Chưa được phân loại |

Mọi hình tướng đều là sự hiển lộ trí tuệ của Đạo sư

Chưa được phân loại

Nếu chúng ta bị các kinh nghiệm với các năng lực tiêu cực quấy rối, ta nên truy xét bản chất sự hiện hữu bề ngoài của chúng. Chúng ta nên xác định xem những gì ta có thể nắm được trong bàn tay hay đập nó với một cây gậy ấy có gì là cụ thể hay xác thực không. Nếu những năng lực tiêu cực như thế hiện hữu thì vị trí của chúng ở đâu, […]

Tiếp cận bậc Thầy

Chưa được phân loại

Thành thật mà nói, tôi cho rằng tôi không phải là người thích hợp để nói về lòng sùng mộ đạo sư bởi tôi chẳng có nó. Điều này không phải vì tôi thiếu những bậc thầy; nó là bởi tôi. Hãy tin tôi, tôi có rất nhiều cái tôi và lòng sùng mộ là […]

Giáo huấn trong sơn thất – Một giảng nghĩa đơn giản về tinh túy của thực hành sự tinh lọc thành tựu

Chưa được phân loại

Với lòng sùng mộ, tôi đảnh lễ dưới chân Guru – Lạt Ma ân phước vô song vinh quang linh thánh của tôi, và xin quy y ngài. Tôi cầu nguyện rằng nhờ sự ban phước của ngài, tôi và những đệ tử của tôi có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ bất […]

Công đức nhiễu tháp

Chưa được phân loại

Giáo Pháp vô song, sâu xa, thâm sâu, vi tế, tuyệt diệu Trong hàng trăm nghìn triệu kiếp thật khó gặp gỡ, Giờ đây con đã gặp và nghe, thọ nhận và gìn giữ, Con thề sẽ thấu triệt ý nghĩa chân thực của Thiện Thệ. Để làm lợi lạc mọi hữu tình chúng sinh, hãy quyết tâm thành tựu Bồ đề tâm quý báu và tối thượng. Hôm nay, tôi sẽ tận dụng buổi học […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung