Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Chokyang |

Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Chokyang

Các Đời Hóa Thân Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Chokyang

một trong 25 đệ của Đức Liên Hoa Sanh tại Tây Tạng.

Đại Thành Tựu Giả Gyalwa Chokyang sinh tại Phen-yul trong bộ tộc Ngen-lam – Tây Tạng. Ngài thọ giới cụ túc với Shāntarakshita trong nhóm bảy người Tây Tạng đầu tiên thọ giới xuất gia. Ngài nổi danh vì đời sống giới luật. Khi ngài nhận quán đảnh sādhana vĩ đại của tám mạn đà la từ Guru Rinpoche, hoa của ngài rơi xuống mạn đà la Hayagrīva. Sau khi nhận sự truyền dạy Hayagriva từ Guru Rinpoche, ngài đã thực hành trong sự cô tịch và đạt được cấp độ của một vidyadhara. Gyalwa Choyang có nghĩa là ‘Tiếng nói Siêu phàm của sự chiến thắng”.

Hayagrīva là hiện thân của ngữ của chư Phật. Ngài đã thực hành sādhana của Hayagrīva tại Wentsa, và ngài tự biến thành Bổn Tôn Hayagrīva, và nghe tiếng hí của con ngựa trên đỉnh đầu ngài. Ngài cũng đạt được năng lực làm chủ đời sống.

Khi Ngadak Palkhortsen, cháu của Vua Lang Darma bị bệnh, Gyalwa Chok-yang cử hành Gyalpo Tsedö, và Ngadak đã hồi phục.

 

Đây không phải là một bản tiểu sử đầy đủ về Đạo sư Gyalwa Chokyang, nên chúng tôi chỉ xin phép trích một số đoạn từ một số tác phẩm có nói đến Đạo sư Gyalwa Chokyang để kết duyên với độc giả.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung