Mọi lời cầu nguyện đều ứng nghiệm trong ngày vía Đức Liên Hoa Sinh |

Mọi lời cầu nguyện đều ứng nghiệm trong ngày vía Đức Liên Hoa Sinh

Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh.

Trong lịch sử Đại học Phật giáo Nalanda (Ấn Độ), có một lần 500 pháp sư huyền thuật đã thách đấu với các học giả trong trường với mục đích hủy hoại Phật pháp. Khi các học giả đang yếu thế trước ngoại đạo, một Dakini đã xuất hiện, dạy cho các vị bài kệ Bảy Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh để thỉnh cầu Ngài trợ giúp. Sau đó, Đức Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, trợ giúp các học giả Nalanda trong hùng biện cũng như đẩy lùi huyền thuật. Khi các bậc thầy ngoại đạo định dùng phép thuật để sát hại Ngài, Ngài thị hiện thân uy mãnh, đánh tan tà thuật với sấm chớp, rồi phát ra tiếng hống như của sư tử, âm thanh của chân lý tuyệt đối làm thức tỉnh tà kiến bên trong các bậc thầy ngoại đạo.

BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ

Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Diệu kỳ thành tựu đã nên

Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy

Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu

Con theo Thầy từng bước chân tu

Xin Thầy rộng mở lòng từ

Giáng lâm ban phúc gia trì trong con

GURU PADMA SIDDHI HUNG/

Đây không phải bài cầu nguyện thông thường như chúng ta thường tụng, cũng không phải do các bậc Thầy viết lên, mà đây là những lời cầu nguyện do các Dakini viết ra để triệu thỉnh Ngài. Bởi vậy, những lời cầu nguyện triệu thỉnh này chứa đầy uy lực mạnh mẽ. Nếu bạn tinh tấn nỗ lực thực hành Bảy lời cầu nguyện Đức Thượng sư Liên Hoa Sinh trong đời sống này, vào thời điểm cái chết đến, bạn sẽ có đủ năng lực hòa nhập tâm của mình bất khả phân với tâm của Thượng sư. Đức Liên Hoa Sinh chính là tinh túy tự tính tâm giác ngộ tối thượng của mười phương ba đời chư Phật.

Trong các bảo báu tàng thư (terma) có viết rằng vào thời mạt pháp, với lòng từ bi vô lượng, Đức Liên Hoa Sinh phát nguyện rằng ân đức gia trì của Ngài có năng lực mạnh mẽ và thần tốc hơn bất kỳ đức Phật nào khác. Trong đời này, nếu bạn mong nguyện không bị ốm đau, bệnh tật, đau đớn, hãy nhất tâm cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh để được ứng nguyện. Nếu bạn mong cầu tài bảo, đời sống trường thọ, tiêu trừ chướng ngại, hãy chí thành cầu nguyện Thượng sư Liên Hoa Sinh, mọi sở cầu sẽ được viên mãn. Có người cho rằng thực hành pháp tu Đức Liên Hoa Sinh để cầu tài bảo sẽ là vô ích nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Chỉ cần chí thành quy y Ngài, mọi lời cầu nguyện đều ứng nghiệm.

Thượng sư Liên Hoa Sinh từng dạy rằng: “Thành tựu pháp thực hành của ta cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật, diện kiến ta cũng có nghĩa là con đang diện kiến hết thảy chư Như Lai”. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Tám bậc Trì Minh Vương hay Tám bậc Đại Thành tựu giả đều bất khả phân với Thượng sư Liên Hoa Sinh không sai biệt. Trong từng giây từng phút, hãy chí tâm trì tụng Bảy lời cầu nguyện lên Thượng sư Liên Hoa Sinh và thỉnh cầu Ngài ban gia trì thành tựu. Bạn sẽ tích lũy vô lượng công đức không chỉ trong một đời và trong vô số kiếp vị lai. Bạn hãy tin tưởng chắc chắn như vậy.

Nếu không thể thực hành được các pháp tu khác, bạn có thể chỉ thực hành Bảy lời cầu nguyện lên Đức Liên Hoa Sinh, điều đó cũng giống như bạn đã có được một liều thuốc trị bách bệnh. Nhưng nếu chỉ trì tụng bằng lời thôi thì chưa đủ, bạn cần phát tâm chí thành vô cùng tha thiết, mạnh mẽ lên Thượng sư Liên Hoa Sinh, nhất tâm cầu nguyện Ngài thì mới có thể đón nhận trọn vẹn năng lực gia trì từ Ngài và đạt được thành tựu giác ngộ.

Không chỉ trong quá khứ mà ngay cả trong thời đại ngày nay, có rất nhiều bậc Thầy vĩ đại và hành giả tinh tấn đã được diện kiến trực tiếp Đức Liên Hoa Sinh. Đó là dấu hiệu thành tựu cao cấp nhất. Cấp độ thành tựu thứ hai là các linh kiến về những trải nghiệm cát tường. Dấu hiệu thành tựu ở mức độ thông thường nhất là bạn được hạnh ngộ Đức Liên Hoa Sinh trong giấc mơ, được thụ nhận những lời tiên tri và gia trì từ Ngài. Nếu chỉ nghe giảng pháp và quán niệm về Pháp thì bạn chưa tích lũy đủ điều kiện để chứng đạt giác ngộ giải thoát. Bởi vậy, bạn cần tinh tấn thực hành ngay từ bây giờ.

Nguồn: Mọi lời cầu nguyện đều ứng nghiệm trong ngày vía Đức Liên Hoa Sinh 

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung