Mối quan hệ với một vị Thầy Tâm Linh trong hai kiếp sống |

Mối quan hệ với một vị Thầy Tâm Linh trong hai kiếp sống

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Mi quan h sâu đm vi mt v thy tâm linh có th là s ni kết thăng hoa và quan trng nht trong mt đi người. Nó cũng có th là ngun gc ca s la di bn thân, đau đn và tuyt vng tinh thn. Tt c đu da vào vic ch đng to ra mt quan h lành mnh. Điu này li tùy thuc vào mt thái đ thc tin v trình đ ca chính mình và v thy, v mc đích, đng lc và ranh gii ca mi quan h

Tôi đã viết cun sách Liên H Vi Mt V Thy Tâm Linh: Xây Dng Mi Quan H Lành Mnh (Ithaca: Snow Lion, 2000; bn in li: Thy Thông Tu, Trò Thông Tu: Tiếp Cn Ca Người Tây Tng V Mi Quan H Lành Mnh. Ithaca: Snow Lion, 2010), ch yếu là vì mi quan h vi các v thy chánh ca tôi như Tsenzhab Serkong Rinpoche, Đc Dalai Lama, Geshe Ngawang Dhargyey, đã mang li cho tôi nhiu li lc rt đáng k, và vì trong nhng chuyến hong pháp trên thế gii, tôi thy bun là đã gp rt nhiu người đi tìm đi sng tâm linh, nhưng li có nhng kinh nghim không my tt đp.

Nhiu người b lm dng v tình dc, tin bc hay quyn lc và t nhn mình là nn nhân vô ti. Sau khi đã đ hết ti cho nhng v thy lm dng hc trò, h lánh xa tt c các v thy tâm linh, và đôi khi còn lìa b c con đường tâm linh. Mt s khác thì sng trong s ph nhn v quan h không lành mnh ca mình và cm thy lòng sùng m đo sư đúng đn không ch hp lý, mà còn thn thánh hóa mi hành vi ca v thy, dù điu này có th to ra bao nhiêu s tn thương theo tiêu chun thông thường. C hai thái cc đu khiến cho người đ t gp tr ngi đ tiếp nhn đy đ li lc t mi quan h thy trò lành mnh.

Trong trường hp đ t là người Tây phương và v thy là người Tây Tng, mt trong nhng ngun gc ca vn đ là s hiu lm v văn hóa, cng thêm nhng k vng không thc tế là người kia s hành đng theo chun mc văn hóa ca mình. Mt ngun gc ca s nhm ln khác là ly s trình bày v chun mc quan h thy trò trong Kinh đin ra khi bi cnh chính gc, suy din nó theo nghĩa đen và nhm ln ý nghĩa ca các thut ng chuyên môn, thường là do vic dch thut sai lm.

Ví d như bn văn lam-rim (trình t đường tu giác ng) trình bày quan h thy trò như ci ngun ca đường tu, và bàn lun v điu này như ch đ chánh đu tiên. Tuy nhiên, đim quan trng trong phép n d là cây hút cht dinh dưỡng t r, ch không phi nó mc t r. Cây thì mc t ht ging, và ngài Tông Khách Ba (Tsongkhapa) không gi mi quan h thy trò là ht ging ca đường tu. Dù sao đi na, thính chúng chính gc ca lam-rim không phi là nhng hành gi sơ cơ. H là các v Tăng Ni t hp li đ th nhn mt l quán đnh Mt đin, và đ chun b cho vic này, chư v cn phi ôn li nhng giáo hun trong Kinh đin. Đi vi nhng hành gi như vy, nhng người trước đó đã dn thân vào đường tu Pht pháp bng vic tu hc và hành trì thì mi quan h lành mnh vi v thy tâm linh là ngun cm hng đ duy trì đường tu trn vn, đưa đến giác ng. Ch ý đây không bao gi ng ý là nhng người mi tu tp các trung tâm Pht giáo Tây phương cn phi bt đu bng cách xem các v thy tâm linh đó như các v Pht.

Trong trường hp ca tôi, mi quan h sâu đm nht mà tôi có được vi mt v thy tri qua hai kiếp sng ca ngài. Tôi đã tri qua chín năm làm đ t, thông dch viên, thơ ký tiếng Anh, và giám đc du lch ngoi quc cho Tsenzhab Serkong Rinpoche, c Đo Sư Đi Tác Tranh Lun và Tr Giáo ca Đc Dalai Lama. Rinpoche viên tch năm 1983, tái sanh đúng chín tháng sau và đã được nhn din, ri tr v Dharamsala lúc bn tui. C ngài và tôi đu tái khng đnh quan h sâu đm gia hai người khi chúng tôi gp li nhau vài tháng sau. Khi mt th gi hi ngài có biết tôi là ai không, v tulku (lama tái sanh) tr đã tr li rng, “Đng có ngc. Dĩ nhiên ta biết ông y là ai. K t đó, Rinpoche đã xem tôi như mt thành viên gn gũi trong gia đình tâm linh ca ngài, điu mà mt đa tr bn tui không th nào gi to. V phn mình, tôi không h nghi ng gì v mi liên h sâu đm ca chúng tôi.

Vào mùa hè năm 2001, tôi đã gn Rinpoche mt tháng trong Tu Vin Ganden Jangtse ca ngài min Nam n Đ, nơi mà tui mười by, ngài đã tranh lun giáo pháp trước tp hi tăng già, trong mt bui l đánh du s gia nhp chánh thc ca ngài vào hàng ngũ hc gi. Sut mt tháng, tôi đã th nhn giáo hun ca ngài, t nhng gì ngài đã hc được t khóa tu Geshe, và đã thông dch mt bài truyn khu và ging gii ca mt bn văn mà ngài đã ban cho mt đ t Tây phương thân cn khác ca Serkong Rinpoche đi trước. Khi tôi nói vi Rinpoche tht tuyt vi là tôi được thông dch cho ngài mt ln na, ngài tr li rng, Dĩ nhiên, đó là nghip ca con mà. Không theo nghi thc trnh trng, tôi cũng tiếp tc quá trình trao li cho ngài nhiu tác phm giáo pháp và nhng li khuyên thế tc mà ngài đã ban cho tôi trong kiếp trước.

Mi quan h cá nhân ca tôi vi Serkong Rinpoche qua hai kiếp sng đã mang li cho tôi nhiu nim tin vào Pht pháp và s tái sanh hơn tt c nhng điu tôi có th thu thp được t vic tu hc và hành thin. Điu này tht s là mt ngun cm hng liên tc trên đường tu. C ngài và tôi đu không h t la di mình v vai trò ca mình đi vi người kia trong mi mt kiếp sng ca ngài. Chúng tôi không hoàn toàn ging như trước, mà cũng chng hoàn toàn khác vi con người trong quá kh. Mi người chúng tôi là mt s tiếp ni. Vi s tương kính sâu đm dành cho nhau, da trên thái đ thc tế v s khác bit gia nhng giai đon ca cuc sng trước kia và hin nay, mi mt người trong chúng tôi đu ging dy và hc hi ln nhau trong hin ti. Điu này có v hoàn toàn t nhiên.

Là mt người hâm m phim Star Trek, tôi xem kinh nghim này như th mình là mt thành viên ca phi hành đoàn trong c hai phim, b phim chánh nhiu tp và Next Generation (Thế H Sau), dưới s ch huy ca Thuyn Trưởng Kirk trước đây, và bây gi v tái sanh ca ông là Thuyn Trưởng Picard, đang được đào to như mt thiếu sinh quân tr. Th thách chánh ca tôi là tiếp tc to dng nghip lc đ làm vic trong phi hành đoàn ca tt c Enterprises (Nhng Cuc Mo Him)trong tương lai.

Alexander Berzin

Lozang Ngodrub dch;

Chân Thông Tri hiu đính;

Ngun:http://www.berzinarchives.com/web/vi/archives/approaching_buddhism/teachers/tsenzhab_serkong_rinpoche/relationship_spiritual_teacher_2_lives.html

 

 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung