Thế giới |

Links liên kết truyền thừa tại Việt nam

Liên hệ Thế giới

Kim Cang Thừa Việt nam : www.kimcuongthua.org   Tổ chức Vietnalanda:  www.vietnalanda.org   Truyền Thừa Nyingmapa : www.nyingmapavietnam.com   Truyền Thừa Drukpa Kagyu : www.drukpavietnam.org   Truyền Thừa Gelugpa : www.dipkar.com   Truyền Thừa ripa – Nyingmapa : www.ripavietnam.org   Thư Viện Hoa Sen : www.thuvienhoasen.org   Mở rộng tâm hồn : www.rongmotamhon.net   Pháp […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung