Links liên kết truyền thừa tại Việt nam |

Links liên kết truyền thừa tại Việt nam

Liên hệ Thế giới

Kim Cang Thừa Việt nam : www.kimcuongthua.org

 

Tổ chức Vietnalanda:  www.vietnalanda.org

 

Truyền Thừa Nyingmapa : www.nyingmapavietnam.com

 

Truyền Thừa Drukpa Kagyu : www.drukpavietnam.org

 

Truyền Thừa Gelugpa : www.dipkar.com

 

Truyền Thừa ripa – Nyingmapa : www.ripavietnam.org

 

Thư Viện Hoa Sen : www.thuvienhoasen.org

 

Mở rộng tâm hồn : www.rongmotamhon.net

 

Pháp âm Phật Pháp : www.dieuphapam.net

 

Thư viện Karma Kagyu : www.thu-vien-karma-kagyu.org

 

Truyền thừa Drikung Kagyu: www.drikungvn.org

 

Truyền thừa Longchen Ningthik-Nyingma: www.hungkardorje.com

 

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung