Tsechu Soldep – Bài nguyện ngày thứ Mười |

Tsechu Soldep – Bài nguyện ngày thứ Mười

Đức Liên Hoa Sinh

Trận mưa những sự ban phước: Một bài nguyện tưởng nhớ những sự kiện đặc biệt trong đời Đức Padmasambhava, Đức Phật thứ hai xứ Uddiyana.

“Tất cả những ai không ngừng cầu nguyện Đức Orgyen, Đức Phật thứ hai, đặc biệt là trong thời đại suy hoại này, sẽ nhanh chóng chứng ngộ những hoạt động siêu việt như đã được hứa hẹn. Không còn nghi ngờ gì nữa về điều này, ngay cả đối với những chúng sinh tầm thường như chúng con. Vì thế lời cầu nguyện nhiệt thành này tưởng nhớ mười hai sự kiện quan trọng trong đời Ngài được biên soạn bởi kẻ phiêu lãng Longchen Yeshe Dorje trong thánh địa Tso Pema, vào ngày mồng mười tháng Ngọ, theo lời thỉnh cầu của tu sĩ Ladakhi là Lobsang Tondrup, người đã nỗ lực trong việc truyền bá giáo lý quý báu của các Đấng Chiến Thắng. Cầu mong điều này đem lại sự tốt lành trên khắp thế giới!”

Namo Guru Pêma Kara Sarwa Siddhi-Ye!

Kính lễ Đạo sư Padmakara, suối nguồn của mọi thành tựu!

Ngowo kada ying le mayo kyang

Mặc dù chân tánh của Ngài chẳng bao giờ động lay khỏi phạm vi của sự thuần tịnh nguyên sơ

Gangdul drokun tugje takyong chir

Ngài mang một thân tướng kim cương, thân trí tuệ của tất cả chư Phật,

Gyelkun yeshe chizuk dorje ku

Để che chở tất cả chúng sinh với lòng bi mẫn không ngơi nghỉ, phù hợp với nhu cầu của họ,

Orgyen Rinpoche la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo sư Cao quý xứ Uddiyana!

Gangki chewa chunyi jetren chir

Để tưởng nhớ mười hai điều đại thần diệu của Ngài trong mười hai sự kiện đặc biệt vĩ đại,

Tendrel chunyi namdak ngotsar we

Phương diện thuần tịnh viên mãn của mười hai sự nối kết tương thuộc (thập nhị nhân duyên)

Duchen chunyi yar ngo tse chu la

Vào ngày thứ mười của vầng trăng thượng tuần,

Dzepa chunyi tenla solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, tác giả của mười hai hành vi!

Gyelkun tukje nangte sapon le

Xuất hiện từ chủng tự của Đức Phật Vô Lượng Quang, lòng bi mẫn của tất cả chư Phật,

Trelde tsechur danakoshar tam

Ngày mồng mười tháng Thân, Ngài đản sanh tại Danakosha,

Wangdon rangtsel kandror dacho kor

Ngài đã chuyển Pháp Luân trong những biểu tượng cho các Dakini, và ban quán đảnh tuyệt đối một cách tự nhiên!

Guru tsokye dorjer solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo sư Kim Cương hóa sanh-trong hoa sen giữa-Hồ!

Indra bodhi tukje monlam tu

Nhờ ước nguyện bi mẫn của Indrabodhi,

Takde tsechur orgyen gyelsi zung

Ngày mồng mười tháng Dần, Ngài cai trị xứ Uddhiyana.

Pekol tseche lungsem wangdu du

Ngài diệt trừ những kẻ thù nghịch và đưa tâm thức sinh lực nằm trong vòng kiểm soát.

Guru Pema Gyelpor solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo sư Liên Hoa Vương!

Neyul durtro pawo daki kul

Theo lời thỉnh cầu của các Dakini ở (24) nơi linh thánh, (36) thánh địa và (8) mộ địa,

Yode tsechur gyelsi raptang te

Ngày mồng mười tháng Mẹo, Ngài đã từ bỏ vương quốc,

Silwa tsel du choki tulshuk drup

Và thực hành sự khổ hạnh tột độ trong mộ địa Rừng Lạnh.

Guru Shanti rakshir solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo sư Shantarakshita!

Ton kun druppe dorje lungton shin

Như được báo trước bởi lời tiên tri kim cương của Đức Siddhartha,

Drukde tsechur kunga rapjung te

Ngày mồng mười tháng Thìn, Ngài được Đức Ananda tôn phong,

Dongak cho jang prabar yoga sen

Ngài đã nghiên cứu các Kinh điển và thần chú và học các yoga từ Ngài Prabhahasti.

Chakseng Loden Chokse la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Sự Nồng Nhiệt Thông Tuệ Viên Mãn, Sư Tử của dòng tộc Shakya!

Zahor dulchir lacham choten pe

Để cải hoá Zahor Ngài giảng Pháp cho hoàng tử và bị kết án thiêu sống.

Drulde tsechur mersek tsola gyur

Ngày mồng mười tháng Tị, Ngài chuyển hoá lửa thành một cái Hồ,

Pemar chentrak gyelkam chola ko

Được xưng tán là Bậc Trang Hoàng Hoa Sen, và đưa vương quốc tới Giáo Pháp

Guru Pema Jungne la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Đạo Sư Sanh Từ Hoa Sen!

Orgyen dulchir mersek chur gyur dok

Bằng cách chuyển hoá ngọn lửa hành hình của Ngài thành nước, Ngài đã cải hoá xứ Uddiyana.

Tade tsechur kandu drupchel che

Ngày mồng mười tháng Ngọ, Ngài khai mở mạn đà la Thánh Ngữ Cô Đọng

Tsombu chiktu changchup lamla ko

Và đặt mọi người trên con đường Giác ngộ.

Guru Pema Benza la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo sư Kim Cương Liên Hoa!

Ngonmon pendrup ngagye soltap tar

Để đáp lại những lời cầu nguyện trước đây của năm trăm học giả thành tựu,

Lukde tsechur mutek telwar lak

Ngày mồng mười tháng Mùi, Ngài tiêu trừ các Tirthaka thành bụi đất

Do ngak tenpe baden sitsir dreng

Và dựng ngọn cờ của các Kinh điển và thần chú trên đỉnh thế giới.

Guru Senge Dradrok la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Sư Tử Hống!

Zang ling dulchir gange chuyi ngok

Để cải hóa Xứ Đồng Đỏ, trên bờ sông Hằng,

Chade tsechur chirol tsewa tul

Ngày mồng mười tháng Dậu, Ngài đè bẹp sự đe dọa của chúng ngoại đạo, phi Phật pháp

Korche tetop nangpe tenla shuk

Mọi người có được niềm tin và đi vào Phật Pháp.

Guru Kading Tsel la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Bay Vút trong Pháp Giới!

Kandro de kun durdro gyenam su

Theo thỉnh cầu tượng trưng của các Dakini, Ngài đi tới tám mộ địa

Kyide tsechur mutek duk jyor she

Ngày mồng mười tháng Tuất, Ngài uống thuốc độc của các Tirthaka.

Ziji topjye kandror chokor kor

Sự chói lọi và sức mạnh của Ngài tăng trưởng và Ngài chuyển Pháp luân cho các Dakini.

Guru Nyima Ozer la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Những Tia Sáng Mặt Trời!

Pola jegong pelyul purba drup

Khi hướng tâm về Tây Tạng Ngài đã thực hành Phurba ở Nepal.

Pakde tsechur lhasin degye tul

Ngày mồng mười tháng Hợi, Ngài điều phục tám loại trời và quỷ ma,

Yangpur chokdrup chakchen rindzin nye

Ngài đạt được thành tựu siêu việt của sự kết hợp Phurba và Yangdak

Ngài trở thành một Trì Minh Vương Đại Ấn (Mahamudra Vidyadhara).

Guru Dorje Totreng la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Kim Cương Đeo Chuỗi Sọ!

Kenchen lungten chogyel chendrang shin

Theo sự giới thiệu của Đại Tu viện trưởng, được nhà vua mời thỉnh,

Chide tsechur poyul lhadre tul

Ngày mồng mười tháng Tí, Ngài điều phục

Samye leksheng jembang mindrol ko

Ngài đã hoàn tất thánh tích Samye và đưa nhà vua cùng các thần dân tới sự trưởng thành và Giải thoát.

Guru Pema Sambar solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Liên Hoa Sanh!

Ma ong drola tukje tser gong ne

Khi nghĩ tưởng tới chúng sinh trong tương lai với lòng từ ái và bi mẫn,

Langde tsechur kangjong shapkyi chak

Ngày mồng mười tháng Sửu, Ngài làm cho Xứ Tuyết nằm dưới năng lực của Ngài.

Sa ok terkang kachang lungten tsel

Ngài làm ngập đầy trái đất với những kho tàng tâm linh và để lại những tiên tri, giáo huấn về việc khám phá ra chúng.

Guru Dorje Trolo la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Đạo Sư Vinh Quang Cưỡi Cọp Dorje Trollo!

Gungtang lakar sheldam chusum nang

Tại đèo Gungthang, Ngài ban mười ba giáo huấn khẩu truyền,

Ngayap lingshu sinpo chola ko

Và rời bỏ đại lục Ngayap để kiến lập các La Sát trong Pháp.

Kussum tsen gye namtrul chunyi sok

Chúng con khẩn cầu ba Thân, Tám Danh Hiệu, và mười hai Hoá Thân của Ngài,

Shingkam trulgyur gyela solwa dep

Hoá hiện, chuyển hoá và tăng trưởng các cõi Phật!

Laryang poyul drola jegong te

Lại nghĩ tưởng tới chúng sinh ở Tây Tạng,

Ku sung tuk yon trinle trulgyur kyi

Ngài đã hứa hẹn những hoá thân của Thân, Khẩu, Ý, những Phẩm tính và Hoạt động của Ngài,

Terchen tertren tendzin kyebu kun

Những người nhận Kho tàng Chính yếu và Thứ yếu cùng tất cả những vị trì giữ giáo lý.

Nyingtrul shelshe tsel la solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Bậc đã cam kết những Hoá Thân-tâm yếu của Ngài!

Gyun tang dutruk soldep kangzak la

Đối với những ai khẩn cầu liên tục, ngày và đêm trong sáu thời,

Nanggong kun tang tsechu nyichar du

Mỗi sáng, tối và lúc rạng đông ngày thứ mười

Chyinlop uk yung dzochik Pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin ban phước cho chúng con và làm chúng con khuây khoả!

Dumin chiwar Guru Tsepa Kyegu chyinlap teden mindrel ko

Ngài ban phước cho tất cả chúng sinh, làm thuần thục và giải thoát họ – những người có niềm tin.

Katrin samle dela solwa dep

Chúng con khẩn cầu Ngài, Bậc có lòng bi mẫn không thể nghĩ bàn!

Detar soldep dungwe gyukul na

Để đáp lại điều này, sự cầu nguyện nhiệt thành của chúng con,

Kangdul kursheng sampe dodon kun

Khi mang một thân tướng theo nhu cầu của mỗi người,

Choshin drupar dzochik pema jung

Hỡi Ngài – Đức Liên Hoa Sanh, xin đáp ứng mọi ước nguyện phù hợp với Pháp!

Nedon nyenpo Guru Menkyi le

Khi chữa lành những bệnh tật và làm an dịu những phiền não, Ngài là Đạo Sư Chữa Lành Phật Dược Sư

Orgyen MenlaMe

Khi cái chết non yểu tới gần, Ngài là Đạo Sư Vô Lượng Thọ,

Chime rinzin choktsol Pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin ban thành tựu siêu việt của một Trì Minh Vương Bất Tử!

No tang chunyam Guru Norle Tsok

Khi thế giới và chúng sinh suy tàn, Ngài là Đạo Sư Trời Tài Bảo với sự sẵn sàng,

Dogu drupchar popchik Pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin trút xuống một trận mưa mọi điều chúng con ước muốn!

Lungtok tenla Guru Shakya Seng

Khi quan tâm tới giáo lý của sự truyền dạy và chứng ngộ, Ngài là Đạo Sư Sư Tử của dòng tộc Shakya,

Shedrup gyepar dzochik Pema Jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin làm cho việc nghiên cứu và thực hành tăng trưởng!

Mongtip dripsel Guru Loden Chok

Để chiếu soi bóng tối của sự ngu dốt và vô minh, Ngài là Đạo Sư Nồng Nhiệt Thông Tuệ Viên Mãn,

Kyen nyi yeshe tsolchik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin ban cho chúng con trí tuệ của sự toàn trí hai nhánh!

Rangshen drodon Pema Sambhawe

Đối với sự thành tựu chứng ngộ cá nhân và sự lợi lạc của người khác,

Ngài là Đức Liên Hoa Sanh!

xin thu hút mọi điều tuyệt hảo của Ba Cõi!

Zalu nyenpo Guru Senge Dre

Khi điều phục những ảnh hưởng thế tục và loài rồng, Ngài là Đạo Sư Sư Tử Hống,

Mingtsam lakme dzechik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh,

Gelek taktsen gye dzo pema jung

Hỡi Đức Liên Hoa Sanh tôn quý, xin làm cho những biểu hiện của hạnh phúc và giải thoát tăng trưởng!

Kakyap drokun Nyima Ozer kyi

Xin dẫn dắt tất cả chúng sinh bao la như không gian, Ngài là Những Tia-Sáng-Mặt-Trời,

Drolwa shiden dzochik pema jung

Để chứng ngộ bốn loại giải thoát!

Gyelten peltse Pema Gyelpo ku

Khi truyền bá Giáo Pháp của các Đấng Chiến Thắng, Ngài là Liên Hoa Vương,

Kamsum lektsok wangdu pema jung

Hỡi Đức Liên Hoa Sanh, bằng năng lực của Ngài xin hủy diệt ngay cả những danh hiệu của họ!

Tamak truktso Dorje Drolo kyi

Khi những đạo quân làm rối loạn biên cương, Ngài là Đạo Sư Cưỡi Cọp

Dorje Drollo,

Ton nying kokmar chung shik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin diệt trừ trung tâm của sự xấu ác!

Zablam gomtse Guru Dorje Chang

Khi chúng con thực hành con đường sâu xa, Ngài là Đạo Sư Kim Cương Trì,

Kyedzok zungjuk drup dzo pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin giúp chúng con thành tựu việc hợp nhất các giai đoạn Phát sinh và Thành tựu!

Damsi gyelkong nyenpor drakpo tsel

Để chống lại những kẻ làm gãy bể Samaya và những quỷ ma kiêu ngạo, Ngài là Năng lực Phẫn nộ,

Drego damla tok chik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin trói buộc những tinh linh hoang dã bởi lời thề!

Namshik tsepo Guru Nangte Ku

Khi giờ chết tới,

Ngài là Đạo sư Vô Lượng Quang,

Dechen shingdu drong shik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin đưa chúng con tới cõi Phật Cực Lạc!

Shendu trulna Guru Du Kyen Ku

Nếu chúng con lạc lối, Ngài là Đạo Sư Bậc Thấu Suốt Thời Gian,

Longku druppar dzochik pema jung

Đức Liên Hoa Sanh, xin giúp cho chúng con thành tựu Thân Hỉ Lạc!

Dorna dizung lame changchub bar

Vì thế, từ nay cho tới khi chúng con đạt được Giác ngộ vô song,

Guru je le kyapchen machi pe

Hỡi Đấng Đạo Sư, ngoài Ngài chúng con không có nơi nương tựa nào khác!

Yishin norla solwa tappa tar

Khi chúng con khẩn cầu Ngài – Viên Ngọc Như Ý của chúng con,

Drelme chyinkyi lopdzo pema jung

Đức Liên Hoa Sanh tôn quý, xin ban phước để chúng con không bao giờ lìa xa Ngài!

 Đức Longchen Yeshe Dorje 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung