Nhị Tổ Dungsay Ngedon Drubpe Wangchuk |

Nhị Tổ Dungsay Ngedon Drubpe Wangchuk

Dungsay Ngedon Drubpe Wangchuk Truyền Thừa Ripa

     Bậc thủ ngôi thứ hai của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Dungsay Ngedon Drubpe Wangchuk. Ngài sinh năm 1844, năm con Mèo Gỗ. Ngài đã noi theo các Đạo sư tâm linh tôn quý như người cha đáng kính Ngài, Đạo sư lừng danh Drubwang Tsoknyi Rinpoche và các vị đạo sư khác. Trong giai đoạn đầu Ngài và người anh của Ngài là Đạo sư Kyabgon Metok Gyalpo của Ngài trì giữ ngôi vị đứng đầu dòng truyền thừa Ripa, ngài luôn được trang hoàng với mũ cưỡi ngựa dát vàng, áo choàng cưỡi ngựa dát vàng đính kim tuyến sang trọng, và con ngựa ngài cưỡi cũng được trang hoàng với áo giáp màu vàng và có trang trí tràng hoa dát vàng trên đầu ngựa. Chính Phủ Tây Tạng tại Ganden Potrang và Kunling Pashod Labrang còn trao Ngài cho công văn chính thức có con dấu và lọng nghi lễ.

yt

Đạo sư Kyabgon Metok Gyalpo

Như thế, Ngài nhận được sự tôn kính với địa vị là một Đạo sư thành tựu vĩ đại. Giống như lời tiên tri, Ngài đã gặp người phụ nữ thiện lành của gia tộc Dorma tên là Doshul và sau đó trở vị phối ngẫu tâm linh của Ngài. Bậc thủ ngôi thứ hai của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Dungsay Ngedon Drubpe Wangchuk trong thời kỳ của Ngài, Ngài đã trao truyền rộng khắp Giáo pháp linh thiêng cho nhiều chúng sanh và thông qua các công hạnh Giác ngộ của Ngài để duy trì sự liên tục và đưa đến giải thoát cho tất cả chúng sanh, vào năm 1901 Ngài đã thị tịch và thân vật lý của Ngài đã tan hòa vào với pháp giới tuyệt đối với nhiều dấu hiệu cát tường.

Nguyên tác anh ngữ: Ripa Ladrang Foundation International

Việt ngữ: Konchok Sherab Dronma

Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của truyền thừa Ripa Vinh Quang, trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung