Tiến vào cung thành toàn trí |

Tiến vào cung thành toàn trí

Kim cương thừa Thực hành

Con kính lễ nguồn mạch của đại dương các thành tựu: các Đạo sư, Tam Bảo và chư vị Bồ Tát. Con quy y (nương tựa) các ngài xin khẩn cầu các ngài ban phước!

Trong mọi đời sau của con, cầu xin con có một tái sinh làm người cao quý đầy đủ mười tám điều tự do và thuận lợi, và cầu mong con trở thành đệ tử của một bậc Thầy đích thực!

Khi tu hành tâm con nhờ việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định, nguồn mạch của những tái sinh ưu việt và thiện lành đích thực, cầu xin con tuân thủ giáo lý cao quý của Đức Phật!

Cầu xin sự từ bỏ, cội gốc của mọi thực hành Pháp, và bốn tư tưởng chuyển hóa tâm, phát khởi tự nhiên trong dòng tâm thức của con và cầu mong con thấy luân hồi sinh tử với mọi hoạt động vô tận của nó như một ngục tù hay hầm lửa!

Khi thâm tín tính chất không sai lạc của nghiệp, cầu xin con nỗ lực thực hiện ngay cả những thiện hạnh nhỏ bé nhất và tránh làm ngay cả những ác hạnh vi tế nhất!

Không làm mồi ngon cho những nghịch cảnh, những nơi chốn phù hoa náo nhiệt, những bằng hữu phóng dật, hay bất kỳ chướng ngại nào khác trên con đường dẫn tới Giác ngộ, cầu xin con nhận Tam Bảo làm nơi nương tựa của con và tu hành trên con đường tiệm thứ cho chúng sinh ba loại căn cơ!

Cầu xin con từ bỏ mọi nghi ngờ đối với Đạo sư, hiện thân của tất cả những Đấng Thiện Thệ, và không lẩn trốn vào tà kiến coi ngài như ngang hàng với con, cầu xin con thấy ngài như một vị Phật thực sự!

Theo cách này, cầu xin thân, ngữ và tâm con được thuần thục nhờ bốn quán đảnh và như thế cầu xin con dấn mình vào con đường Kim Cương thừa kỳ vĩ!

Nhờ phương tiện của lời cầu nguyện và lòng sùng mộ nhiệt thành, cầu xin con nhận được sự trao truyền trí tuệ của dòng truyền thừa và cầu mong chứng ngộ của con bao la như không gian!

Khi hoàn thiện các thực hành mahayoga của giai đoạn phát triển, cầu xin con đi tới chỗ nhận thức toàn thể thế giới và chúng sinh là ba mạn đà la và vượt qua bốn cấp bậc của một Vidyadhara (Trì Minh Vương), giống như các Bồ Tát Padmasambhava và Vimalamitra!

Khi hoàn thiện thực hành anuyoga, cầu xin mọi ý niệm sinh tử và Niết bàn được tịnh hóa vào trạng thái đại lạc và tánh Không bất khả phân và cầu xin con chứng nghiệm cõi thuần tịnh Akanishtha (Tối Thượng)!

Khi hoàn thiện thực hành atiyoga của Dzogpachenpo (Đại Viên mãn), cầu xin mọi kinh nghiệm tan hòa vào phạm vi của thực tại nội tại và cầu xin con được giải thoát thành thân bình chứa thanh xuân, giống như Trì Minh Vương Garab Dorje!

Tóm lại, khi bắt đầu với việc tu hành công hạnh của chư vị Bồ Tát, cầu xin bất kỳ điều gì con làm sẽ không mang lại điều gì ngoài lợi lạc cho tất cả chúng sinh, chính là những cha mẹ của riêng con!

Trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu mong con không bao giờ có mảy may ước muốn theo đuổi những lề thói thế tục trái nghịch với Pháp!

Dù đang phải chịu sự thống trị của nghiệp và những tập khí, khi một tư tưởng sai lầm xuất hiện với con, cầu mong nó hoàn toàn bất lực!

Vì lợi lạc của những người khác, cầu mong con vô úy và sẵn sàng từ bỏ ngay cả thân thể của riêng con, giống như Thái tử Siddhartha (Tất Đạt Đa)!

Khi đã đạt được trạng thái thành tựu tự nhiên hạnh phúc của riêng con và những người khác, cầu xin con khuấy động những chiều sâu của đại dương ba cõi sinh tử bằng phương tiện của mười sức mạnh và bốn vô úy!

Chư Phật và Bồ Tát đã từng thệ nguyện làm việc với mục đích thành tựu những lời nguyện khát khao vô ngã như những điều này.

Kính lễ các bậc Hiền Thánh tuyên thuyết Chân lý!

OM DHARÉ DHARÉ BHANDHARÉ BHANDARÉ SVAHA

Cầu mong sức mạnh của đức hạnh tăng trưởng!

Cầu mong năng lực của nguyện ước phát triển!

Cầu mong điều xấu ác nhanh chóng được tịnh hóa!

DZAYA DZAYA SIDDHI SIDDHI PHALA PHALA

A A HA SHA SA MA

Mama ko ling samanta

Đức Rigdzin Jikmé Lingpa

Việt dịch: Thanh Liên

Nguồn: Tiến vào cung thành toàn trí

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung