Tiểu sử |

Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Lời Nguyện Trường Thọ Cho Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche OM SOSTI RIK-SUM CHIG-DÜ ORGYAN THÖD-THRENG TZAL YER-MED SENG CHHEN NORBU DRA-DUL GYI Bậc Điều phục chúng sinh đã được tiên tri từ trước, Bậc thọ nhận ân phước của dòng Tâm truyền Tâm Của Senchen Norbu Dradul [Gesar] GONG GYUD […]

Tiểu sử các đời hóa thân Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sinh năm 1939 tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Terchen Rinpoche đã ứng xuất những bài thi ca về giáo lý tâm linh, tuôn trào ngẫu nhiên trong sự rộng mở bao la tuệ giác của Ngài. Những trò chơi thuở thơ ấu của Terchen Namkha Drimed […]

Tiểu sử Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là vị lãnh đạo tối cao của dòng Nyingma thuộc Phật giáo Kim Cương thừa và là một Terchen (* là Đại Khai Mật Tạng, vị khám phá kho tàng giáo lý) đang còn sống. Dòng Ripa bắt nguồn từ vị lãnh đạo tối cao Ripa Pema […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung