng được cầu khẩn.

2. Những Phẩm Tính Của Đệ Tử

Những phẩm tính của đệ tử phụng sự có năm phần.

2.1. Cách Thức Làm Hài Lòng

Khi con đã thọ nhận những chỉ dẫn từ một đạo sư tôn quý như vậy, cách tiếp cận tốt nhất là duy trì giáo lý của truyền thừa thực hành nhờ sự phụng sự bằng cách thực hành; cách tiếp cận trung bình là tịnh hóa che chướng của ba cửa nhờ sự phụng sự bằng thân và khẩu; và cách tiếp cận thấp hơn là hoàn thiện hai tích lũy nhờ những món quà vật chất. Hãy thực hành bất cứ điều gì phù hợp.

2.2 Những Lợi Lạc Của Việc Làm Hài Lòng

Con sẽ tịnh hóa những che chướng của ba cửa và trở thành niềm vui thích với tất cả những ai nhìn thấy; công đức và của cải của con sẽ tăng trưởng; con sẽ được chư Không Hành Nữ hỗ trợ và con sẽ dễ dàng đạt được những thành tựu thù thắng cũng như thông thường. Như Mật Điển Thệ Nguyện Thù Thắng có nói:

“Này những kẻ tín tâm khát khao thành tựu:

Thành tựu đến từ việc làm hài lòng đạo sư”.

2.3. Những Lỗi Lầm Của Việc Không Làm Hài Lòng

Huyễn Võng (Māyājāla) nói rằng:

“Những lỗi lầm của việc phỉ báng đạo sư

Và phiền nhiễu tâm của đạo sư

Là nếu đại dương lớn bên ngoài có thể được làm trống rỗng

Bằng cách vẩy một giọt mỗi lần bằng sợi tóc,

Trong cùng khoảng thời gian, con sẽ đọa địa ngục,

Nơi được biết đến là Địa Ngục Kim Cương”.

Và Vajradaka [nói rằng]:

“Đừng phỉ báng đạo sư,

Vị sánh ngang với tất cả chư Phật.

Kẻ nào phỉ báng đạo sư

Sẽ chịu đau khổ ngay trong đời này.

Bệnh tật, độc, những chất độc nguy hiểm,

Tổn hại do chư Không Hành Nữ gây ra,

Cũng như lực phá hoại và bạo lực, lầm lạc

Sẽ gây ra cái chết và đọa vào địa ngục”.

2.4. Phương Tiện Sám Hối

Hãy đem đến sự viên thành nhờ cúng dường tiệc [Tsok]; hãy tiếp thu bất kỳ điều gì làm hài lòng đạo sư và sám hối. Về những lỗi lầm của thân, hãy hiến dâng bản thân cho việc phụng sự đạo sư bằng thân. Về những lỗi lầm của khẩu, hãy tuyên bố những phẩm tính của đạo sư trong khắp mười phương. Về ý, điều vô cùng quan trọng là trưởng dưỡng lòng sùng mộ và quán chiếu về những phẩm tính [của đạo sư]. Khi những lỗi lầm trở nên nhiều vô số hơn hẳn số năm tuổi của chính con, không còn có thể chữa lành chúng. Như Hàng Thệ Nguyện có nói:

“Nếu một người đã sỉ nhục đạo sư

Cảm thấy ân hận bảy hay mười lần

Và sám hối, điều này đem đến sự tịnh hóa.

Nếu vượt qua số tuổi của bản thân, những mục tiêu của sự sám hối

Sẽ không nhận được sự chấp thuận của Kim Cương Tát Đỏa”.

2.5. Phương Pháp Tịnh Hóa

Như một dấu hiệu của sự chữa lành dựa trên tịnh hóa ăn năn mãnh liệt, sự giận dữ của đạo sư sẽ trực tiếp biến mất, trở về mức độ hài lòng trước kia. Trong những giấc mơ, con sẽ nhận được thọ ký về việc không có những lỗi lầm và trải qua dấu hiệu của sự tịnh hóa ác hạnh, chẳng hạn mặt trời và mặt trăng mọc.

3. Cách Thức Phụng Sự

3.1. Sự Tiếp Cận Chung

Nhìn chung, cách thức để phụng sự đạo sư giống như người bệnh nương tựa thầy thuốc. Để vượt qua bệnh tật của luân hồi, con phải cung kính một cách chân thành và không giả tạo – tận tụy về thân, khẩu và ý. Hãy kính trọng và mãi sợ hãi luân hồituân theo bất cứ điều gì mà đạo sư nói, như hành khách nương tựa người lái thuyền. Mong muốn giải thoát, hãy tôn vinh đạo sư, như nhà buôn nương tựa thuyền trưởng.

3.2. Thiền Định Và Những Lời Cầu Nguyện Cụ Thể

Về du già cho bốn thời khóa của ngày và đêm, trước tiên hãy quy y; sau đó, phát Bồ đề tâm và từ kinh nghiệm về trạng thái không sinh tự nhiên của mọi hiện tượng, hãy quán tưởng trên đỉnh đầu con một bông sen trắng và mề đay mặt trời và mặt trăng, trong đó, một chủng tự A trắng phóng ra những tia sáng cung thỉnh Bổn Sư của con. Đạo sư xuất hiện, an tọa với chân bán già. Tất cả chư đạo sư truyền thừa và những vị có kết nối Giáo Pháp tan hòa vào đạo sư, vị cuối cùng được vây quanh bởi tập hội chư Tôn bao la từ đàn tràng của chư Bổn tôn, Không Hành Nữ và bảo vệ bị trói buộc bởi lời thề; tất cả tập hợp như những đám mây cuồn cuộn. Bằng tâm, hãy cúng dường sự đỉnh lễ cũng như tán thán và tụng:

“Thầy Kim Cương Trì, bạn duy nhất của

Chúng sinh trong khắp tam giới luân hồi,

Quy y cho những kẻ thiếu bảo vệ,

Bậc thang vĩ đại dẫn đến giải thoát,

Và là ngọn đuốc xua tan vô minh –

Chìm trong tăm tối, con quy y Ngài.

Hãy bảo vệ con, kẻ không bảo vệ,

Kẻ đang chìm trong đầm lầy luân hồi.

Khi lửa tam độc đang giày vò con,

Hãy làm mát bằng hơi ẩm tự sinh.

Khiến kẻ có thân vật lý, khẩu, ý,

Bị trói buộc bởi vô minh – mê lầm,

Đạt được Niết Bàn, tất cả không sót,

Tự nhiên tan biến vào tính chói ngời.

 

Hỡi đấng đạo sư, vị Phật tôn quý,

Chúng con chẳng còn nương tựa nào khác.

Xin hãy quán sát bằng mắt bi mẫn,

Giải thoát chúng con khỏi biển luân hồi.

 

Giúp thành tựu mọi điều lành trong đời,

Tránh hết tất cả chướng cản – ngăn che.

Chỉ ra tịnh quang sâu xa lúc chết,

Cứu khỏi nguy hiểm của các trung ấm.

 

Đảm bảo mọi việc ba cửa con làm

Luôn đem lợi lạc đến cho kẻ khác.

Từ nay về sau, chuyển hóa nghịch cảnh

Trở thành con đường giác ngộ thù thắng.

 

Dẫu con nỗ lựcgiải thoát vẫn khó.

Hỡi đấng bảo hộ, trên thuyền bi mẫn,

Đưa hết chúng con, kẻ không bảo vệ,

Dẫn dắt chúng con đến đảo giải thoát.

 

Nguyện những kẻ có niềm tin với con,

Những kẻ phỉ báng và lạm dụng con

Đều thoát khỏi ác, chẳng còn phiền não;

Nguyện họ rời bỏ dòng sông tồn tại.

 

Cầu mong cuối cùng chỉ danh hiệu con

Là đủ viên thành mong ước thế gian,

Trút xuống cơn mưa từ mây cúng phẩm

Trong mọi cõi Phật ở khắp mười phương.

 

Nhờ công đức này, nguyện mọi chúng sinh

Đều giải thoát khỏi tồn tại luân hồi

Và đạt hai kiểu trí tuệ linh thiêng,

Tự nhiên hoàn thành hai kiểu lợi lạc!”

 

Như là kết quả của lời cầu nguyện chân thành này, một dòng cam lồ tuôn chảy từ ngón chân cái của đạo sư. Nó thâm nhập đỉnh đầu của con và mọi hữu tình chúng sinh và bao trùm toàn bộ thân thể, cả ngoài lẫn trong. Nhờ đó, chúng ta tịnh hóa những che chướng của thân và thọ nhận sự thành tựu về thân giác ngộ. Khi nó chảy đến cổ họng chúng tachúng ta tịnh hóa những che chướng của khẩu và thọ nhận sự thành tựu về khẩu giác ngộ. Khi nó chảy đến tim, chúng ta tịnh hóa những che chướng của ý và thọ nhận sự thành tựu về ý giác ngộ. Khi nó chảy đến rốn, chúng ta tịnh hóa mọi lỗi lầm và thọ nhận sự thành tựu về phẩm tính giác ngộ. Khi nó chảy đến chỗ bí mậtchúng ta thọ nhận sự thành tựu về hoạt động giác ngộ. Hãy thư giãn và thiền định một lúc trong khi trải qua sự bất nhị của lạc và Không. Sau đó, chúng ta trải qua mọi hình tướng như là thân của đạo sư, mọi âm thanh như là khẩu của đạo sư và mọi ý nghĩ và nhận thức như là ý trí tuệ của đạo sư. Sau đó, hãy hồi hướng công đức và tiến hành những hoạt động hư huyễn, như mộng.

Khi những người mới, kẻ có bám chấp, trải qua sự trì độn, họ cần thấy rằng bản thân tan hòa vào đạo sư, vị tan hòa vào sự không tham chiếu, và khi trải qua sự khích động, họ có thể quán tưởng đạo sư tan hòa vào họ, trước khi ổn định vào trạng thái chẳng thể diễn tả. Sau đó, hãy tiến hành hồi hướng.

Nhờ thiền định theo cách này trong bốn thời khóa, thân, khẩu và ý của con sẽ duy trì trong trạng thái của hỷ lạcsáng suốt và không quan niệm, và trong giấc mơ, con sẽ trải qua dấu hiệu thành tựu – nhận thọ ký từ đạo sư, Bổn tôn và Không Hành Nữgiải thích Giáo Pháp và v.v.

3.3. Kết Quả Của Sự Thiền Định Như Vậy

Như là kết quả của việc thiền định theo cách này, con sẽ đạt được mọi thành tựu (Siddhi) và trong tương lai, sẽ đạt được giác ngộ tôn quý như một Pháp thân Phậtđạo sư cho tam giới.

 

Âm Thanh Vô Ngại (Dral Thalgyur) nói rằng:

“Những phẩm tính quý báu đến từ theo chân đạo sư

Giống như cây như ý, ngọc báu như ý

Hay bò sung túc diệu kỳ, thứ cung cấp mọi điều chúng ta muốn.

Theo chân đạo sư, chúng ta nhận được vô lượng phẩm tính quý báu.

Hãy tập trung vào điều này và phụng sự đạo sư,

Bởi điều này sẽ xua tan những lực của luân hồi”.

 

Sự Hiển Bày Của Đàn Tràng Thành Tựu nói rằng:

“Thiền định trong ba kiếp về giai đoạn sinh khởi

Vẫn chẳng sánh bằng công đức

Có được nhờ làm hài lòng đạo sư”.

 

Savarodaya  Vinh Quang nói rằng:

“Hãy từ bỏ mọi kiểu cúng dường khác.

Hãy thực hành cúng dường hoàn hảo lên đạo sư,

Nhờ làm hài lòng Ngài mà con sẽ đạt được

Trí tuệ thù thắng của sự toàn tri”.

 

Mật điển gốc Huyễn Võng (Māyājāla) nói rằng:

“Đạo sư là chúa tể của mọi đàn tràng,

Và cúng dường Ngài năm của cải

Giống như cúng dường đến tất cả đàn tràng.

Chẳng cần phải nhắc đến đàn tràng bổ trợ.

Điều này là đủ để tịnh hóa mọi lỗi lầm

Và đạt được phẩm tính thù thắng trong những phẩm tính”.

 

Đầy đủ những phẩm tính thù thắng và vinh quang

Là đạo sư linh thiêng, đấng dẫn dắt chúng ta qua tam giới luân hồi.

Để đạt được mục tiêu trọn vẹn của đời này và đời sau, hãy đi theo Ngài với lòng sùng mộ.

Con sẽ có được vô số kho tàng giải thoát và sự hiểu.

 

Mọi lúc, đừng bao giờ dù chỉ một lần quên lòng từ

Mà nhờ đó, Bổn Sư vượt qua tất cả chư Phật.

Bởi mọi phẩm tính quý báu khởi lên từ việc làm hài lòng đạo sư,

Những kẻ may mắn cần đi theo với sự kính trọng thanh tịnh nhất.

 

Với hành vi noi theo bốn hoạt động giác ngộ,

Đạo sư điều phục nhờ vô vàn những phương tiện an bình và phẫn nộ.

Sự chứng ngộ và hoạt động của đạo sư thật chẳng thể thăm dò, như đại dương.

Hãy nương tựa và đi theo đạo sư như vậy với lòng sùng mộ không dao động.

 

Nhìn chung, thanh tịnh và bất tịnh là phóng chiếu của bản thân.

Nếu con tịnh hóa lỗi lầm của chính mình, không thể nào thấy lỗi lầm ở kẻ khác.

Khi sở hữu thiện hạnh và khuyết điểm đan xen,

Con sẽ thấy như vậy ở kẻ khác và sự tôn kính của con sẽ dao động.

 

Khi con điều phục tâm mình, tất cả sẽ là bạn của con.

Vì thế, hãy áp dụng nhận thức thanh tịnh và sự kính trọng một cách phổ quát.

Sự tồn tại rõ ràng, môi trường và cư dân, sẽ khởi lên thành đạo sư.

Và con sẽ chứng ngộ vô thường, sự không tham chiếu và sự thiếu vắng bản tính chân thật.

 

Bởi những điểm này đại diện cho lời khuyên tâm yếu thù thắng của Ta,

Hãy xem tất cả – bạn, thù và những kẻ ở giữa –

Như là những hóa hiện diệu kỳ của chư Thắng giả,

Điều phục tâm con một cách chân thành và chỉ xem xét lỗi lầm của bản thân.

 

Hãy quán chiếu suốt ngày và đêm, không có dù chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh,

Về những phẩm tính của đạo sư thù thắng và chỉ dẫn tâm linh.

Hãy thôi thúc bản thân bằng cách nhớ về cái chết.

Hãy xem xét những lỗi lầm của luân hồi và phẩm tính của giải thoát.

 

Tự do và thuận duyên thật khó được và hiếm khi gặp được Giáo Pháp.

Vì thế, hãy luôn luôn hòa tâm con với Giáo Pháp,

Và đừng tận hưởng hành động phi-Pháp dù nhỏ bé nhất.

Hãy thực hành Pháp; hãy thành tựu Pháp; hãy nỗ lực trong Pháp bất kể ngày – đêm.

Bởi đó là cội nguồn như ý của mọi phẩm tính tích cực.

 

Nhờ công đức từ việc biên soạn điều này, cầu mong mọi chúng sinh

Hòa tâm họ với Giáo Phápdu hành con đường đến tự do,

Điều phục tâm họ và chín muồi tâm kẻ khác,

Và cùng nhau đạt được Phật quả viên mãn.

 

Điều này hoàn mãn những giai đoạn theo chân đạo sư của tâm yếu bí mật, với tựa đề Đại Dương Thành Tựu, được Longchen Rabjam, vị Yogin của thừa thù thắngbiên soạn trên sườn Gangri Thokar. Nguyện thiện lành! Nguyện thiện lành! Nguyện thiện lành!

Longchen Rabjam

Việt dịch: Pema Jyana 

Nguồn: Đại dương thành tựu – Những giai đoạn phụng sự Đạo sư

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung