Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche |

Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Đạo sư Lhuntrul Rinpoche Truyền Thừa Ripa

    Theo đúng như tiên tri của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sinh), Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche ra đời năm 1976, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và mẹ Ngài là Khandro Chime Dolkar. Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được công nhận là hóa thân tái sinh của Đức Jigme Tempay Gyeltsen, Tamdrin Lhunpo Chogtrul đời thứ ba.

     Cùng với lễ công nhận, Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được lên ngôi tại tu viện Namdroling ở Mysore – Ấn Độ, giữa biển các đạo sư, các vị tái sinh (tulku) và tu sĩ. Lễ công nhận và lên ngôi được chủ trì bởi Đức Pháp Vương Drupwang Penor Rinpoche, người đã ban cho Ngài Pháp danh Gyurme Thegchog Shedrub Tinpay Gyeltsen. Tại Tu viện Ngagyur Nyingma ở Mysore – Ấn Độ, Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche đã hoàn thành việc nghiên cứu và quán chiếu kinh điển, mật điển và các chủ đề về nghệ thuật tự do đại chúng, và hoàn tất chương trình học 9 năm toàn thời gian. Giống như cách thức của chiếc bình được rót đầy, từ Pháp Vương Dilgo Kyentse Rinpoche, Pháp Vương Penor Rinpoche và Đức Pháp Vương Kalu Rinpoche, Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche thọ nhận dòng suối các quán đảnh, trao truyền kinh điển, những giáo huấn, chủ yếu bao gồm Đại kho tàng phục điển quý báu (Rinchen Terdzo) và từ người cha của Ngài, Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Ngài thọ nhận những bộ giáo lý Taksham và Kho tàng tâm của Vua Gesar.

Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được biết đến rộng rãi bởi năng lực làm lợi lạc chúng sinh từ sự hiện diện tâm linh của Ngài trong những nghi lễ Thành tựu (Drupchen) được cử hành thường niên tại Tu viện Rigon Thubten Mindroling – Ấn Độ, năng lực làm lợi lạc từ sự chủ trì của Ngài trong các nghi lễ cầu an cho dân chúng v.v… đồng thời còn từ sự ban phước của Nhiếp Chính Vương cho những người ốm yếu. Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche hiện đang tiếp tục mở rộng tích cực các công hạnh của mình trong các lĩnh vực giảng dạy, thực hành và các bộ môn nghệ thuật nghi lễ.

Nguyên tác anh ngữ: Ripa Ladrang Foundation International

Việt ngữ: Yangzhen Tso

Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của truyền thừa Ripa Vinh Quang, trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung