Ripa |

Loại trừ những chướng ngại cho một sự chết thuận lợi

Home Tâm xả ly Thực hành

Thi Kệ Số Bốn Xin cho chúng tôi được giải tỏa khỏi sự tràn ngập của đau khổ Qua nhiều nguyên nhân của sự chết Khi trong tập họp này của những nhận thức sai lầm về chủ thể và đối tượng Thân thể của ảo tưởng được cấu thành bởi bốn yếu tố bất […]

Đức Liên Hoa Sinh nương tựa các vị Thầy và thọ nhận Giáo lý

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Đức Padmasambhava đi tới Kim Cương Tòa (Vajrasana – Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ. Thỉnh thoảng, Ngài biến thành hàng trăm vị Tăng cúng dường lên ngôi chùa, đôi khi Ngài lại biến thành hàng trăm vị Yogi tiến hành các pháp tu khác nhau. Dân chúng vì thế hỏi thầy của Ngài là […]

Tiểu sử của Đại Thành Tựu Giả Kukuraja

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Kukuraja tại Ấn Độ. Đạo sư Kukuraja là một thành tựu giả trong dòng truyền thừa trì giữ những giáo lý ẩn mật và Ngài cùng thời với Vua Indrabhuti (còn gọi là Vua Ja) và Kambalapada (Lawapa) ở tại Sahor trong […]

Đức Liên Hoa Sinh thực hành ở các mộ địa và được gia trì bởi chư Dakini

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Hoàng tử Hóa thân thấy rằng cậu sẽ không thể làm lợi lạc chúng sinh bằng việc cai trị vương quốc. Kết quả là, cậu đã thực hiện vài hoạt động du già (yoga) để chuyển hóa bám chấp của nhà vua và các thượng thư. Cậu trang hoàng thân mình trần trụi bằng trang […]

Làm sáng tỏ về cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Chư Phật, Bồ Tát khắp các thời và mười phương, Hiện thân mọi Đấng Quy Y, Đức Padma Thotreng Tsal, Xin hãy quán sát con và tất thảy chúng sinh với lòng từ ái của Ngài! Nguyện tất thảy những ước nguyện đều được tự nhiên thành tựu! Xin hộ trì Giáo Pháp và làm […]

Thực hành thiền định về chuyển hóa giữa bản thân và người khác

Bồ Đề Tâm Home Thực hành

Mọi khổ đau không ngoại lệ đều khởi lên từ việc mong cầu hạnh phúc cho bản thân, trong khi Phật quả hoàn hảo đến từ ý nghĩ về việc làm lợi lạc người khác. Bởi thế thực sự đổi hạnh phúc bản thân lấy khổ đau của người khác là pháp hành của một […]

Sự chữa lành

Home Kim cương thừa Thực hành

Theo Tâm Trí Tuệ  thì các nguyên tố hiện tượng là phi chướng ngại và thanh tịnh. Các hiện tượng thanh tịnh thì tự nhiên, không bị che ám và không được tạo dựng bởi các nguyên tố thô. Nó bắt nguồn từ các nguyên tố vi tế sáng, nhẹ, vô hình, bất khả xâm […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung