Đức Liên Hoa Sanh |

Truyền thống Terma của dòng Cổ Mật (Nyingma)

Giới thiệu Kho Tàng Terma

Ảnh: Terma Gesar Ling do Terton Namkha Drimed Rinpoche khám phá  Terton Namkha Drimed Rinpoche Bài báo này đã được xuất bản trong Nhật báo Tây Tạng, Dharamsala, Ấn Độ, mùa Đông năm 1990. [1] Đồng cốt Người có thiện tâm, thậm chí nếu vào thời không có Phật, sẽ nhận được Giáo Pháp từ […]

Gia Đình Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Gia đình Tiểu sử Terchen

Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và  Khandro Sangyum Chime Drolkar Đức Tenzin Nyima Rinpoche là con trai cả của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đang chăm sóc Tu viện Rigon Tashi Chöling ở  Kham – Tây Tạng. Đức Gyetrul Jigme Rinpoche, một hóa thân của Tertön Pema Lingpa là con trai thứ hai của Đức […]

Tâm Nguyện Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

Tâm nguyện Tiểu sử Terchen

Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche tán thán rằng:  Nhờ ý hướng giác ngộ của Heruka Pema Gyalpo (Guru Rinpoche), Và nhờ năng lực ước nguyện của Dorje Ziji Tsal, Mãnh sư vĩ đại (Gesar), của Kho tàng Quý báu của Ba Bộ, Nguyện điều đó mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho các […]

Tiểu sử các đời hóa thân Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sinh năm 1939 tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Terchen Rinpoche đã ứng xuất những bài thi ca về giáo lý tâm linh, tuôn trào ngẫu nhiên trong sự rộng mở bao la tuệ giác của Ngài. Những trò chơi thuở thơ ấu của Terchen Namkha Drimed […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung