Lời Khuyên làm thế nào thực hành giáo huấn sâu xa |

Lời Khuyên làm thế nào thực hành giáo huấn sâu xa

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo sư [Liên Hoa Sanh] cho nhà vua [Trisong Detsen] lời khuyên này:

Đức vua, ngài hãy thực hành nghĩa của những giáo huấn này.

Không có thoải mái trong những cõi sanh tử;

Thảnh thơi được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ.

Qua nỗ lực trạng thái giác ngộ này không bao giờ đạt được;

Nó không thành tựu với nỗ lực, mà bằng cách để như vậy mà không hề cố gắng.

Bằng cách từ bỏ, sanh tử không được bỏ lại đàng sau;

Nó được giải thoát trong chính nó bằng cách để như vậy.

Cố thử chữa những khốn khổ của con không đem đến thảnh thơi;

Con thảnh thơi bằng cách thả lỏng để như vậy.

Con không tìm thấy hạnh phúc từ khao khát;

Chỉ khi con buông thả khao khát.

Bám luyến không bị cắt đứt bằng cách cố gắng tránh nó;

Chỉ bằng ghê sợ, nó thực sự được dừng.

Những giáo huấn không được tìm thấy bằng mong muốn;

Con có thể được chúng khi tìm thấy một vị thầy.

Con chẳng bao giờ nhận những ban phước chỉ từ cầu xin;

Chúng đến khi con có được lòng sùng mộ.

Đức vua, ngài sẽ tìm thấy hạnh phúc khi Pháp là đồng hành thường trực của con.

Hãy bỏ những bận tâm xao lãng và ôm lấy bản tánh của cái thấy và thiền định.

Hãy ở trong trạng thái bình đẳng của pháp thân vốn vượt khỏi sanh khởi.

Nhà vua rất vui thích, và ông vái chào và đi nhiễu quanh đạo sư với tin tưởng và tôn kính sâu xa.

Tính Tỉnh Thức Tự Giải Thoát.

Trích từ tác phẩm: “Những kho tàng từ đỉnh cây Tùng xù” của Padmasambhava với phần Việt ngữ của Thiện Tri Thức. 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung