Tu viện Rigon Tashi Choeling – Tây Tạng |

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Tây Tạng

Rigon Tashi Choeling Tây Tạng

Tu viện Rigon Tashi Choeling thuộc dòng truyền thừa Ripa ở Kham – Tây Tạng. Một trong những dự án đầu tiên được thực hiện bởi Ripa Ladrang Foundation đã tài trợ cho sự phục hồi của tu viện Rigon Tashi Choeling ở Tây Tạng. Tu viện Rigon Tashi Choeling hiện đang được chăm sóc bởi Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và con trai Ngài, Đức Tenzin Nyima Rinpoche.

tenzin-sm

Đức Tenzin Nyima Rinpoche

 

Nguồn : http://www.ripaladrang.org/index.php/projects/rigon-tibet

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung