Ngày mai 16/07/2018 – Ngày Đại Cát tường Chokhor Duchen |

Ngày mai 16/07/2018 – Ngày Đại Cát tường Chokhor Duchen

Tin Tức Việt nam

NGÀY MAI 16/07/2018 NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOKHOR DUCHEN – SỰ KIỆN ĐỨC PHẬT THÀNH THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành kính đảnh suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuini – Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để tìm kiếm con đường giải thoát vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, sau 7 tuần sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật không thuyết giảng. Sau đó theo lời thỉnh cầu của Vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, Ngài chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath, bằng cách giảng dạy bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đề cho năm anh em nhà Kiều Trần Như.

Ngày mai 16/07/2018 (tức ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng) là một ngày Đại Cát Tường hội tụ sự kiện: Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân. Công Đức ngày 16/7 sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần). Nếu tạo bất thiện nghiệp cũng nhân lên tương tự. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Trong ngày Đại Cát Tường Chokhor Duchen – Chúng con xin thành kính cầu nguyện vì lợi lạc chúng sinh, xin Đức Phật Sakyamuini – vị Phật của lòng bi mẫn xin Ngãi hãy thỉnh chuyển Pháp Luân ba Thừa và cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ và Hạnh nguyện viên thành, Nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu sự đau khổ của chúng sanh khắp ba cõi. Nguyện cho Pháp nhũ Kim Cương Thừa xuôi dòng Cửu Long đến đất nước Việt Nam thân yêu!

~ Viet Rigpa Foundation

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung