Ngày mai 6/8 Ngày Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân |

Ngày mai 6/8 Ngày Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân

TU VIỆN Việt nam

Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Sakyamuni !

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Phật Chuyển Pháp Luân – một trong bốn ngày lễ chính của Phật giáo. Ngày mai 6/8/2016 (tức ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng). Sau 7 tuần sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật không thuyết giảng . Sau đó theo lời thỉnh cầu của Vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, Ngài chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath, bằng cách giảng dạy bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đề cho năm anh em nhà Kiều Trần Như.

Chúng con đang rơi vào thời đại của nguy cơ của chiến tranh, khủng bố và những cảm xúc tiêu cực bùng cháy như lửa, những nỗi đau khổ không thể chịu đựng … Giờ đây vì lợi lạc chúng sinh … Xin Đức Thế Tôn vi Phật của lòng bi mẫn xin Ngãi hãy tiếp thỉnh chuyển Pháp Luân ba Thừa của Phật giáo để tất cả chúng sinh là loài người hay những loài phi nhân sẽ được dẫn dắt bởi Ngài cho đến khi luân hồi trống rỗng.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung