Thực hành bên trong là phương pháp trì tụng và đón nhận quán đỉnh |

Thực hành bên trong là phương pháp trì tụng và đón nhận quán đỉnh

Tham khảo

Như vậy đầu tiên chúng ta triệu thỉnh chư Phật, Thượng sư sau đó các Ngài hòa tan vào bậc Căn Bản Thượng sư chính trong hình tướng Đức Phật Kim Cương Trì. Bậc Thượng sư của bạn hiển hiện một cách bất khả phân trong Báo thân Phật, còn bạn quán tưởng mình trong Báo thân Bản tôn để xóa bỏ hết những chấp trước nghi ngại. Sau đó chúng ta sẽ quy y và cầu nguyện bậc Thầy ban gia trì để đón nhận Tứ quán đỉnh, tiếp đến thực hành hòa tan an trụ trong Đại Thủ Ấn hay sự hợp nhất của Từ bi – Trí tuệ là mục đích tối thượng của sự thực hành Thượng sư tương ưng pháp.

Trì tụng Guru Yoga  

Trong phần thực hành chính của Yoga về Khẩu, bạn cần trì tụng bài Tích lũy Yoga triệu thỉnh sau:

Thầy là kết tinh tam thế Phật!

Thân, khẩu, ý chí thành con triệu thỉnh,

Nguyện một đời thực chứng chân như,

Nguyện đời con trọn vẹn sự thực hành!

Quy y Bản sư, Đức Phật tôn quý!

Quy y Pháp Vương, Đức Phật Thế Tôn!

Bạn cần trì tụng lời cầu nguyện này mỗi thời khóa 1.000 biến và tổng cộng 120.000 lần để hoàn thành một Tạng thành tựu pháp. Càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu thì sự kết nối và tâm chí thành hướng về bậc Thầy càng được trưởng dưỡng mạnh mẽ. Nhờ đó, bạn mới có thể thành tựu Guru Yoga Thượng sư Tương ưng pháp – hợp nhất tự tính tâm của bạn với tâm giác ngộ của Thượng sư!

Tứ Quán đỉnh

Tất cả sự thực hành Kim Cương thừa đều có cùng mục đích giúp chúng ta giác ngộ Tứ thân Phật, giác ngộ bốn Bardo và nhận ra tất cả các pháp đều là như huyễn. Nhận thức này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn Bardo thân trung ấm bởi lúc này bạn sẽ rất khó khăn để nhận ra là mình đã chết và sẽ có những trải nghiệm sợ hãi hoang mang đến cùng cực. Trong hoàn cảnh cô độc và hãi hùng này, hãy khoan chưa nói đến sự chứng ngộ tự tính tâm hay Đại Thủ Ấn, bởi đơn giản chỉ việc nhận ra chúng ta đã chết hay chưa đã là một sự vật lộn, một thành tựu đầy khó khăn.

Sự thực là hầu hết chúng ta đều chưa từng thực hành, chưa từng nhận hiểu được bất cứ điều gì khi còn sống. Vì thế, quan trọng là chúng ta phải thực sự làm quen với việc thực hành chính niệm tỉnh giác và thiền định tịnh hóa khi đang còn sống. Cốt yếu của phương pháp thiền định Guru Yoga là sự tịnh hóa thông qua Tứ Quán đỉnh. Đây là một pháp thiền định vô cùng mạnh mẽ và thiện xảo.

Trong Kim Cương thừa, chúng ta có bốn cấp độ Thượng sư tương ứng với Tứ quán đỉnh. Thứ nhất là bậc Thầy bên ngoài có nghĩa là bậc Thầy thị hiện trong sắc tướng loài người mà chúng ta có thể tiếp xúc và diện kiến được. Đây chính là Thân giác ngộ của bậc Thầy. Tiếp đến là bậc Thầy bên trong theo ý nghĩa chính là Khẩu giác ngộ của bậc Thầy. Kế đến, bậc Thầy bí mật chính là Tâm giác ngộ, còn bậc Thầy thứ tư, được coi như tinh túy trong tinh túy, bí mật trong bí mật, chính là thân tâm bản tính chân thật nơi mỗi người.

Tương ứng với cách phân chia trên chúng ta cũng có sự phân chia bậc Thầy theo bốn thân: Hóa thân, Báo thân, Pháp thân và Thể tính thân. Ví dụ như Bậc Thầy bên ngoài là Hóa thân đức Liên Hoa Sinh, bậc Thầy bên trong là Báo thân đức Quan Âm, bậc Thầy bí mật là Pháp thân đức Di Đà, và bậc Thầy thứ tư là Thể tính thân Kim Cương Trì.

Như vậy bậc Thầy có bốn nhưng khi cầu thỉnh quán đỉnh chúng ta không nên quán tưởng và phân chia các ngài tách rời ra trong hình tướng sai khác, mà ngay nơi bậc Căn Bản Thượng sư đã hội tụ đầy đủ phẩm hạnh của cả bốn bậc Thầy, Ngài thị hiện hoàn hảo trong cùng lúc cả bốn thân giác ngộ là Liên Hoa Sinh, Quan Âm, Di Đà, Kim Cương Tổng Trì không sai khác. Chúng ta phải hiểu rõ được ý nghĩa về bốn Thượng sư như vậy thì mới thụ nhận được đầy đủ Tứ quán đỉnh. Từ bậc Thầy bên ngoài chúng ta thụ nhận quán đỉnh về Thân giác ngộ, từ kim khẩu bậc Thầy (bậc Thầy bên trong) chúng ta thụ nhận quán đỉnh Khẩu giác ngộ, từ Trí tuệ bậc Thầy chúng ta thụ nhận Tâm giác ngộ, và quán đỉnh cuối cùng cầu thỉnh nơi bậc Thầy khai ngộ để thấy được Thể tính thân (không còn sự phân biệt giữa Pháp, Báo và Hóa thân).

Khi tu tập phần Tứ Quán Đỉnh của Guru Yoga, chúng ta áp dụng pháp quán tưởng đón nhận quán đỉnh gia trì như sau:

Trong sắc thân Bản tôn, chúng ta quán tưởng luân xa trên trán là chủng tự OM, luân xa yết hầu là chủng tự AH, ở tim là HUNG,và luân xa rốn chủng tự HO. Luân xa trên trán tượng trưng cho Thân, luân xa yết hầu tượng trưng cho Khẩu, luân xa tim tượng trưng cho Ý, còn luân xa rốn chính là phần Tinh túy của thân, khẩu, ý. Chính từ luân xa rốn, thần thức đã thể nhập mẫu thai để tạo nên hình hài tứ đại và kết tinh thành sắc tướng thân thể này, cho nên luân xa rốn là tinh túy sự kết tinh của cả Thân, Khẩu và Tâm thức. Chủng tự quán tưởng ở đây chính là chữ HO.

Tiếp đến, bạn quán tưởng tất cả hiện thân giác ngộ vi diệu được phản chiếu trong thân Kim Cương của Thượng sư. Tinh túy thân Kim Cương, chủng tự Om hay sắc tướng của pháp giới tập trung tại luân xa trán nơi khoảng giữa hai đầu lông mày của Thượng sư. Từ chủng tự này phóng chiếu đạo hào quang sáng trắng giống như sao băng, nhập vào luân xa – tinh túy và năng lượng – của thân bạn tại trán. Bạn tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả ác nghiệp của Thân đều được tịnh hóa và bạn được thụ nhận quán đỉnh Bình. Nhờ vậy, bạn được điểm đạo thiền định trong giai đoạn Phát triển và đạt được trí tuệ hỷ lạc. Tâm giác tỉnh được tịnh hóa và mối liên kết được thiết lập trọn vẹn để thành tựu quả vị Hóa thân Phật.

Nguyện Hóa thân tuyệt hảo

Nhập vào luân xa trán

Nguyện cho nước hỷ lạc

Ở trong quán đỉnh Bình

Tịnh hóa thân nhiễm ô

Bardo thức đầu tiên!

Tiếp đến, bạn quán tưởng Khẩu Kim Cương của sự thực chứng hoàn hảo, Báo thân Phật mà tinh túy là chữ chủng tử AH hay âm thanh pháp giới tại luân xa họng của vị Thượng sư. Từ luân xa họng của Thượng sư phóng chiếu một đạo hào quang màu sáng đỏ, giống như tia chớp lóe trên bầu trời, nhập vào luân xa Khẩu tại cổ họng của bạn. Bạn tin tưởng tuyệt đối rằng mình vừa nhận được quán đỉnh Bí mật. Hai mươi mốt ngàn sáu trăm khí mạch của nghiệp lực – cỗ xe chở tám mươi loại tâm vương, tâm sở – đều được tịnh hóa trong pháp giới tuyệt đối. Bạn được điểm đạo tu tập thiền định về các khí, kinh mạch và giọt vi tế. Nhờ vậy, đạt được trí tuệ đại hỷ lạc và kết quả là chứng ngộ Báo thân Phật.

Nguyện khẩu của Báo thân

Viên âm khắp vũ trụ.

Nhập vào luân xa họng.

Nguyện ngọn lửa đại lạc

Của quán đỉnh bí mật,

Thiêu trụi và tịnh hóa

Bardo mộng vô minh.

Sự thiền định về Quán đỉnh thứ ba như sau: Trí tuệ sâu xa quang minh bất nhị trong tự tính Tâm Kim Cương trong sáng tuyệt đối chính là Pháp thân Phật. Từ chữ HUNG hay tâm thức của pháp giới tại luân xa tim của Thượng sư phóng chiếu đạo hào quang sắc xanh dương, giống như làn khói hương, nhập vào luân xa tim của bạn, tịnh hóa hai chướng vi tế. Thông qua sự quán tưởng này, bạn được thụ nhận quán đỉnh Trí tuệ, đạt được trí tuệ đại hỷ lạc, và được điểm đạo thiền định, lấy việc hợp nhất thân vi tế với chân quang làm đạo tu hành. Bạn được giải thoát khỏi trường mộng vô minh hắc ám và thành tựu Tâm kim cương – Pháp thân Diệu minh thường trụ.

Nguyện Pháp thân Thượng sư

Huy hoàng và tối thắng,

Nhập vào luân xa tim.

Nguyện mặt trời đại lạc

Của trí tuệ siêu việt

Tịnh hóa chướng vi tế

Bardo ngủ si mê

Cuối cùng, bạn thiền quán về thân vô tác tự tính tự nhậm vận tượng trưng cho tinh túy của Tam thân. Từ chủng tự HO tại luân xa rốn của bậc Thượng sư phóng chiếu đạo hào quang sắc xanh lục giống như ánh sáng ngọc lục bảo, nhập vào luân xa Trí tuệ tại rốn của bạn: mọi ám chướng sinh ra từ chấp trước phân biệt giữa thân, khẩu, ý được tịnh hóa hoàn toàn bởi chủng tự HO là tinh túy của ý. Lúc này, bạn nhận được trọn vẹn quán đỉnh thứ tư. Bạn được điểm đạo thiền định lấy Đại Thủ Ấn là toàn bộ đạo tu hành. Niềm đại hỷ lạc tối thượng tự nhậm vận phát khởi trong tâm bạn, và mối liên kết được thiết lập trọn vẹn để thành tựu Trí Kim cương tức là tinh túy Thể tính thân.

Nguyện Bản sư vô tác

Hiện ra trong sát na,

Nhập vào luân xa rốn

Nơi trí tuệ siêu việt.

Nương quán đỉnh thứ tư,

Tịnh hóa Bardo tử

Thành tựu ngôi bất thoái.

Sau đó, bạn quán toàn bộ bốn luồng ánh sáng phóng cùng một lúc vào bốn luân xa. Trước tâm chí thành và lòng thành kính của bạn, Thượng sư Kim Cương Tổng Trì nở nụ cười hoan hỷ và hòa tan thành khối cầu ánh sáng rực rỡ nhập vào luân xa đỉnh đầu bạn. Ánh sáng này đi vào luân xa bách hội trên đầu bạn, chạy xuống luân xa tim. Lúc này, giống như sắt được chuyển hóa thành vàng ròng thông qua thuật luyện kim, Thân, Khẩu, Ý và Trí của bạn được chuyển hóa tương ưng bất nhị với bốn Thân Kim cương của Thượng sư. Tâm Thượng sư và tâm bạn trở thành một, bất khả phân. Bạn an trụ càng lâu càng tốt trong tự tính tâm tự nhiên, không có vọng tưởng, trong sáng, vô niệm và bất nhị.

Ngay khi bạn ra khỏi trạng thái tâm trong sáng đó, hãy nghĩ rằng tất cả vạn pháp đều là sự hiển bày của Thượng sư. Tất cả âm thanh là âm thanh của Thượng sư. Tất cả suy nghĩ nào xuất hiện đều là sự hiển bày của Trí tuệ Kim cương giác ngộ.

Khi thực hành hòa tan rồi an trụ trong tự tính tâm, bạn sẽ thấu hiểu bản chất chân thực của vạn pháp, âm thanh, xúc cảm,… Bất cứ khi nào cảm thấy tức giận hoặc muộn phiền, nếu để những xúc cảm đó tự nhiên như thị mà không phóng chiếu, tạo tác, thì bạn sẽ nhận ra các xúc tình phiền não đó chẳng hề có chút thực chất nào. Đây chính là quá trình hình thành trí tuệ thực chứng bên trong chính bạn!

Như vậy, thông qua thực hành Tứ Quán đỉnh, chúng ta sẽ tịnh hóa bốn chướng ngại của trạng thái Bardo thức, Bardo mộng, Bardo ngủ và Bardo chết. Từng quán đỉnh đều có tác dụng tịnh hóa những ác nghiệp và tội lỗi khác nhau. Như quán đỉnh thứ nhất tịnh hóa tội lỗi của Thân, quán đỉnh thứ hai tịnh hóa tội lỗi của Khẩu, quán đỉnh thứ ba về Ý và thứ tư về Trí. Khi tội lỗi nghiệp báo được tịnh hóa và tiêu trừ hết thì Trí tuệ hay Đại Thủ Ấn sẽ tự nhiên hiển lộ. Chúng ta sẽ gặt hái quả vị của Tứ thân và thực sự diện kiến được chư Phật Bồ tát: Tịnh hóa nơi Thân sẽ thấy được Hóa thân Liên Hoa Sinh, tịnh hóa nơi Khẩu sẽ diện kiến Báo thân Quan Âm, nơi Tâm được diện kiến Pháp thân Di Đà và khi chứng đạt được chân tâm chân thật sẽ thể nhập Thể tính thân Kim Cương Tổng Trì. Đây là đích đến tối thượng của bất kỳ hành giả nào thực hành Mật pháp.

Nguồn: http://kimcuongthua.org/thuc-hanh/thuc-hanh-ben-trong-la-phuong-phap-tri-tung-va-don-nhan-quan-dinh/

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung