Đức Liên Hoa Sinh |

Những lợi lạc của mật chú tinh túy đạo sư thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh

  Như đã đề cập: “Ta, Bậc Thầy bất khả phân với ngữ kim cương của Đức Đại Bi, sẽ tiến hành năm phương tiện thiện xảo này – tất cả chúng, những móc câu của lòng bi mẫn, thứ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng sinh. Trong tương lai, i) vì những chúng sinh hữu duyên, ii) Ta sẽ là đạo sư tiền định của họ – Đạo Sư Liên Hoa, […]

Chúc Thư Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

EH MA HO! Đức Phật Phổ Hiền Samantabhadra và Đức Kim Cương Trì Vajradhara là Pháp thân của Ta, Thân Chân Lý Đích Thực! Đức Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni là những Bậc Dẫn Đạo của Ta! Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus và Đức Quán Tự Tại Quán Âm Avalokiteshvara […]

Lời vàng Đạo Sư Padmasambhava cho Dakini vĩ đại Yeshe Tsogyal

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

… “Như vậy, trong tương lai, vào ngày thứ 10 của tháng, Padmasambhava sẽ xuất hiện trên những tia sáng mặt trời. Như bốn mùa thay đổi, thì Ta cũng sẽ vậy, Từ hiền minh chuyển sang các thân tướng phẫn nộ, Ta sẽ ban cho những đứa con Ta những thành tựu thần lực […]

Lời Khuyên làm thế nào thực hành giáo huấn sâu xa

Đức Liên Hoa Sinh Kho Tàng Terma

Đạo sư [Liên Hoa Sanh] cho nhà vua [Trisong Detsen] lời khuyên này: Đức vua, ngài hãy thực hành nghĩa của những giáo huấn này. Không có thoải mái trong những cõi sanh tử; Thảnh thơi được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ. Qua nỗ lực trạng thái giác ngộ này không bao giờ đạt […]

Thực hành Pháp với sự chân thành

Đức Liên Hoa Sinh Nyingmapa

Đạo sư Padma nói: Nếu con muốn thực hành Pháp từ cốt lõi lòng con thì có một cách. Công chúa Tsogyal hỏi: Đó là cách gì? Đạo sư nói: Khi nhập mình vào sadhana, hãy thoát khỏi tham và sân. Khi con nghiên cứu trong đường lối đúng, hãy mặc áo giáp nhẫn nhục. Khi ở trong những chốn ẩn cư, chớ dính mắc vào thức ăn và của cải. […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung