Lời vàng Chư Đạo Sư |

Mọi hình tướng đều là sự hiển lộ trí tuệ của Đạo sư

Lời vàng Chư Đạo Sư

Nếu chúng ta bị các kinh nghiệm với các năng lực tiêu cực quấy rối, ta nên truy xét bản chất sự hiện hữu bề ngoài của chúng. Chúng ta nên xác định xem những gì ta có thể nắm được trong bàn tay hay đập nó với một cây gậy ấy có gì là cụ thể hay xác thực không. Nếu những năng lực tiêu cực như thế hiện hữu thì vị trí của chúng ở đâu, […]

Bình giảng về bộ luận của tổ Longchenpa – ba mươi lời khai thị chân thành

Lời vàng Chư Đạo Sư

Tựa đề: Tựa đề của bộ luận này nhắc đến ba mươi đoạn khai thị được ban bởi Đấng Toàn Tri Longchenpa, Pháp Vương, cho hành giả đương thời cũng như trong tương lai. “Lời Khai Thị Chân Thành” ám chỉ rằng đây là những lời nói từ trái tim; trong trường hợp này, chúng […]

Một đồng tiền mất trong dòng sông

Lời vàng Chư Đạo Sư

Hôm nay tôi muốn nói về ngồi thiền. Ở đây Đạo Nguyên bắt đầu như sau trong Phổ khuyến toạ thiền nghi, bản văn nền tảng về ngồi thiền: Đạo vốn hoàn hảo và hiện hữu khắp nơi, làm sao có thể phụ thuộc vào thực hành và chứng ngộ? Thừa pháp thì tự do và vô ngại, cần gì nỗ lực tập trung? Thật vậy, toàn thân vốn lìa hẳn bụi bặm thế gian, ai có […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung