Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng |

Cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Sangye Yeshe và các hành giả Mật thừa Tantrika Tây Tạng khác sau đó hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma trả lời:

Các hành giả Mật thừa Tây Tạng, những người đi vào cánh cửa Mật Chú,
Hãy tìm một bậc đạo sư thành tựu, gốc rễ của Mật Chú.
Nhờ các bước quán đảnh, hãy mở ra cánh cửa Mật Chú Thừa.
Hãy quán sát một cách chính xác những cam kết thiêng liêng của con,
Đó chính là sinh lực của Mật Chú Thừa.
Hãy coi vị kim cương sư quý giá tựa cái đầu trên cổ con.
Hãy giữ hóa thần Bổn Tôn tựa trái tim trong lồng ngực con.
Hãy giữ sự đồng hành liên tục với chư Dakini và chư Hộ Pháp tựa cái bóng của con.
Hãy bảo vệ Mật Chú Thừa thâm sâu như tròng mắt của con.
Hãy gìn giữ thần chú tinh yếu thâm sâu như hơi thở của con.
Hãy định lượng giai đoạn phát triển và hoàn thiện sâu xa gắn bó tựa thân thể và sinh mạng con.
Hãy bay vút lên nhờ cái thấy, thiền định, hành vi và đạo quả.
Hãy từ bỏ mười điều không đức hạnh và trưởng dưỡng thập thiện.
Hãy sẵn sàng dâng hiến cuộc đời con vì lợi ích Giáo Pháp.
Như điều thiết yếu nhất, hãy nỗ lực trong cách tiếp cận và thành tựu.
Vào các ngày mùng 1 và rằm, mùng 8 và 23,
Hãy thực hiện lễ tiệc và những torma cúng dường,
Hãy thực hành các nghi lễ và thỉnh cầu các đấng thủ hộ.
Đừng phù phiếm và tự tin thái quá, mà hãy đi theo một bậc đạo sư tuyệt hảo.
Đừng để sadhana nghi quỹ của con trở thành pháp phù thủy tụng niệm,
mà hãy tụng niệm ứng hợp với sự thiền định.
Hãy bận rộn đeo đuổi lối tiếp cận và thành tựu cùng bốn hoạt động
trong một cách thế đúng đắn, chính xác.
Hãy từ bỏ sự nghi ngại và do dự về Mật Chú Thừa.
Không buôn bán Mật Chú để làm giàu và cũng không phát tán rộng rãi nó.

Một khi con đạt đến thành tựu, các năng lực sẽ xuất hiện tự nhiên.
Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai,
Các hành giả Mật thừa của những thế hệ tương lai,
Hãy giữ điều này trong tâm các con.

Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đây là chương hai mươi tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng.

H.H Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Liên Hoa Trí

Nguồn: Tiểu Sử Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung