Kho Tàng Terma |

Đức Liên Hoa Sinh nương tựa các vị Thầy và thọ nhận Giáo lý

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Đức Padmasambhava đi tới Kim Cương Tòa (Vajrasana – Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ. Thỉnh thoảng, Ngài biến thành hàng trăm vị Tăng cúng dường lên ngôi chùa, đôi khi Ngài lại biến thành hàng trăm vị Yogi tiến hành các pháp tu khác nhau. Dân chúng vì thế hỏi thầy của Ngài là […]

Đức Liên Hoa Sinh thực hành ở các mộ địa và được gia trì bởi chư Dakini

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Hoàng tử Hóa thân thấy rằng cậu sẽ không thể làm lợi lạc chúng sinh bằng việc cai trị vương quốc. Kết quả là, cậu đã thực hiện vài hoạt động du già (yoga) để chuyển hóa bám chấp của nhà vua và các thượng thư. Cậu trang hoàng thân mình trần trụi bằng trang […]

Làm sáng tỏ về cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Chư Phật, Bồ Tát khắp các thời và mười phương, Hiện thân mọi Đấng Quy Y, Đức Padma Thotreng Tsal, Xin hãy quán sát con và tất thảy chúng sinh với lòng từ ái của Ngài! Nguyện tất thảy những ước nguyện đều được tự nhiên thành tựu! Xin hộ trì Giáo Pháp và làm […]

Dòng Nyingma

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Một dòng tôn giáo hay đạo pháp là một sự truyền thừa không gián đoạn giữa thầy và trò, sư phụ và đệ tử. Dòng truyền thừa không những bảo tồn giáo lý và phương pháp tiến hóa tâm linh đạt thành tựu của vị sư tổ, mà qua lễ truyền pháp (truyền tâm ấn, […]

Mật giáo nội

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Chữ viết của các Dãkinĩ và Mandala cùa Đức Đại  Sư, một bông sen, một chùy kim cương bốc lửa, một ngôi sao băng và một thân thể cầu vồng trong cuộc hòa nhập vào Mật Giáo này, chúng ta cần phải hiểu thuật ngữ, giáo thuyết và ý niệm của Mật Giáo. Trong thuật […]

Đắc Đạo

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Sau khi ta, Tsogyel, đã ban phước cho các địa điểm năng lực lớn và cất dấu các bảo tạng của Đại Sư Liên Hoa Sanh để người đời sau tìm lại, ta trở Chimphu làm nữ đạo sĩ của Hoàng Đế. Ta ở lại đó một thời gian, làm việc hăng hái hơn nữa […]

Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Home Kho Tàng Terma

Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh, cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ “vòng hoa lam ngọc quý báu”, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị terton chính do Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất viết và thấy trong quyển 1 […]

Hậu cảnh lịch sử – Thời đại của Đức Bà Yeshe Tsogyel

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Yeshe Tsogyel sống trong thời đại hào hùng của lịch sử Tây Tạng. Vương Quốc Tây Tạng đang ở thời cực thịnh và là một lực lượng quân sự đáng kiêng nể nhất tại Trung Á. Các ông hoàng ở xứ Yarlung, Tây Tạng đã trở thành bá chủ của một Vương Quốc lớn hơn […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung