Đạo sư Lhuntrul Rinpoche |

Bài cầu nguyện trường thọ tới Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Đạo sư Dòng Ripa Đạo sư Lhuntrul Rinpoche

OM SO TI   CHI ME RIG DZIN PEMA THÖ THRENG DANG WANG GI GYAL PO TAM DRIN HE RU KAI  Om So Ti! Hỡi Đấng Trì Minh Vương Liên Hoa Bất Tử Thöthreng Tsal, từ sự phô diễn huyền diệu không ngăn ngại của từ bi và trí tuệ,  THUK  JEI GYU THRUL GAG  ME […]

Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

Đạo sư Lhuntrul Rinpoche Truyền Thừa Ripa

    Theo đúng như tiên tri của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sinh), Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche ra đời năm 1976, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và mẹ Ngài là Khandro Chime Dolkar. Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung