Bài cầu nguyện trường thọ tới Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche |

Bài cầu nguyện trường thọ tới Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Đạo sư Dòng Ripa Đạo sư Lhuntrul Rinpoche

OM SO TI   CHI ME RIG DZIN PEMA THÖ THRENG DANG WANG GI GYAL PO TAM DRIN HE RU KAI 

Om So Ti! Hỡi Đấng Trì Minh Vương Liên Hoa Bất Tử Thöthreng Tsal, từ sự phô diễn huyền diệu không ngăn ngại của từ bi và trí tuệ, 

THUK  JEI GYU THRUL GAG  ME RÖL PA LAY  TRUL PAI KU CHOG DE WA CHEN PO NYI 

Là Quán Âm Phẫn Nộ Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva Heruka) thị hiện trong thân tướng tối thượng của Đại lạc – Tánh không. 

SANG SUM LHUN PO ZHIN DU P’HO GYUR DRAL   GYUR ME TAG TAN DORJEÏ NGO WO RU. 

Nguyện cầu ba bí mật của Ngài như ngọn Meru cao nhất (Lhunpo), vượt thoát khỏi sự biến đổi và vững chãi, chắc chắn không thể lay chuyển như bản chất của Chày Kim Cương. 

ZHAB PE KAL PA GYAM TSOR TSO ZHE SHING   DZE THRIN CHOG DÜ KUN TU BAR GYUR CHIG 

Nguyện gót chân sen của Ngài thường trụ mãi muôn kiếp. Nguyện mọi hoạt động giác ngộ của Ngài tỏa rạng và ban rải xuyên suốt thời gian và không gian.

  

Xuyên suốt các kiếp, thông qua việc thọ nhận  Đấng Liên Hoa Heruka Quyền Năng và Vĩ Đại, Namkha Drime Rabjampa ta, được thôi thúc bởi tri kiến tuyệt hảo và thanh tịnh, đã trước tác bản văn này. Nguyện cầu mọi thiện hạnh tuyệt hảo tăng trưởng!

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung