Tâm Nguyện Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche |

Tâm Nguyện Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche

Tâm nguyện Tiểu sử Terchen

Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche tán thán rằng: 

Nhờ ý hướng giác ngộ của Heruka Pema Gyalpo (Guru Rinpoche),

Và nhờ năng lực ước nguyện của Dorje Ziji Tsal,

Mãnh sư vĩ đại (Gesar), của Kho tàng Quý báu của Ba Bộ,

Nguyện điều đó mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho các giáo lý

Và chúng sinh trong thời đại suy đồi này!

Terton Namkha Rinpoche (186)

Đối với các terma tâm của Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Đức Liên Hoa Sanh đã nói trong Câu chuyện Chiếc Chìa khóa Bí mật: Trong thời đại suy đồi hỗn loạn đó Vì lợi lạc của các thế hệ tương lai, ta, Guru Liên Hoa Sanh, sẽ ban truyền Những thực hành sadhana phù hợp với thời đại để làm an dịu, tăng ích, hấp dẫn và hủy diệt, Đặc biệt là các nghi lễ phẫn nộ để ngăn ngừa các đạo quân ở biên giới, Theo truyền thống của Gesar, bậc anh hùng điều phục các thế lực xấu ác.

Terton Namkha Rinpoche (120)

Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche đã tặng đóa hoa tán thán Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche: Cái thấy (kiến) của ngài như bầu trời (Namkha), Vượt lên giới hạn của các ngôn từ và biểu lộ. Thiền định (thiền) của ngài là trạng thái bất nhiễm (Drimey) của Rigpa… Công hạnh (hành) của ngài được giải thoát tự nhiên Khỏi nhiều (Rabjam) tư tưởng mê lầm Kết quả đã đạt được thật chắc chắn trong đời này, Kỳ diệu thay!

Terton Namkha Rinpoche (138)

Cuộc đời ngài vẫn được củng cố trong phạm vi bao la của bản tánh kim cương bảy điểm : Phật, Pháp, Tăng, Phật tánh, sự giác ngộ, các phẩm tính của Phật quả (các phẩm tính giác ngộ), và Phật sự (hoạt động giác ngộ).

 

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung