Các Trung tâm truyền thừa Ripa trên thế giới |

Các Trung tâm truyền thừa Ripa trên thế giới

Liên hệ Thế giới

Ripa International: www.ripa-international.com

Ripa Ladrang: www.ripaladrang.org

Padma Ling France: ww35.padmaling.net

Padma Ling Germany: www.padmaling.de

Padma Ling Spain:  www.padmaling.org

Padma Ling Switzerland: www.padmaling.ch

Padma Ling UK:  www.padmaling.org.uk

 

                      

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung