Đức Liên Hoa Sinh |

Tiểu sử ngắn Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

    Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Khai Mật Tạng Pema Lingpa vĩ đại và cao quý, là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng tại Tây Tạng. Đại Thành Tựu Giả Pema Lingpa (1450-1521) là một vị Thánh tăng thuộc trường phái Nyingma của […]

Tiểu sử ngắn Đại Thành Tựu Giả Tangtong Gyalpo

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Pháp vương của các Đạo sư thành tựu, Đức Tangtong Gyalpo chính là Đức Liên Hoa Sinh trở lại trong thân tướng con người. Đạo sư Thangtong Gyalpo sinh ra tại Ölpa Lhartse ở Tsang vào năm 1385 năm bò gỗ, chu kỳ sáu mươi năm lần thứ sáu. Ngài đã học tập dưới sự […]

Sự kết nối với Đạo sư Kim cương

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Đây là một trích giảng trong giáo lý “Đạo sư Kim Cương” (The Guru is Your Diamond) của Đức Jetsunma Ahkon Lhamo, Giám Đốc Tâm linh của Kunzang Palyul Choling (KPC). Jetsunma (Nữ Đạo Sư Tôn Quý) là phụ nữ Tây phương đầu tiên được Đức Pháp Vương H.H Penor Rinpoche chính thức công nhận là […]

Những thú vui trong tam giới như giọt sương trên ngọn cỏ

Home Tâm xả ly Thực hành

Như giọt sương trên cỏ, những vui thú trong tam giới Chẳng mấy chốc sẽ tự bốc hơi. Nỗ lực đạt được giải thoát tối thượng Điều không bao giờ thay đổi, là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Khi bạn hiểu được sự hợp nhất giữa tánh không và sự khởi lên phụ […]

Tiểu sử Bậc Toàn Tri Kunkhyen Longchen Rabjam

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Kunkhyen Longchen Rabjam sinh tại Tötrong trong Thung lũng Tra miền Nam của trung tâm Tây Tạng, vào ngày mồng mười tháng hai năm Thổ Thân thuộc Rabjung thứ năm (1308-1363). Thân phụ ngài là Tenpa Sung, một hành giả Mật thừa thuộc bộ tôc Rok. Thân mẫu ngài là Sönam Gyen thuộc bộ tộc […]

Câu truyện về chiếc cầu ngũ sắc giữa Đại Thành tựu giả Gyalwa Gotsangpa và Đệ tử

Các Đời Hóa Thân Home Tiểu sử Terchen

Terchen Rinpoche là một trong những hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Đức Gyalwa Gotsangpa tại Tây Tạng Đại Thành Tựu Gyalwa Gotsangpa sống vào thế kỷ thứ 12, là một Đạo sư của truyền thống Drukpa Kagyu, một phái dòng truyền tâm của Phật giáo Kim Cương Thừa. Người ta kể rằng, Đức […]

Cách Đại Sư trói buộc mọi vị thần và quỷ ma ở Tây Tạng 

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa và đoàn người đến đèo ở vùng thượng Mang-yul. Ở đây, nữ chiến thần Shangshung tên là Mutsamey cố gắng gây chướng ngại. Bà tự biến thành hai ngọn núi rồi dồn chặt Đạo Sư Liên Hoa cùng các tùy tùng. Nhưng Đạo Sư đã mở đường bằng cách […]

Cách thức Đức Padmasambhava đến Tây Tạng vì lòng bi mẫn và gặp đoàn sứ giả

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Đại Sư Bồ Tát nói rằng, “Những vị trời và quỷ ma ở Tây Tạng phải được điều phục nhờ phương tiện phẫn nộ. Ở động Yanglesho xứ Nê-pan có một thành tựu giả, vị này đã trở thành con trai Đức Vua xứ Uddiyana. Ngài là hóa thân Padmasambhava, bậc sở hữu năng lực […]

Cách Đức Liên Hoa Sinh được thỉnh mời tới Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Sau đây là câu chuyện về cách Đạo Sư Liên Hoa được thỉnh mời tới Tây Tạng. Vua Trisong Deusen của Tây Tạng, một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Manjushri cao quý, đã thỉnh mời Đạo Sư Liên Hoa tới vương quốc để điều phục vùng đất nhằm xây dựng chùa […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung