Tột cùng của luân hồi là khổ đau |

Tột cùng của luân hồi là khổ đau

Tham khảo

Tt c chúng sinh mong ước được vui v, không ai mong cu bun ru. Pht Pháp dy nhng phương pháđ xa lánh kh đau và đt đến an lc. Pht Pháp mà chúng ta thc tp là, nói mt cách ch nghĩa, là điu gì đy ôm p chúng ta. Điu này có th được gii thích trong nhiu cách. Nó ôm p chúng ta khi kh đau và ôm p tt c nhng ngun ci ca an lc.

An lc có th hoc là thân th hay tinh thn. Cũng có hai loi kh đau: thân th và tinh thn. Nhiu người trong chúng ta, mc dù chúng ta mong ướđđến an lc, nhưng chúng ta mê m v nhng phương pháđ đđếđiu này. Nhng phương pháp mà chúng ta s dng đưa chúng ta đến kh đau.

Mt s người trm cp và giết chóđ nuôi sng h. H nghĩ điu này s mang hnh phúđến cho h. Tht s thì không như thế. Có nhiu người khác c gng đ đđến hnh phúc bng vic làm mt người buôn bán, làm rung ry, và v.v, trong khuôn kh ca lut pháp quc gia.

Nhiu người tr nên rt giàu có và ni tiếng qua nhng phương pháp như thế. Loi hnh phúc này là không là điu gì đy s còn mãi; nó không là nim an lc căn bn. Không k là hnh phúc hay tài sn vt cht mà chúng ta có nhiu như thế nào, chúng ta s không bao gi hài lòng rng chúng ta có đ. Ngay c chúng ta s hu toàn b mt quc gia, nhưng chúng ta vn mun thêm na.

Hành đng mà chúng ta làđ đđược hnh phúc không bao gi chm dt. Chúng ta c gng bao ph xung quanh bng nhng phương tin nhanh nht mà chúng ta có, xe c, v.v loi theo đui này không bao gi chm dt.Đó là ti sao mà người ta nói vòng luân hi tn ti bt tn, nó ch đi vòng qua vòng li. Tt c chúng ta có th không hiđiu này: nhng s theo đui trn gian là không bao gi chm dt.

Mt bông hoa tươđp khi mi, héo tàn khi cũ. Bt chp nhng gì chúng ta đđược trong cuđi này, nó s đđến chm dt. Nó s đđến s chm hết khi thi gian trôđi và trôi mãi, đến cui cuđi ca chúng ta là lúc mà chúng ta có s kh đau tt cùng. Thí d, xe hơi. Quý v đi ngang qua mt bãi xe cũ, nơi mà nhng chiếc xe cũ b bỏ đi. Đây là s chm dt sau cùng, trong tình trng nơi mà mi th b biến thành rác. Ngay c khi chiếc xe còn sử dng tt, chúng ta đã lo lng v điu này. Chúng ta lo lng rng nhng b phn ca nó b hư hao, thuế v và bo him phi tr đnh k v.v và v.v Chúng ta có th m rng thí d nàđến tt c nhng s hu vt cht. Càng có nhiu v nhng th y, chúng ta càng lo lng v chúng.

Pht Pháp dy chúng ta phương pháđ đem đến nim an lc tinh thn. Đ đđến mt loi hnh phúc tâm linh nàđy, chúng ta không cn phi hành đng vi thân th vt lý: chúng ta cn hành đng vi tâm thc chúng ta. Tuy thế, tâm thc có mt dòng sui tương tc dài lâu, thm chí trong nhng kiếp sng tương lai, và t nhng đi sng trong quá kh. Mi kiếp sng, chúng ta có mt thân th và chúng ta c gng đ tiếp nhn hnh phúc cho thân thể y, nhưng vào lúc chết tâm thc b đi. Vì thế hnh phúc chúng ta cn mong ước cho nó không ch là nim hnh phúc rng ln, vng vàng, mà cũng phi kéo dài cho đến tt c nhng đi sng tương lai và nó không b giáđon trong s tương tc ca nó.

Không k loi hành đng nào mà chúng ta thc hin, tích cc xây dng hay không đi na, đó không phi là Pht Pháp, nhưng nhng hành vi tích cc mà nó hoàn thành vì lích cho nhng đi sng tương lai, thì đó là Pht Pháp.

Hnh phúc hay bt hnh đến t nhng hành vi ca chúng ta. Liên h đến nhng hành vi nghip nhân này, hành vi tiêu cc mang đến kết qu kh đau và hành vi tích cđem đến kết qu hnh phúc. Bt c điu gì chúng ta có thể làm tt trong kiếp sng này, gieo trng trên nhng lĩnh vc, nhng d án, và v.vđiu này là kết qu ca nhng hành vi tích cc mà chúng ta đã làm trong nhng kiếp sng trước. Nếu chúng ta bnh hon, hay nếu chúng ta không vui hay có nhng đi sng ngn ngi, đây là kết qu ca nhng hành vi tiêu cc mà chúng ta đã làm trong quá kh.

Thí d, có hai người buôn bán, mt thành công và mt không thành công. Đây là qua nghip báo ca kiếp trước. Chúng ta có th thy hai thương gia, mt làm rt hăng say cc nhc và không thành công trong khi người kia không làm vic năng n nhưng rt thành công. Mt thí d khác, nếu quý v giết hi chúng sinh, quý v s có mđi sng yu mng và bnh hon. Quý v có th hi Geshela [1]ca quý v  đây v tt c nhng điu này.

Nếu quý v hn chế mình khi vi phm nhng hành vi tiêu cc này, quý v s không b sinh vào nhng cnh gii thp, nhưng như mt con người hay trong cnh gii chư thiên.

Nhưng ngay c nếu quý v sinh ra như mt con người hay mt v thiên thn, điu này cũng không mang đến nim hnh phúc thiết yếu vì tt c đ trong bn cht t nhiên ca kh đau. Ti sao điu này là như thế? Nếu quý v đđến mt v thế cao, quý v rơi xung mt ch thp; nếu quý v  trong v trí thp, quý v vươn lên mt v trí cao hơn. Vì điu này, nên s có mt s đi din vô cùng vđau kh. Thí d, nếu quý v đói, quý v ăn vào; nhưng nếu quý vị ăn quá nhiu, ri thì quý v b bnh. Nếu quý v lnh, quý v m máy sưởi và ri thì quá nóng; quý v phi h nhiđộ xung. Có tt c mi loi kh đau như vy.

Samara, luân hi (s hin hu tái din không th kim soát) bao hàm nhng loi kh đau này. Nó là kết qu ca nghip báo và nhng loi cm xúc và tháđ phin não khác nhau. Chúng ta cn phát trin tu trí tnh thc v tính không hay vô phân bit.

Chúng ta có th thy, nhng thí d v nhng ai tiếp cn s chm dt vòng luân hi sinh t ca h, mười sáu v a la hán và nhng tôn gi khác nhng ngườđđược th trng này. Mc dù chúng ta có th đđ s chm dt vòng tn ti luân hi ca chính chúng ta, nhưng ch làđiu này thì không đ (t li), bi vì không ai t tế đi vi chúng ta hơn tt c vô lượng chúng sinh. Thc phm hng ngàđến t nhng con vt d thương. Nếu chúng ta th hưởng tht, điu nàđến t nhng con vt b giết trong khi vn còn khoẻ mnh. Vào mùđông, chúng ta mám và len si, là nhng th đến t nhng con vt. Chúng tht là tt lành đã cung cp nhng điu này cho chúng ta. Chúng ta cn phđn tr nhng s t tế ca tt c chúng sinh bng viđđến th trng Pht qu cho chính mình  ri thì chúng ta có th hoàn thành nhng khuynh hướng h tr tt c chúng sinh vô lượng.

Bích chi Pht và A la hán không th hoàn thành tt c nhng mc tiêu vì các ngài như nhng chúng sinh hn chế. Ch duy nht mt bc có th làđiy, đy là mt v Pht, và vì điu này là nhng gì chúng ta phi hành đng nhđ giúđỡ h mt cách tht s. Chúng ta cn phi tr thành nhng v Pht cho chính chúng ta.

Làm thế nào chúng ta có th làđiu này? Bng vic theo đui Pht Pháp.  Đ, có nhng bđi thành tu cao thượng (mahasiddhas) chúng ta có nhng câu chuyn v cuđi ca mười tám v y, nhưng tht s có vô s các vị như thế. Các ngàđđến giác ng ngay trong đi sng ca các ngài.  Tây Tng, có thí d v Milarepa, và nhiu vị đđo sư khác t các trường phái Kagyu, Nyingma, Sakya, và Gelugpa.

Mt khi chúng ta đđến th trng ca mt v Pht, nhng n lc c gng v vic thc hành Giáo Pháđđến chỗ chm dt vì đã đến ch vô công dng hnh. Nhng hành vi chúng ta thc hin trong Giáo Pháp rt khó khăn vào lúđu, nhưng nó s d dàng hơn và d dàng hơn, và chúng ta tr nên hnh phúc hơn và an lc hơn khi chúng ta tiến b. Chúng ta hoàn thành hin thc Giáo Pháp trong mt th trng hoàn toàn an lc (mt khi đã thc chng). Vic làm trn tđưa kh đau hơđến cho chúng ta.

Thí d, khi người ta chết, đi sng ca h tiếp cn ch cui cùng hay đim tt cùng trong s chết ch làm cho bun ru và đau kh, không ch riêng cho chính h, mà cũng đến nhng ai h b li, thí d trong đám tang ca h. Chúng ta cn nghĩ v điu này và thc hin mt loi pháp hành nàđy. Tiếp cn giây phút lâm chung, phút cui ca cuđi trong Pht Pháp vi s đđến giác ng ch đem đến an lc, không ch cho chúng ta mà cũng cho nhng người khác.

Chúng ta cn hn chế mình khi nhng vic làm mườđiu bt thin. Nếu chúng ta làm nhng hành vi tích cc, chúng ta trãi nghim hnh phúc, nếu chúng ta làm vic tiêu cc, chúng ta trãi qua đau bun. Chúng ta cn thm tra kết qu ca nhng hành đng ca chúng ta và chúng ta cn thm tra tâm thc ca chính chúng ta như nguyên nhân ca nhng hành ca chúng ta. Khi chúng ta thm tra, chúng ta thy chúng ta có ba loi cm xúc và tháđ đc hi: tham luyến, sân hn, và tâm thc vô minh đóng kín (ngu mui).

T nhng điu này, chúng ta có tám mươi bn nghìn loi xúc cm và tháđ phin não. Tám mươi bn nghìn vng tưởng này là nhng k thù chính yếu ca chúng ta, vì thế nhìn vào bên trong, ch không phi chung quanh chúng ta, đ thy nhng k thù ca chúng ta. Trong tám mươi bn nghìn th này, nhng th chính là ba loi thuđy, và th đc hi nht là tâm vô minh đóng kín hay ngu mui, ngay trong dòng sui tâm ca chính chúng ta.

Tóm li, chúng ta cn nhìn vào bên trong chính chúng ta và c gng dit tn nhng k thù ni ti này. Đó là ti sao nhng thành viên ca Pht Pháđược gi là người trong cuc (insider), bi vì h luôn luôn nhìn vào bên trong và vì ngođo còn có nghĩa là nhng người theo đui nhng pháp ngoài tâm. Nếu chúng ta chm dt nhng cm xúc và tháđ phin não này trong dòng tương tc tinh thn ca tâm thc, thì sau đó chúng ta s chm dt tt c nhng kh đau ca chúng ta. Mt người hành đng đ làđiu nàđược biết như mt thành viên ca Pht Pháp hay mt Pht t đúng nghĩa tht s].

Hành vi Pht Pháp ca người nàđó thc hiđ loi tr nhng cm xúc và tháđ phin não ch bên trong ca riêng ngườy là hành vi Pht Pháp ca c xe nh hay tiu tha. Nếu chúng ta hành đng đ loi tr vng tưởng ca chúng ta ch đ xa lìa kh đau ca chính chúng ta, nhưng thy người khác là quan trng hơn và c gng đ vượt thng vng tưởng ca chúng ta vì thế chúng ta cũng có th giúp h tiêu tr nhng xúc cm và tháđ phin não trong tâm thc h, thế thì sau đó chúng ta là nhng hành gi Đi Tha. Trên s hành hot căn bn ca thân thể này, chúng ta cn c gng đ tr thành nhng hành gi Đi Tha, và kết qu là chúng ta có th đđến th trng giác ng ca mt v Pht.

Điểm chính là luôn luôn c gng đ làm lích cho mi người và không bao gi làm tn hđến bt c người nào. Om Mani Padme Hum quý v cn suy nghĩNguyn cho năng lc tích cc làm cho lích nàđến tt c chúng sinh .

Thân th này chúng ta có như mt căn bn hođng ca chúng ta là rt khó khăđ đđược: được sinh làm thân người là không d dàng đ có được (nhân thân nan đc). Thí d, hãy nhìn vàđa cu. Phn ln là đi dương, và hãy nghĩ có bao nhiêu con cá có trong nhng đi dương này. S lượng ln nht ca s sng là thú vt và côn trùng. Nếu chúng ta nghĩ v toàn th hành tinh và con s ca thú vt và côn trùng có, chúng ta s thy s hiếm hoi đ được sinh ra như mt con người.

Trong Pht Pháp, thân chng và tu giác ni quáđến mt cách rt chm chp. Không ch trong mt vài ngày, vài tun, hay vài tháng. Ch mt s thm chí rít con người tht s nghĩ v Pht Pháp, ch riêng quán chiếđ thân chng. Chúng ta cn hành đng mt cách liên tc trong mt thi gian dài. Quý v có mt v tiến sĩ Pht hc phm hnh  đây, người có th tr li tt c nhng câu hi ca  quý v. V đường dài, Pht Pháp tiếp tc s ln mnh và truyn bá ph biến rng rãi. Nó đang phát trin và rt sng đng. Khi Đc Pht lđu tiên ging dy, Ngài ch có năđ t. Pht Pháđã được truyn bá t nhng v này, và bây gi được hin diđến mt s m rng vô cùng như thế trên thế gii.

Quý v bây gi có cùng phm cht cĐc Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ĐĐt Lai Lt Ma, người s đếđây trong tháng Mười. Bt c điu gì ĐĐt Lai Lt Ma ban cho quý v, hãđem vào trái tim và thc tp chúng mt cách chân thành. Căn bn ca giáo hun là không bao gi tn hi bt c mt to vt nào và không làm tn thương tư tưởng  hay c gng đ làm lích vi chúng. Đây là đim chính. Nếu quý v hành đng như thế này, nó s mang đến nhng li lc vô cùng trong tương lai.

Đc Tsenzhab Serkong Rinpoche I
Nguyên tác: – The Endpoint of Samsara Is Suffering, The Endpoint of Dharma Is Happiness. T
t cùng ca luân hi là kh đau, tđnh ca pht pháp là an lc.

Anh dch: Alexander Berzin  Chuyn ng: Tu Uyn, 13/08/2010

[1] Geshe hc v tương đương tiến sĩ Pht hc. Geshe-la, tiếp vĩ ng La đt sau tên gi hay danh hiu Geshe là để bày t lòng quý trng.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung