Những lợi lạc của mật chú tinh túy đạo sư thành tựu |

Những lợi lạc của mật chú tinh túy đạo sư thành tựu

Đức Liên Hoa Sinh

  Như đã đề cập:

“Ta, Bậc Thầy bất khả phân với ngữ kim cương của Đức Đại Bi, sẽ tiến hành năm phương tiện thiện xảo này – tất cả chúng, những móc câu của lòng bi mẫn, thứ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng sinh. Trong tương lai,

i) vì những chúng sinh hữu duyên,

ii) Ta sẽ là đạo sư tiền định của họ – Đạo Sư Liên Hoa,

iii) Bổn tôn thiền định tiền định của họ, Đức Quán Thế Âm, và

(iv-v), [Ta sẽ giảng dạy hai] Giáo Pháp tiền định này – Mật chú Sáu âm và Mật chú Tinh Túy Thành Tựu.

Với những hành giả trì tụng Mật chú Đạo Sư Thành Tựu, dù họ là đệ tử thông thường hay đặc biệt của Ta, Đức Liên Hoa, [những lợi lạc sẽ là như sau]:

Trì tụng Mật chú hai mươi mốt biến mỗi ngày sẽ hoàn toàn xua tan chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật.

Trì tụng Mật chú một trăm linh tám biến mỗi ngày sẽ tịnh hóa các lỗi lầm của rất nhiều vô lượng kiếp và các đời quá khứ sẽ được hồi nhớ.

Nhờ trì tụng thậm chí nhiều hơn, mọi thành tựu của bốn hoạt động giác ngộ sẽ được tiến hành không nỗ lực.

Và, hiển nhiên, nhờ trì tụng Mật chú một nghìn biến mỗi ngày, hạnh phúc tự nhiên và thành tựu thù thắng sẽ đạt được trong đời này.

Nhờ chỉ thỉnh thoảng trì tụng Mật chú này, thậm chí một chút, tám sợ hãi bên ngoài và trong, các bệnh tật, thế lực ma quỷ và kẻ gây chướng sẽ hoàn toàn được tịnh hóa và không bao giờ gặp phải.

Nhờ trì tụng Mật chú với sự thanh tịnh của tâm, nương nhờ sức mạnh của niềm tin, ân phước gia trì của tất cả Đấng Chiến Thắng trong ba thời sẽ được thọ nhận.

Nhờ trì tụng Mật chú với Bồ đề tâm thanh tịnh, Ta, Đức Liên Hoa sẽ xuất hiện trước họ trong thân người và ban phước gia trì.

Nhờ trì tụng Mật chú trong trạng thái của trí tuệ bất nhịtâm thức họ sẽ trở nên bất khả phân với tâm của Đạo Sư Liên Hoa và họ sẽ thấy được diện mạo chân thật của Đấng Bảo Hộ Nguyên Sơ.

Nhờ trì tụng Mật chú với tâm rõ ràng, sự nhạy bén và năng lực lĩnh hội Giáo Pháp của họ hay sự hiểu tối thắng của họ sẽ được mở rộng lớn lao.”

Bên cạnh đó:

“Nhờ trì tụng Mật chú âm thầm, các phẩm tính của kinh nghiệm thiền định và chứng ngộ sẽ tăng trưởng và những thế lực ma quỷ sẽ không có cơ hội [gây chướng].

Nhờ trì tụng Mật chú ở các địa điểm cô tịch, những hoạt động thế gian sẽ [dễ dàng] bị từ bỏ và thiểu dục sẽ sinh khởi trong dòng tâm thức.

Nhờ trì tụng Mật chú giữa đám đông nhiều người, hạt giống giải thoát sẽ được gieo trồng tốt lành cho những người nghe thấy từ xa.

Nhờ trì tụng Mật chú vào tai ai đó sắp chết, thậm chí nếu phạm phải bất cứ điều gì trong ngũ nghịch tội, người đó sẽ không đọa vào ba cõi thấp hơn.

Nhờ trì tụng Mật chú này trong khi quán chiếu về các chúng sinh đang bị giày vò bởi khổ đau, những nguyên nhân và kết quả của khổ đau không thể tránh khỏi của họ sẽ hoàn toàn được an dịu.

Nhờ trì tụng Mật chú này trong khi quán chiếu về các chúng sinh đang trong trạng thái trung ấmchắc chắn họ sẽ đến được các cõi Tịnh độ.

Nhờ trì tụng Mật chú này trong khi quán chiếu về các chúng sinh đang sống, tám nguyên nhân của cái chết phi thời và v.v. sẽ được an dịu và sức mạnh của cuộc đời bất tử chắc chắn sẽ được thành tựu.

Nhờ trì tụng Mật chú này trong khi suy ngẫm về các chướng ngại – bên ngoài, kẻ thù, các thế lực ma quỷ và điều kiện [bất lợi] sẽ được an dịu; bên trong, ba lỗi lầm về tinh thần và cảm xúc sẽ được an dịu và bí mậthy vọngsợ hãi và vô minh sẽ được an dịu.

Tương tự, về các vị Yogi Đại thừa xuất sắc hữu duyên, những vị tích lũy Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng và Mật chú Tinh Túy Thành Tựudòng tâm thức họ sẽ được điều phục; họ sẽ trở nên ngay thẳng; tình yêu thương và lòng bi mẫn sẽ sinh khởi không nỗ lực; không chút trù tính, tâm thức mong muốn đạt giác ngộ để làm lợi lạc tha nhân sẽ khởi sinh; trong tất cả các đời, dòng tâm thức của họ sẽ bị trói buộc bởi giới luật hoàn toàn thanh tịnh; áo giáp tinh tấn sẽ rất mạnh mẽ; nhẫn nhục sẽ ổn định; phạm vi của sự bố thí sẽ bao la; thành trì thiền định sẽ xuất sắc; ánh sáng trí tuệ thù thắng sẽ lan tỏa; sự trì tụng Mật chúthiền định và v.v. của họ sẽ tạo thành thực hành Giáo Pháp hoàn toàn thanh tịnhđại dương các phẩm tính, phẩm tính của kết quả, chẳng hạn sức mạnh và v.v. sẽ được hiện thực hóa.

Hơn thế nữa, trong tất cả các đời, họ sẽ nhớ Giáo Pháp; họ sẽ tìm thấy con đường giác ngộ; họ sẽ gặp gỡ những thiện tri thức tâm linh; họ sẽ gặp được tất cả các điều kiện hỗ trợ để thành tựu Pháp; họ sẽ không gặp phải những chướng ngại chẳng hạn sự tái sinh vì nghiệp trong các cõi thấp; và họ sẽ được phú bẩm [bảy] sự giàu có cao quý.

Nhờ trì tụng Mật chú tại các thánh địa xuất sắc mà Đức Liên Hoa Sinh đạt thành tựusức mạnh của Mật chú và đặc biệt là ân phước gia trì sẽ được nhân lên một trăm, một nghìn và hàng triệu lần.

Nhờ trì tụng Mật chú trong ba khoảng thời gian của ngày và đêm, vào những thời điểm đặc biệt, chẳng hạn ngày 10 Âm lịch, lúc nhật thực và nguyệt thực, vào ngày trăng tròn và trăng non v.v. mọi hành động tiêu cực, che chướng và thói quen tập khí [sẽ được tịnh hóa] và đặc biệt, các thệ nguyện linh thiêng bị suy giảm của Biệt Giải ThoátBồ Tát và Mật thừa sẽ được phục hồi. Vì thế, mọi thành tựu không ngoại lệ chắc chắn sẽ được thành tựu.

Nhờ trì tụng Mật chú với những bạn đồng hành thuộc Phổ Quát Thừa, cho tới tận [khi đạt đượctâm yếu giác ngộ, khi họ thực hành sự xuất sắc, họ sẽ đến cùng nhau và rốt ráo, đạt giác ngộ như một Mandala.

Nhờ trì tụng Mật chú trong các giai đoạn tiếp cận và thành tựu của tập hội đại thành tựu, trong chính đời này, cấp độ của sự hợp nhất trọng yếu sẽ được thành tựu.

Nhờ trì tụng Mật chú một cách mạnh mẽ, mọi ma vương [mara] sẽ bị tiêu diệt và mọi tinh linh tự nhiênsẽ bị đè bẹp bởi uy quyền. Tám bộ ma quỷ sẽ bị kiểm soát, các Dakini [thế gian] và tinh linh đầu-động vật sẽ buộc phải phụng sự, bất cứ thế lực đen tối mới nào cũng sẽ bị vượt qua và dồn xuống dưới mặt đất, và các thế lực gây hại của những kẻ cai trị cuộc đời sok-dak, các tinh linh trụ trong hành tinh và trong nước sẽ bị xoa dịu … Đó là những lợi lạc không thể nghĩ bàn của Mật chú này!

Nhờ trì tụng Mật chú một cách nhẹ nhàng, bệnh tật vật lý sẽ thuyên giảm, tuổi thọ sẽ được kéo dài, ảnh hưởng cá nhân sẽ được mở rộng, phong mã sẽ tăng trưởng và sinh lực sẽ được ổn định. Đó là những lợi lạc không thể miêu tả được của Mật chú này!

Nhờ trì tụng Mật chú này một cách âm thầm, dòng chảy của những ý niệm lan man sẽ bị chặn đứng, trí tuệ nguyên sơ tự sinh sẽ khởi lên, bám víu vào các kinh nghiệm thiền định của hỷ lạc, thấu suốt và vô niệm sẽ tan biến và những phẩm tính vô biên của tinh túy giác ngộ sẽ hiển bày.

Nhờ trì tụng Mật chú này khi ngồi, sợi dây diệu kỳ của sự trường thọ thuộc về chư Thiên sống ở phía trên sẽ được nắm giữ; các ham muốn và mong ước sẽ được viên thành bởi chúng sinh Nyen sống ở giữa; và sự cát tườngmay mắn và của cải sẽ được thu thập bởi các tinh linh an trú trong nước sống ở dưới. Vì thế, hành giả trở nên giống như vua của ba phạm vi tồn tại.

Nhờ trì tụng Mật chú này khi đang du hành, các nhóm kẻ thù và trộm cướp sẽ bị bắt giữ và sứ mệnh của hành trình sẽ được hoàn thành. Các loài động vật ăn thịt sẽ ngậm miệngkẻ trộm sẽ bị ngăn chặn, sức mạnh của ma quỷ bị điều phục, các điểm đến xa xôi sẽ đến được như thể không hề xa, các hoạt động gian khổ sẽ dễ dàng được thực hiện, những nhiệm vụ thử thách sẽ được hoàn thành không khó khăn và v.v. Đó là những thuận lợi không thể tưởng tượng [của Mật chú này]!

Nhờ trì tụng Mật chú khi đang ăn, giá trị dinh dưỡng của thức ăn sẽ được tăng cường; sự hỗ trợ của sinh mạng, thân vật lý được ổn định; nước da và vẻ ngoài sẽ được cải thiện; [thức ăn] sẽ trở thànhthuốc và sinh khí của các đại tự nhiên sẽ được hấp thụSự tích lũy công đức cũng sẽ được hoàn thiện: bên ngoài, thức ăn sẽ chuyển thành các cúng phẩm; bên trong, chúng trở thành các Torma tiệc cúng dường; và bí mật, cúng phẩm bố thí được đốt.

Nhờ trì tụng Mật chú khi đi ngủ, các dấu hiệu xấu trong giấc mơ sẽ được an dịu. Người ta sẽ nằm mơ thấy nhiều phẩm tính tâm linh, của cải được vui vẻ trao tặng, đạt được niềm hỷ lạc ổn định của thiền, định của tịnh quang khởi lên và suốt ngày và đêm, dấn thân vào thiện hạnh. Các hình tướng huyễn ảosẽ được giải phóng thành hình tướng trống rỗng và sự bám víu sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Những phẩm tính không thể diễn bày như thế sẽ khởi lên trong dòng tâm thức.

Khi người cư sĩ trì tụng Mật chú, họ sẽ mãi mãi từ bỏ mười ác hạnh và đặc biệt, mười thiện hạnh sẽ khởi lên trong dòng tâm thức.

Khi tu sĩ trì tụng Mật chú này, các giới luật của Biệt Giải Thoát và kỷ luật đạo đức sẽ không bao giờ bị vi phạm và họ sẽ đạt được những phẩm tính vô biên của ba sự rèn luyện.

Khi các vị Yogi trì tụng Mật chú, những lợi lạc là vô biên, chẳng hạn duy trì các quán đỉnh và thệ nguyệntâm linh, tiến gần hơn đến các thành tựu v.v.

Khi nữ giới trì tụng Mật chú, trong tương lai, họ sẽ không sinh trong thân nữ mà sẽ đạt được những tái sinh oai lực và [như thế có thể] nương theo Giáo Pháp cao quý.

Khi bất kỳ ai trì tụng Mật chú này, bất kể địa vị hay giới tính, họ sẽ được miễn những khổ đau gây ra bởi sự chín muồi hoàn toàn của nghiệp trước kia và [thay vào đó] kinh nghiệm rất nhiều những phẩm tính tạm thời và rốt ráo tuyệt hảo.

Trong trường hợp trì tụng Mật chú khi tinh thần đang bị khuấy động, chẳng hạn cảm thấy giận dữ hay tương tựtrí tuệ thiện hạnh không cấu nhiễm sẽ bùng cháy liên tục như ngọn lửa thiêu đốt bụi cây của các phiền não tinh thần và cảm xúc đầy nhiễm ô. Điều này không giống như các học thuyết khác và là bởi oai lực lớn lao của Ta, Đức Liên Hoa.

Những lợi lạc của việc trì tụng Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng và Mật chú Thành Tựu là không thể nghĩ bàn và chẳng thể miêu tả. Chúng chẳng thể hiểu thấu. Ví dụ, giống như mặt trời và trăng lòng bi mẫn của chư Phật và công đức tương ứng của chúng sinh xua tan màn đêm mà không có điều gì xen vào, [những lợi lạc] của Mật chú Tinh Túy của Bí Mật Thừa và Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng xảy đến tự nhiên không nỗ lực.

So với công đức của một vị Chuyển Luân Thánh Vương (Chakravartin), người cúng dường vương quốc của mình, mỗi ngày, lên bao nhiêu vị Phật và tập hội chư Bồ Tát tôn quý trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, những lợi lạc của việc trì tụng Mật chú Tinh Túy Thành Tựu còn lớn hơn.

Những lợi lạc còn lớn hơn việc xây dựng Bảo tháp chứa đựng vô số châu báu thuộc bảy loại của thế gian và yểm đầy các xá lợi của chư Thiện Thệ.

So với [công đức] của việc tạo ra các bản văn Phật giáo – nếu người viết sử dụng tất cả giấy cần để che lấp mặt đất, tất cả bút có thể được làm từ tất cả cây cối trong tất cả các khu rừng và tất cả mực có thể tạo ra từ các dòng sông, tất cả vàng v.v. – những lợi lạc của Mật chú Tinh Túy Thành Tựu còn lớn lao hơn.

Bất cứ công đức nào có thể được tạo ra nhờ thân và ngữ, trì tụng Mật chú này với sự thanh tịnh của việc nhớ tưởng đến ý nghĩa của tinh túy trí tuệ của nó sở hữu những lợi lạc không thể nghĩ bàn. Bởi [Mật chú này] là gốc rễ của thiện hạnh, điều gì còn cần thiết để nói rằng nó sẽ làm tăng trưởng công đức và vì thế, chắc chắn trở thành nguyên nhân [để đạt] tâm yếu giác ngộ không vơi cạn?

Thậm chí nếu tất cả các hạt trên bề mặt trái đất bao la này có thể được đếm, vẫn chẳng thể đếm được những lợi lạc của Mật chú Tinh Túy.

Nếu có thể đến được đáy cùng của một đại dương bằng việc sử dụng đầu của một sợi lông rất bền, vẫn chẳng thể nào đạt đến đáy của những lợi lạc của Mật chú Tinh Túy.

Nếu tất cả trái cây được chín nhờ ánh mặt trời, những giọt nước mưa, cây cối trong rừng, những đám mây bị cuốn đi bởi gió v.v. có thể được tính đếm, vẫn không thể liệt kê các lợi lạc của Mật chú Tinh Túy.

Khi ai đó trì tụng Mật chú Tinh Túy trong khi đang đi, những bước đi của họ trở thành sự đi nhiễu; tay và cử động tay của họ trở thành các thủ ấn; bốn khía cạnh của con đường hành động trở thành thiện hạnh; các kỷ niệm và ý nghĩ của họ được tịnh hóa thành bản tính của sự thực và điều mà họ nói được chín muồi thành Mật chú bí mật. Đó là những lợi lạc không thể miêu tả.

Do đó, với tất cả những ai trì tụng Mật chú Tinh Túy Đạo Sư, các điều kiện sống bất lợi sẽ được an dịu và thuận duyên sẽ mãi mãi tăng trưởng. Những vị nghèo túng sẽ có tài sản và của cải. Những vị không có quyền lực sẽ có quyền lực. Những vị vô sinh sẽ có con. Người bị đói sẽ có phương tiện sinh sống. Người không có quần áo sẽ có áo quần. Người khiêm cung sẽ trở thành kẻ cai trị. Người yếu đuối sẽ có được sức mạnh lớn lao. Người không có quyền lực sẽ được trao quyền. Nói ngắn gọn, những hình tướng tạm thời của sự xuất sắc, và như đã giải thích trước kia, các lợi lạc xuất thế gian, sẽ khởi sinh. Những vị này sẽ luôn luôn nằm trong tâm yếu của mười phương chư Phật. Họ sẽ được chư Phật quan sát và liên tục bảo vệ và hộ trìTứ Đại Thiên Vương cùng chư thiên hộ trì thiện hạnh sẽ giám sát và bảo vệ họ bất kể ngày hay đêm và họ sẽ được giúp đỡ và đồng hành.

Nếu Mật chú Tinh Túy được viết dưới dạng thư pháp, khắc hay tạc trên đá v.v. hạt giống giải thoát sẽ được gieo trồng vững chắc trong dòng tâm thức của những ai thấy bằng mắt.

Nếu Mật chú Tinh Túy được trì tụng khi cúng dường nước hoặc vẩy nước để viết [Mật chú] trên đá, tất cả chúng sinh sống trong nước đó và những chúng sinh chạm vào đá này hay uống nước đó, sẽ đạt giác ngộTương tự, khi Mật chú được trì tụng khi có lửa, những ai chạm vào khói sẽ được giải thoát. Khi Mật chú Tinh Túy được trì tụng lúc cờ cầu nguyện được treo lên trên đỉnh những ngọn núi cao, mọi chúng sinh xúc chạm vào gió từ phía ấy sẽ được giải thoát.

Nếu Mật chú Tinh Túy được đặt phía trên lòng đường, con đường được sử dụng bởi các tinh linh tự nhiên, chẳng hạn những kẻ gây đánh nhau và cãi cọ, sẽ bị chặn đứng.

Nếu Mật chú Tinh Túy được yểm trong tâm của các Bảo tháp hay Tsa-tsa, bất cứ nơi nào mà chúng được đặt, sự cát tường của vùng đó sẽ tăng trưởng. Khi chúng được giữ trong nhà, các thế lực gây hại và tinh linh sẽ không thể lang thang xung quanh và họ trở thành những vị bảo vệ hữu ích và đem lại sự cát tường.

Mật chú Tinh Túy này là sự khẩn nguyện phi phàmvô song và cốt lõi được phú bẩm bốn kiểu giải thoát. Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng và Mật chú Tinh Túy Đạo Sư Thành Tựu đã [được giao phó cho] chư vị bảo hộ của Bảy Bộ Maning. Chúng là những giáo lý tâm linh hoàn hảo và trọn vẹn của tất thảy những điểm then chốt sâu xa của ba thừa [nội] Mật. Chúng đã khởi lên như là Bindu của tâm giác ngộ Đạo Sư Liên Hoa.

Chư vị đã giảng dạy như thế”.

Apang Terton viết.(Trích từ Tuyển Tập Trước Tác của Apang Terton, Tập 15, trang 83-91)

Apang Terton (1895-1945) là người con trai được thụ thai một cách kỳ diệu của Tôn giả Dudjom Lingpa. Ngài được xem là vị tái sinh của Tổ Rigdzin Godem và những vị khác. Ngài sống ở Golok. Bậc trì giữ chính yếu của Ngài là con gái của Ngài – Bà Tare Lhamo (1938-2003) và ba người con trai của Ngài. Ngài là vị thầy gốc của Dodrupchen Rinpoche. Apang Terton phát lộ nhiều kho tàng, nổi tiếng nhất ở phương Tây là pho Tara Đỏ.

 

Nguồn Anh ngữ: The Benefits of the Essence Guru Siddhi Mantra, Collected Works of Apang Terton, Vol. 15, pgs 83-91.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Mọi sai sót trong bản dịch là lỗi của người dịch. Xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo, Tam Gốc.

Mọi công đức có được xin hồi hướng tất cả hữu tình chúng sinh.

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung