Đức Liên Hoa Sinh |

Đức Liên Hoa Sinh thực hành ở các mộ địa và được gia trì bởi chư Dakini

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Hoàng tử Hóa thân thấy rằng cậu sẽ không thể làm lợi lạc chúng sinh bằng việc cai trị vương quốc. Kết quả là, cậu đã thực hiện vài hoạt động du già (yoga) để chuyển hóa bám chấp của nhà vua và các thượng thư. Cậu trang hoàng thân mình trần trụi bằng trang […]

Làm sáng tỏ về cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Chư Phật, Bồ Tát khắp các thời và mười phương, Hiện thân mọi Đấng Quy Y, Đức Padma Thotreng Tsal, Xin hãy quán sát con và tất thảy chúng sinh với lòng từ ái của Ngài! Nguyện tất thảy những ước nguyện đều được tự nhiên thành tựu! Xin hộ trì Giáo Pháp và làm […]

Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh, cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ “vòng hoa lam ngọc quý báu”, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị terton chính do Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất viết và thấy trong quyển 1 […]

Những lợi lạc của mật chú tinh túy đạo sư thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh

  Như đã đề cập: “Ta, Bậc Thầy bất khả phân với ngữ kim cương của Đức Đại Bi, sẽ tiến hành năm phương tiện thiện xảo này – tất cả chúng, những móc câu của lòng bi mẫn, thứ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng sinh. Trong tương lai, i) vì những chúng sinh hữu duyên, ii) Ta sẽ là đạo sư tiền định của họ – Đạo Sư Liên Hoa, […]

Chúc Thư Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

EH MA HO! Đức Phật Phổ Hiền Samantabhadra và Đức Kim Cương Trì Vajradhara là Pháp thân của Ta, Thân Chân Lý Đích Thực! Đức Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni là những Bậc Dẫn Đạo của Ta! Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus và Đức Quán Tự Tại Quán Âm Avalokiteshvara […]

Lời vàng Đạo Sư Padmasambhava cho Dakini vĩ đại Yeshe Tsogyal

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

… “Như vậy, trong tương lai, vào ngày thứ 10 của tháng, Padmasambhava sẽ xuất hiện trên những tia sáng mặt trời. Như bốn mùa thay đổi, thì Ta cũng sẽ vậy, Từ hiền minh chuyển sang các thân tướng phẫn nộ, Ta sẽ ban cho những đứa con Ta những thành tựu thần lực […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung