Nhập thất |

Giáo huấn trong sơn thất – Một giảng nghĩa đơn giản về tinh túy của thực hành sự tinh lọc thành tựu

Thực hành

Với lòng sùng mộ, tôi đảnh lễ dưới chân Guru – Lạt Ma ân phước vô song vinh quang linh thánh của tôi, và xin quy y ngài. Tôi cầu nguyện rằng nhờ sự ban phước của ngài, tôi và những đệ tử của tôi có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ bất […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung