Tam tổ Jigme Tsewang Chokdrup |

Tam tổ Jigme Tsewang Chokdrup

Jigme Tsewang Chokdrup Truyền Thừa Ripa

     Bậc thủ ngôi thứ ba của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Jigme Tsewang Chokdrup. Ngài sinh ra vào chu kỳ Rabjung thứ 15 theo lịch Tây Tạng, vào năm Mèo Sắt – năm 1891. Ngài đã noi theo những đạo sư tâm linh của ngài, như người cha đáng kính Đạo sư lừng danh Drubwang Bhyo Rigdzin và được biết đến là hiện thân của Guru Dorje Drolo, Ngài có lòng từ bi vĩ đại và có sức mạnh diệu kỳ về Khẩu.

     Sau khi chấp nhận cùng Yungdung Lhamo, con gái của gia đình Bonkar của Riwoche làm vị phối ngẫu, họ sinh hạ Dungsey Changchub Shenphen. Tuy nhiên Dungsey Changchub Shenphen đã ra đi sớm để làm lợi cho chúng sinh. Đúng theo lời tiên tri, vị Đạo sư Jigme Tsewang Chokdrup đã cùng người con gái thứ hai của Đại Thành Tựu Giả Drubwang Shakya Shri, tên là Palden Tsomo, làm vị phối ngẫu tâm linh. Vì vậy thông qua những công hạnh của Đức Pháp Vương Jigme Tsewang Chokdrup đã được tiên tri từ trước của sự hợp nhất giữa trí tuệ vô song và lòng từ bi vĩ đại, Truyền thừa Ripa dòng truyền thừa gia đình đã được trì giữ liên tục không gián đoạn cho đến ngày nay. Vào năm 1954, năm con Ngựa Gỗ ở tuổi 64, Bậc thủ ngôi thứ ba của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Jigme Tsewang Chokdrup đã thị tịch với nhiều điềm tốt lành và cát tường.

Nguyên tác anh ngữ: Ripa Ladrang Foundation International

Việt ngữ: Konchok Sherab Dronma
Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của truyền thừa Ripa Vinh Quang, trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung