THÔNG BẠCH CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ĐẠO SƯ TERCHEN NAMKHA RINPOCHE VÀ ĐỨC JIGME RINPOCHE |

THÔNG BẠCH CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ĐẠO SƯ TERCHEN NAMKHA RINPOCHE VÀ ĐỨC JIGME RINPOCHE

Ripa Việt Nam Tin Tức

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung