Bài cầu nguyện trường thọ tới Đức Nhiếp Chính Vương Gyetrul Jigme Rinpoche |

Bài cầu nguyện trường thọ tới Đức Nhiếp Chính Vương Gyetrul Jigme Rinpoche

Đạo sư Dòng Ripa Đạo sư Jigme Rinpoche

OM SO TI   JAM PAI YANG SOK SAY CHAY GYAL  KÜN DANG KHYE PAR ORGYEN TSO KYE DORJE

OM SOTI! Dưới sự chăm sóc của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và chư Phật, chư Bồ Tát; người may mắn, được các Ngài ủy thác và tiên tri,

TSA SUM RAB JAM GYAM TSO LHAK PAI LHAY  JE ZUNG CHIN LAB WANG KUR LUNG TEN THOB

Đặc biệt bởi Đức Urgyen Tsokye Dorje và hải hội chư Tam Căn và chư Bổn tôn,

LOB PÖN CHEN PO JAM PAL SHAY NYEN DANG  TRUL PAI TER CHEN RIG DZIN PEMA LING

Đại Đạo Sư Manjushrimitra và kho tàng vĩ đại được phát lồ bởi bậc Trì Minh Vương Pema Lingpa

CHÖ JE DZAM LING DE WAI DORJE YI  SANG SUM THUK JE GYU THRUL RÖL PA LAY

Đấng Pháp chủ, Đức Daywai Dorje, từ phô diễn huyền diệu của lòng bi mẫn, ba bí mật của Ngài hiển hiện như Báo Thân siêu phàm.

TRUL PAI KU CHOK JIG ME DÜ LAY GYAL  GE LEK NOR BU P’HUN SUM TSOK PAI PAL

Ngài là Bậc Vô Song (Jigmay), Đấng Chiến thắng ma quân, Viên Ngọc quý (Norbu) của đức hạnh và lòng tốt (Gelek), hiện thân vinh quang của sự toàn hảo.

ZHAB PE MI SHIK DORJE TAR TAN CHING  THRIN LAY DZAM LING KUN KHYAB BAR GYUR CHIK

Nguyện cho gót chân sen của Ngài trụ vững như kim cương bất hoại. Nguyện cho các hoạt động giác ngộ của Ngài tỏa rạng và thấm đẫm khắp cõi thế gian.

Như vậy, theo thỉnh cầu của một trong các Lạt ma tại Tu viện của ta, Sonam Palbar, cùng với việc cúng dường kiết tường và hỗ trợ tịnh tài, bài cầu nguyện này không hề khoa trương hay nói giảm đi, Namkha Drimed Rabjam, kẻ may mắn một lần nữa được vinh dự nhờ ân phước gia trì của Ba Bí Mật của Tsokye Padma (Đạo sư Sinh trong Hồ) Liên Hoa Sinh. Nguyện rằng bài cầu nguyện này là nhân để thành tựu.

***

BẢN NGẮN LỜI CẦU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ
ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG GYETRUL JIGME RINPOCHE

T’CHI MÉ TSA SOUM T’SÉ LHAÏ DEN TOB DANG
Bởi sức mạnh của Chân lý về Ba Gốc, và những bậc Chủ nhân bất tử của đời sống,

KHYÉ PAR T’SO KYÉ GYEL WAÏ DJIN LAB KYI
Đặc biệt cùng với ân phước của Đấng chiến thắng hóa thân tối thượng Liên Hoa Sinh,

T’CHOK GUI TRULKOU DJIKMÉ NORBOU YI
Jigme Norbu (Như Ý Vô Úy), nguyện gót sen của Ngài trụ mãi

CHAB PÉ TEN TCHING DZÉ T’RIN PEL GYÉ CHO
Và những hoạt động giác ngộ của Ngài, được nhanh chóng lan tỏa.

Terton Namkha Drimed Rabjam cung hiến lời cầu nguyện trường thọ ngắn gọn này.

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung