Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche |

Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche

Đạo sư Tenzin Nyima Truyền Thừa Ripa

     Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche sinh năm 1959, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Tsewang Drolma1 thuộc gia đình dòng họ Bonka – Tây Tạng.

      Từ bác của Ngài, Đức Pháp Vương Drubwang Adzin Rinpoche, và cha của Ngài, Trì Minh Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Ngài thọ nhận những quán đảnh, khẩu truyền và những giáo huấn của kho tàng giáo lý Taksham, Kho tàng Phục điển quý báu (Rinchen Terdzo) và nhiều kho tàng giáo lý quan trọng của truyền thống Ripa Vinh Quang.

      Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche hiện phụng sự như trái tim tâm linh của tu viện Rigon Tashi Choeling ở Tây Tạng và các hành giả lân cận. Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche luôn duy trì sự thúc đẩy ba phạm vi hoạt động vì lợi lạc chúng sanh.

Nguyên tác anh ngữ: Ripa Ladrang Foundation International

Việt ngữ: Yangzhen Tso

Hiệu đính: Padma Tenzin (Liên Hoa Trì Pháp)

1 Khandro Tsewang Drolma là phối ngẫu Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ở Tây tạng. Khandro Tsewang Drolma đã hạ sinh Đức Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche vào năm 1959.

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche và kho tàng giáo lý Terma của truyền thừa Ripa Vinh Quang, trải rộng khắp Việt nam và làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung