Các đời hóa thân của Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche |

Các đời hóa thân của Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

Tâm nguyện Tiểu sử Terchen

 STT          TÊN HÓA THÂN         ĐỊA ĐIỂM             GHI CHÚ
 

1

 

Đức Sariputra (Xá Lợi Phất)

 

             Ấn Độ

Một trong hai học trò xuất sắc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 

2

 

Đức Kukuraja

 

 

             Ấn Độ

Bậc thọ giáo lý mật điển về những bí mật tối thượng
 

3

 

Bậc toàn tri Longchenpa

 

 

           Tây Tạng

 

Bậc Thầy Đại Toàn Thiện

 

4

 

Đức Namkhai Nyingpo

 

 

             Tây Tạng

 

Một trong  25 đệ tử thân cận của Guru Ripoche 

 

5

 

Đức Gyalwa Chokyang

 

 

             Tây Tạng

 

Bậc Thầy của Giác Tánh

 

6

 

Đức Rechungpa

 

              Tây Tạng

Đại đệ tử tâm yếu như mặt trăng của Yogi vĩ đại Milarepa, người đã ghi lại tiểu sử của Milarepa
 

7

 

Đức Dongbumpai Gyatsa Zhalkar

 

 

              Tây Tạng

 

Bậc Chưởng Giáo, anh của Vua Gesar

 

 

8

 

 

Đức Arya Sale

 

 

               Nepal

Phối ngẫu của đệ tử hàng đầu của Guru Rinpoche, Đức Bà Yeshe Tsogyal.

 

 

9

 

Đức Gyalwa Gotsangpa

 

             Tây Tạng

Bậc Thầy thành tựu của dòng Drukpa Kagyu

 

 

10

 

Đức Tangtong Gyalpo

 

 

             Tây Tạng

 

Trong số mười ba vị Terton vĩ đại

 

11

 

Mingyur Dorje Drakpo Nudentsal (Đức Padma Gyepai Dorje)

 

 

            Tây Tạng

 

Hóa thân Taksham siêu phàm đời thứ 4

 

12

 

Đức Padma Deje Rolpa

 

 

              Tây Tạng

 

Tổ dòng truyền thừa  Ripa

 

13

 

Đức Do Khyentse Yeshe Dorje

 

 

            Tây Tạng

Đạo sư thành tựu của dòng Longchen Nyingthig
 

14

 

Đức Padma Lingpa

 

        Tây Tạng

Bậc Vĩ đại và cao quý, là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng
 

15

 

Đức Yongey Mingyur Dorje

 

 

           Tây Tạng

 

Đạo sư thành tựu

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung