Trí huệ từ một bà lão |

Trí huệ từ một bà lão

Tham khảo

Suốt chín mươi chín năm,
ta làm việc lợi ích chúng sinh.
Bây giờ, việc ta làm đã gần hoàn mãn.
Ta sẽ không tái sinh trở lại trong thân người,
nơi cõi trần,
cũng không lưu lại bất kỳ xá lợi hay dấu vết.
Nhưng những hiện thân của ta trong thế gian
sẽ vô vàn vô số,
và nhiều kẻ [tín tâm] sẽ nhận diện ra được
các hiện thân ấy.
Tùy vào duyên nghiệp tịnh hay bất tịnh,
họ sẽ nhìn thấy các hiện thân ta
trong muôn vàn hình tướng.

Cũng như thế, chính bản tâm
không có chỗ dựa,
không có đối tượng.
Hãy để tâm ấy an trụ trong pháp giới tự nhiên,
thênh thang,
không hề tạo tác.
Khi những trói buộc được tháo gỡ,
con sẽ được giải thoát;
điều này chẳng chút hoài nghi,
hãy tin là như thế.

Như khi dõi mắt nhìn vào không gian,
tất cả mọi vật thể mắt thấy được
thảy đều biến mất,
đó chính là do tâm.
Khi tâm nhìn vào tâm,
mọi vọng niệm thảy đều đoạn dứt
và giác ngộ viên thành.
Như giữa bầu trời,
tất cả những đám mây
tan biến vào chính nơi bầu trời ấy:
Dù mây đi bất kỳ đâu, cũng chẳng đi về đâu cả,
mây ở bất kỳ nơi đâu, cũng chẳng ở nơi đâu cả.

Cũng hệt như thế
là những tư tưởng trong tâm:
Khi tâm nhìn vào tâm,
những đợt sóng vọng niệm
tan biến mất.

Thân này của chúng ta thì vô thường
như một chiếc lông hồng bay ngang đèo núi.
Tâm này của chúng ta thì rỗng rang và
trong trẻo
tựa cái thăm thẳm của hư không.
Hãy an nghỉ trong trạng thái như nhiên,
thoát xa mọi tạo tác.
Khi tâm không dựa vào bất kỳ đâu,
đó chính là Đại Thủ Ấn.
Hãy thuần thục điều này,
hòa tâm con vào đấy –
đấy chính là Phật quả.

Cái nhìn tối thượng
là siêu vượt tất cả đối đãi,
chủ thể và đối tượng.
Thiền định tối thượng
là [tỉnh thức] không sao lãng.
Pháp hành tối thượng
là hành động không dụng công.
Kết quả tối thượng
là không hy vọng cũng không sợ hãi.

Lão bà này chẳng còn giáo huấn nào khác
thâm diệu hơn như thế
để ban cho con.

Machig Labdron

Machig Labdron là một nữ hành giả du già sống tại Tây Tạng vào thế kỷ 11, được xem như là hiện thân của thánh nữ Yeshe Tsogyal. Bà nổi tiếng là người đã thành tựu pháp tu Chöd là pháp quán tưởng thân xác mình trở thành phẩm vật cúng dường cho chúng sinh.
Tâm Bảo Đàn phỏng dịch ngày 20/4/2011 từ một bản tiếng Anh tìm thấy trong chánh điện của thiền viện Garchen Buddhist Institute sau khóa tu Yamantaka tháng 3/ 2011. Bản tiếng Anh không thấy ghi tên dịch giả Anh ngữ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung