Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rinpoche |

Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Lời Nguyện Trường Thọ Cho Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

A4-N( làm chân khung ảnh)

OM SOSTI
RIK-SUM CHIG-DÜ ORGYAN THÖD-THRENG TZAL
YER-MED SENG CHHEN NORBU DRA-DUL GYI

Bậc Điều phục chúng sinh đã được tiên tri từ trước,

Bậc thọ nhận ân phước của dòng Tâm truyền Tâm

Của Senchen Norbu Dradul [Gesar]

GONG GYUD JIN-THOB DRO-DUL KA-BAP CHHOG

Không tách rời với Orgyan Thodthreng Tzal, hiện thân của

Ba gia đình Phật hiệp nhất trong một.

NAM KHA DRI MED KHYÖD-SHAP YUN TAN SHOG

Namkha Drimed, nguyện gót sen của Ngài trụ mãi! 

KHYEN-TZEI THRIN LAY Ö-TONG BAR WA YI
CHHER NYIK DÜ-KYI MUN-RUM THAR TRED-DE

Như lời tiên tri Kim cương từng nói, chói rực với hàng tỷ tia sáng của những hoạt động giác ngộ của trí huệ toàn tri và tình yêu thương vô điều kiện.

SANG CHHEN TAN PAI GA-TSAL KYE-SING PAI

Ngài xóa tan đi bóng tối vô minh đang che phủ chúng sinh trong thời đại cực suy hoại này.

DORJE LUNG DON LU WA MED DRUB SHOG

Và khôi phục, nuôi dưỡng kho tàng Giáo lý Bí Mật vĩ đại. Nguyện cho lời tiên tri không thể sai lầm này được hoàn mãn!

Ngài khôi phục những Mật điển ẩn dấu, bởi chắc chắn rằng, đây là thời đại chín muồi để phát lộ những sự thực hành Giáo Pháp thâm sâu từ kho tàng Pháp trong tâm thức giác ngộ của Ngài, hiện thân về tâm của ba vị Phật [Văn Thù, Quan Âm Tứ Thủ, và Vajrapani – đại diện cho những phẩm tính giác ngộ của trí tuệ toàn tri, tình yêu thương vô điều kiện và năng lực giác ngộ].  Vì sự trường thọ của Bậc trì giữ Giác tính nội tại, Jigdral Yeshe Dorje Dudjom Rinpoche viết bài nguyện này vào ngày trăng gần đầy, ngày của Đức Guru Rinpoche trong tháng Gyalda.

Lời Nguyện Trường Thọ Cho Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

Terton Namkha Rinpoche (83)

CHHO NYID NAM KHAI LONG NAY THUG JEI GAR

Hỡi vũ công của lòng bi mẫn nội tại trong không gian tự tính của mọi hiện tượng

ZAB DON NGAG KYI RIG PA DZIN PAI TSUL 

Ngài hiển lộ như một bậc trì giữ giác tánh nội tại của ý nghĩa thâm sâu,

DRI MED DAM PAI YON TAN RAB JAM NGA 

Được phú bởi vô số những phẩm tính linh thánh và hoàn hảo,

PAL DAN LA MAI ZHAB PAD TAN GYUR CHIG

Hỡi bậc Đạo sư vinh quang, nguyện cho gót sen của Ngài trụ mãi!

Để đáp ứng lời thỉnh cầu của bậc đạo sư cư sĩ Dorje Namgyal sùng kính, với sự dâng cúng một chiếc khăn lụa tinh tế, lời cầu nguyện này được thảo bởi Mangala (H. H. Dilgo Khyentse Rinpoche). Nguyện cho mọi thiện hạnh và kiết tường được nở rộ!

 

 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung