Chúc Thư Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh |

Chúc Thư Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

EH MA HO!

Đức Phật Phổ Hiền Samantabhadra và Đức Kim Cương Trì Vajradhara

là Pháp thân của Ta, Thân Chân Lý Đích Thực!

Đức Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni

là những Bậc Dẫn Đạo của Ta!

Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus và Đức Quán Tự Tại Quán Âm Avalokiteshvara

là những Bậc Thủ Hộ của Ta!

Con cầu nguyện tới Đạo Sư Liên Hoa Sanh – Đấng các Ngài đã hợp nhất!

Phật Thân của Ta là Đức Yamantaka Văn Thù Phẫn Nộ Manjushri Yamari!

Phật Khẩu của Ta là Đức Mã Đầu Minh Vương Hayagriva Wangchen Taked Tsher!

Phật Tâm của Ta là Yangdag Heruka!

Con cầu nguyện tới Ngài, Đạo Sư – Hỡi Viên Ngọc Như Ý!

 Phẩm Tánh Linh Thánh của Ta,

Là Bậc Hàng Phục Rực Rỡ Ma Quỷ, Chemchok Heruka!

Hoạt Động Hoàn Hảo Viên Mãn của Ta được thực hiện và phô diễn bởi Phật Thân

Vajrakumara Kim Cang Quyết!

Con cầu nguyện tới Todtrengtsal Vinh Quang,

Bậc Đạo Sư Chiến Thắng của Chư Dakini Phẫn Nộ!

Trong cảnh giới Phật Thân

Là các Hóa Thân Phẫn Nộ và Hiền Minh.

Trong âm thanh du dương của Phật Khẩu là Mười Hai Âm Điệu.

Tâm Ta, ôm trọn lấy, thấm nhập khắp tất cả, không chút ngăn che!

Con cầu nguyện tới Đấng Chúa Tể Tôn Kính của các Dakini!

  Bậc Tiên Tri Các Đấng Nhiếp Chính Linh Thánh,

Bậc Cất Dấu Giáo Lý Bí Mật,

Bậc Ban Truyền Giác Tánh Tới Chúng Đệ Tử Thiện Nghiệp,

Bậc Phó Chúc Di Sản Thiện Tâm tới loài người thế gian,

Con cầu nguyện Ngài, Thân Bi Mẫn Nhân Từ Độ Lượng!

 Tưởng nhớ tới thiện tâm của Ngài, Hỡi Guru Rinpoche – Bậc Đạo Sư Tôn Quý,

Nhận lãnh sự phó chúc của Ngài,

xin hãy gìn giữ chúng con trong tâm Ngài!

Không hy vọng nào khác có thể phát sinh trong thời khắc khó khăn này!

Xin hãy nhìn lên chúng con với lòng bi mẫn, Hỡi Orgyen Tulku!

Xin đẩy lui sự bối rối và mơ hồ của ngày đen tối ma quỷ này với năng lực

cùng sự thiện xảo của Ngài!

 Xin ban cho chúng con những ân phước quán đảnh nhập môn đi vào sự thấu suốt!

Xin ban phát và mở rộng năng lực của chúng con để hiểu được bản chất của thể nghiệm!

Xin cho phép và giúp đỡ chúng con cứu độ tất cả chúng sinh trong Giáo Lý

Để chúng con có thể thành Phật ngay trong đời này!

Đã kêu gọi, sách tấn mọi người khát khao tới sự thức tỉnh một vị Phật theo cách này, Ta, Padma, cưỡi trên con ngựa thần kỳ diệu và được nâng đỡ bởi bốn Dakini. Một lần nữa, Ta đã nói với mọi người rằng, “Ta sẽ đến để loại bỏ sự đau khổ của con người trên thế gian vào ngày thứ 10 của mỗi tháng, nhưng đặc biệt là vào ngày mùng 10 tháng Thân. Hãy đừng quên cầu nguyện!”  Sau đó, hướng mặt về phía tây nam, Ta khởi hành. Hoàng tử Murub Tsanpo và những thần dân của mình trở về, ai về nhà người ấy, và mỗi  người với thực hành riêng của mình …

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung