Sơ Tổ Ripa Pema Deje Rolpa |

Sơ Tổ Ripa Pema Deje Rolpa

Các Đời Hóa Thân Đức Ripa Pema Deje Rolpa Truyền Thừa Ripa

      Bậc thủ ngôi thứ nhất của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Ripa Pema Deje Rolpa là vị lãnh đạo tối cao của các giòng truyền thừa xuất phát từ tu viện Rigon Tashi Choeling, và cũng là bậc trì giữ dòng truyền thừa gia đình. Ngài sinh vào năm (1803-1880), trong chu kỳ Rabjung thứ 13 theo lịch Tây Tạng. Đức Karmapa đời thứ 13, Karmapa Dudul Dorje đã tuyên nhận Ngài là hóa thân của Đạo sư Ripa Pawo Tinley Dorje, một đệ tử trong dòng truyền thừa Tashi Repa, và là đệ tử tâm truyền của Đạo sư lừng danh Dharma Wangchuk. Đạo sư Dharma Wangchuk thuộc dòng truyền thừa Barom Kagyu, một trong bốn dòng truyền thừa danh tiếng và là một trong tám nhánh nhỏ thuộc giòng truyền thừa Kagyu, xuất phát từ Đại dịch giả Marpa trong thời kỳ ban truyền giáo pháp sau này tại Tây Tạng. Đạo sư Ripa Pawo Tinley Dorje trước đó đã đến vùng đất tên là Nangchen, thuộc vùng Do Kham – Tây tạng, là trụ xứ của 18 Thánh địa thiền định nổi tiếng. Tại đây trong truyền thống noi gương cuộc đời của các vị Đạo sư quá khứ, Đức Ripa Pawo Tinley Dorje trở thành đứa con của đại ngàn, lấy màn sương làm y áo, lấy thú vật hoang dã làm bạn hiền, không màng đến danh tiếng, thực dưỡng, hay áo quần. Vì vậy, Ngài đã thành tựu cấp độ Kim Cang Trì hợp nhất chỉ trong một đời.

      Thấy được Ripa Pema Deje Rolpa là hóa thân của Đạo sư vĩ đại Ripa Pawo Tinley Dorje, Đức Karmapa 13 đã trao cho hóa thân của Ripa Pawo Tinley Dorje pháp hiệu là Karma Dragpa Tenzin Gyatso. Do trực tiếp diện kiến khuôn mặt của Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sinh) trong linh kiến, Ngài đã được Đức Guru Rinpoche ban cho danh hiệu bí mật là Pema Deje Rolpa và được tán thán bởi Đức Kunzang Pema Namgyal là hiện thân về Khẩu giác ngộ của Đại Khai Mật Tạng Taksham Samten Lingpa, Đức Pema Deje Rolpa đã thọ nhận các lễ quán đảnh, khẩu truyền và giải thích giáo lý, và Ngài đã thọ nhận sự trao truyền toàn bộ kho tàng giáo khoa Taksham từ chính Đạo sư Kunzang Pema Namgyal, Ngài cũng đã thọ nhận với cha của Ngài là Tertön Rigdzin Shiney Droje và nhiều Đạo sư thành tựu đương thời trong đó có Đức Gyalchen Lama Trinley Dorje v.v..

     Noi theo tấm gương của các vị Đạo sư tiền nhiệm, Ngài đã thực hành nhập thất trong những nơi cô tịch, và đã làm chủ Kiến, Thiền, và Hành của giáo lý Đại Viên Mãn (Dzogchen) thông qua Trekcho (đốn ngộ) con đường Đại Thủ Ấn rốt ráo và toàn triệt Bốn Thị Kiến của Togal (siêu việt), Ngài là Đại hành giả du già của con đường Mật Điển. Vào năm 1830, với một sự trùng hợp cát tường mang lại lợi lạc cho chúng sinh và như được tiên đoán bởi các vị Dakinis (các vị Không Hành Nữ), Ngài đã sáng lập ra tu viện Rigon Tashi Choeling tại Nyima Puk ở vùng Tsawa Pashod, thuộc tỉnh Kham – Tây tạng. Nơi đây 200 thành viên tăng đoàn và cộng đồng dân cư đông đảo đã cư trú. Các thực hành tâm linh diễn ra tại tu viện chủ yếu là các giáo lý Terma (các giáo lý được tái khám phá trở lại) thâm diệu của Taksham Samten Lingpa (Taksham Nuden Droje), nhưng bên cạnh đó Ngài cũng thực hành và trì giữ một cách hoàn hảo các giáo lý của tiền thân của Ngài là Đức Ripa Pawo Tinley Dorje. Theo lời tiên tri của Guru Rinpoche, Ripa Pema Deje Rolpa đã gặp người phụ nữ của gia tộc thiện lành đến từ Jasu tên là Kartso và sau đó trở vị phối ngẫu tâm linh của Ngài.

     Vào năm 1880 năm con Rồng Sắt ở tuổi 78, Bậc thủ ngôi thứ nhất của Truyền thừa Ripa – Đức Pháp Vương Ripa Pema Deje Rolpa đã thị hiện qua đời với nhiều dấu hiệu cát tường, dưới sự chủ trì của Đức Drubwang Bhyo Rigzin và các đệ tử của Ngài đã diễn ra các Đại lễ cúng dường và cầu nguyện tới Ngài. Từ Đức Drubwang Bhyo Rigzin dòng truyền thừa thuộc gia đình Ripa Dunjud, đã được trì giữ qua các vị tái sinh (Tulku) trở lại để dòng truyền thừa luôn được trì giữ liên tục cho đến ngày nay.

Nguyên tác anh ngữ: Ripa Ladrang Foundation International

Việt ngữ: Konchok Sherab Dronma

Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của truyền thừa Ripa Vinh Quang, trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung