Tiểu sử Terchen |

Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rinpoche

Tiểu sử Tiểu sử Terchen

Lời Nguyện Trường Thọ Cho Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rinpoche OM SOSTI RIK-SUM CHIG-DÜ ORGYAN THÖD-THRENG TZAL YER-MED SENG CHHEN NORBU DRA-DUL GYI Bậc Điều phục chúng sinh đã được tiên tri từ trước, Bậc thọ nhận ân phước của dòng Tâm truyền Tâm Của Senchen Norbu Dradul [Gesar] GONG GYUD […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung