Cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ |

Cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Sau đó, Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la ba drey vàng lên tất cả các học giả mà Ngài đã thỉnh mời từ Ấn Độ. Ngài dâng nhiều y phục, thức ăn, đồ uống và tổ chức một lễ tạ pháp rộng lớn. Đức Vua tặng những món quà cho tất cả các dịch giả vì đã có công đức chuyển dịch Phật Pháp và tuyên bố họ xứng đáng được tôn kính trên đỉnh đầu Ngài.

Các học giả Ấn Độ, bao gồm Đại Sư Vimalamitra, được phép trở về quê hương. Các dịch giả và nhiều đệ tử đưa họ về Ấn Độ. Như thế, nhờ công đức và sự hào phóng của Vua Trisong Deutsen, những vị Vua Pháp của Ấn Độ đã cho phép nhiều học giả đến giảng dạy Phật Pháp ở Tây Tạng.

Đạo Sư Padmakara và Đại Sư Bồ Tát nhiều lần là anh em trong các đời quá khứ. Bởi thế, Đức Vua không cho phép họ đi. Hai vị đạo sư hứa sẽ ở lại, và Đại Sư Bồ Tát đã nhập định trong Chùa Bồ Đề.

Đại Sư Padmakara chọn con gái 16 tuổi của Kharchen Palgyi Wangchuk Công chúa Kharchen Tsogyal làm phối ngẫu và hỗ trợ nghi quỹ. Bà có phẩm tính của một Dakini trí tuệ. Họ miên mật thực hành thiền định Mật thừa thâm sâu với sự vân tập của chư Dakini tại Động Tregu, Chimphu.

Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Giáo lý sẽ chẳng đem lại lợi lạc nếu không được hành trì. Vì thế, ta phải thỉnh cầu chỉ dẫn về các nghi quỹ Mật thừa!”.

Suy niệm như vậy, Ngài tới gặp Đạo Sư Liên Hoa ở Chimphu vinh quang và bày một pháp tòa cùng áo choàng màu hạt dẻ thêu gấm. Sau khi đổ đầy các bình bạc bằng nhiều loại rượu khác nhau làm từ gạo và nho, Ngài cầm chúng trên tay trái và phải. Khi đã cúng dường vô số các cúng phẩm thế tục, Ngài thỉnh cầu bằng cách tán thán thân, ngữ và tâm của Đại Sư:

OM

Đức Đại Từ Đại Bi, Đấng Pháp Chủ điều phục chúng sinh hữu tình,
Thánh Thân chói ngời đánh bại các tinh linh thế gian.
Thành tựu các cấp độ, thân Ngài vượt khỏi sự suy giảm.
Con kính lễ và tán thán Thánh Thân Ngài như Pháp thân!

AH

Từ tâm điểm lưỡi liềm hoa sen trong lưỡi kim cương của Ngài,
Âm thanh hoàn hảo và oai hùng Ngài phóng ra và nhiếp về
các thần chú điều phục, Tức tai, tăng ích, kính ái và điều phục
Tối thắng vương của Mật thừa,
Con xin kính lễ và tán thán Kim Khẩu của Ngài như âm thanh
Đấng Mã Đầu Minh Vương Hayagriva.

HUM

Các đối tượng tôn thờ khác nhau của thân, ngữ và tâm (Các bức tượng và tranh cuộn là đối tượng thờ cúng về thân giác ngộ. Bản văn là đối tượng về ngữ giác ngộ. Bảo tháp và những hộp khác chứa đựng xá lợi linh thiêng là đối tượng về tâm giác ngộ.)

Và Samye linh thiêng, ước nguyện của con,
Được xây dựng và thánh hóa bởi Ngài, Đại Sư.
Con chí thành đảnh lễ trước Ngài, bậc Hóa thân tôn quý.
Mặc dù con không xứng đáng thỉnh cầu Ngài,
Con xin Ngài hãy từ bi để tâm tới con!
Xin hãy nghĩ về con với lòng từ ái và ban cho chúng con
Những nghi quỹ Mật thừa đạt giác ngộ chỉ trong một đời!

Nói vậy, Ngài lễ lạy trước Đại Sư. Đức Liên Hoa Sinh sau đó đáp rằng:

EMAHO

Nhà Vua và các thí chủ của giáo lý, bậc trì giữ giáo pháp,
Ta đã thành tựu cấp độ Trì Minh bất tử.
Ta đã đạt thành tựu Đại Ấn tối thắng.
Ta đã nhận những quán đảnh hiển bày Giác Tánh trong Mật thừa siêu việt.
Ta sẽ đáp ứng những ước nguyện của Ngài!

Đức Vairochana, vị có thể dịch từ 21 ngôn ngữ; Lekjin Nyima, người biết 21 loại chữ viết của Ấn Độ và Tây Tạng; Denma Tsemang, vị lỗi lạc nhất về tốc ký; dịch giả Namkhai Nyingpo và Ba Atsara Yeshe Yang –5 vị này là những dịch giả và người trợ giúp đã dịch các bản văn nghi quỹ từ tiếng Uddiyana, Ấn Độ và nhiều ngôn ngữ khác sang Tạng văn. (Yeshe Tsogyal, nữ đệ tử sở hữu trí nhớ hoàn hảo cũng hiện diện).

Đạo Sư Padma soạn 9 Nghi Quỹ dựa trên Chín Mật Điển Gốc. Dựa trên Mật Điển Tử Thần Yama Hoạt Hiện và Mật Điển Tử Thần Yama Đỏ Sậm, Ngài biên soạn nghi quỹ Thân Văn Thù. Dựa trên Mật Điển Mã Đầu Minh Vương Hoạt Hiện và Mật Điển Hùng Lực Liên Hoa, Ngài biên soạn các nghi quỹ Khẩu Liên Hoa. Dựa trên Heruka Galpoche và Bản Văn Siêu Nhiên, Ngài biên soạn các nghi quỹ Tâm Vishuddha. Dựa trên Mật Điển Hiển Hiện Tối Thắng và Tám Phần, Ngài biên soạn nghi quỹ Phẩm Tính Cam Lồ. Dựa trên Mật Điển Căn Bản Hiển Hiện Kim Cương Đồng Tử Thân và Thập Nhị Mật Điển Kim Cương Đồng Tử, Ngài biên soạn các nghi quỹ Hoạt Động Kilaya. Dựa trên Mật Điển Gốc Về Sự Hiển Bày Các Nữ Bổn Tôn và Mật Điển Minh Phi Tập Hội, Ngài biên soạn các nghi quỹ Khu Trừ Chủ Nữ Thần Ác Chú. Dựa trên Trì Minh Vương Hiển Hiện Căn Bản Mật Điển và Mật Điển Thành Tựu Trì Minh Vương, Ngài biên soạn Đạo Sư Trì Minh Vương Nhất Bách Bát Nghi Quỹ. Dựa trên Mật Điển Điều Phục Tinh Linh Kiêu Mạn, Ngài biên soạn các nghi quỹ chung và riêng về Lễ Tán Thế Tục. Dựa trên Mật Điển Mật Chú Phẫn Nộ, Ngài biên soạn các nghi quỹ Đại Hung Mãnh Trở Chú.

Sau đó, Ngài soạn Tứ Chỉ Dẫn Quan Yếu. Bởi Bánh Xe Tử Thần rất khó hiểu, Ngài biên soạn Bánh Xe Huyền Thuật. Bởi Kilaya rất khó thành tựu, Ngài soạn Nghi Quỹ Tinh Túy Căn Bản Hợp Nhất. Bởi Bổn Tôn Mẹ, thậm chí khi đã thành tựu cũng khó sai khiến hoạt động, Ngài biên soạn Bánh Xe Thế Giới Của Bổn Tôn Mẹ Hiển Lộ Mộ Địa. Hơn thế nữa, bởi các tinh linh thuộc bộ nam, mặc dù nhanh chóng hành động, nhưng rất ngang bướng và khó tin tưởng, Ngài biên soạn Bánh Xe Giao Ước Và Áp Chế.

Đạo Sư Padmakara sau đó biên soạn nghi quỹ vô cùng thâm sâu và xuất sắc nhất về Tập Hội Chư Thiện Thệ vinh quang, một nghi quỹ cô đọng Tám Giáo Lý Nghi Quỹ thành một. Dựa trên Mật Điển Gốc Tập Hội Chư Thiện Thệ, Mật Điển Giác Ngộ Chân Thật Tối Hậu, Mật Điển Mật Chú Tối Hậu, Mật Điển Bổ Khuyết và Mật Điển Khai Quang, Ngài biên soạn các nghi quỹ: Nghi quỹ an bình Bách Bộ Tối Thượng, Ngũ Bộ, Đại Mật Độc Bộ, Đơn Tướng và nhiều nghi quỹ khác. Để thực hành mạn-đà-la chư tôn phẫn nộ với 725 vị Heruka trong một mạn-đà-la duy nhất, Ngài biên soạn các bản văn mở rộng, trung bình và cô đọng cho giai đoạn phát triển và hoàn thiện, Thực Hành Mật Chú Miên Mật, và nhiều bản văn khác(1). (Toàn bộ pho Tập Hội Chư Thiện Thệ vinh quang được tìm thấy trong những kho tàng terma được phát lộ bởi Ngài Nyang Ral Nyingma Oser).

Tám đệ tử, dẫn đầu bởi Vua Trisong Deutsen, sau đó thọ nhận các giáo lý trọn vẹn về những giai đoạn này ở ẩn thất Động Chimphu. Đạo Sư Liên Hoa khai mở mạn-đà-la các vị Phật an bình và phẫn nộ. Ngài tiến hành trì tụng cho quán đảnh. Đầu tiên, Ngài ban đủ mọi quán đảnh chung cho mạn-đà-la các Bổn tôn an bình. Sau đó, khi đưa họ vào mạn-đà-la các Bổn tôn phẫn nộ, tám đệ tử tung hoa làm từ drey vàng. Đạo Sư Liên Hoa ban cho họ giáo lý tương ứng với Bổn tôn mà họ tung hoa vào. (Trong Chuyện Kể Về Việc Phát Lộ Những Kho Tàng Terma Quý Giá, Đức Longchen Rabjam đề cập rằng 25 đệ tử hiện hữu, bao gồm Nyang Tingdzin Sangpo, tất cả đều đạt thành tựu và sau đó trở thành 25 thành tựu giả Chimphu).

Hoa của Vua Trisong Deutsen rơi vào giữa mạn-đà-la của Đấng Tối Thắng nhất, do đó, Ngài nhận các Mật Điển và nghi quỹ về Tập Hội Chư Thiện Thệ. Hoa của Đức Namkhai Nyingpo rơi vào mạn-đà-la Tâm Vishuddha. Nub Sangye Yeshe tung hoa vào mạn-đà-la Văn Thù, do vậy Ngài nhận các giáo lý về Thân Văn Thù. Ngenlam Gyalwa Cho-yang tung hoa vào Ngữ Liên Hoa, vì thế Ngài nhận được giáo pháp về Ngữ Liên Hoa. Công Chúa Kharchen tung vào mạn-đà-la Vajra Kilaya, bởi vậy Bà nhận được các Mật Điển và nghi quỹ Hoạt động Kilaya. Palgyi Yeshe tung hoa vào mạn-đà-la Bổn Tôn Mẹ, do đó Ngài được trao truyền các Mật Điển và nghi quỹ về Khu Trừ Chủ Nữ Thần Ác Chú. Lang Palgyi Senge tung hoa vào mạn-đà-la Bổn Tôn Điều Phục Tinh Linh Kiêu Mạn, và Ngài nhận được Mật Điển và nghi quỹ về Thờ Phượng Thế Tục. Hoa của Vairochana rơi vào mạn-đà-la Đấng Oai Hùng Đen, bởi thế Ngài được ban Mật Điển và nghi quỹ về Đại Hung Mãnh Trở Chú.

Đạo Sư Liên Hoa sau đó trao truyền toàn bộ các giai đoạn của quán đảnh cùng những chỉ dẫn khẩu truyền tương ứng. Ngài làm chín mùi và giải thoát Nhà Vua và các đệ tử. 8 đệ tử hành trì các nghi quỹ khác nhau, và mỗi vị đều đạt được những dấu hiệu thành tựu nhất định.

Mặc dù được định là sẽ qua đời ở tuổi 56, nhưng Vua Trisong Deutsen đã kéo dài cuộc đời thêm 13 năm và qua đời khi 69 tuổi. Ngài nhận ra thân vật lý là mạn-đà-la của các Bổn tôn và có thể du hành qua mọi Phật Quốc.

Các đệ tử khác cũng đạt thành tựu: Namkhai Nyingpo có thể du hành trên các tia sáng mặt trời, Sangye Yeshe có thể cắm dao găm vào đá, Gyalwa Cho-yang có thể cất lên tiếng hí của Đức Mã Đầu Minh Vương vinh quang, Công chúa Tsogyal có thể làm người chết sống lại, Palgyi Yeshe có thể thấy các Dakini và ra lệnh cho Chư Không Hành Mẫu tiến hành nhiều hoạt động, Palgyi Senge có thể ra lệnh cho tám bộ quỷ thần và Vairochana có thể buộc các tinh linh xấu ác của thế gian hoàn thành những hoạt động. Như vậy, các Ngài đạt được vô số thành tựu.

Đây là chương mười chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Trích: Đấng Sinh Trong Hoa Sen – Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Liên Hoa Sinh 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung