Những cam kết liên quan đến khẩu và các vị bổn tôn thủ hộ |

Những cam kết liên quan đến khẩu và các vị bổn tôn thủ hộ

Yeshe Tsogyal

Các loại thực hành thì như sau:Tiếp đó, Tsogyal học những cam kết liên quan đến khẩu, liên quan tới những thực hành có liên hệ tới các vị bổn tôn thủ hộ. Những thực hành này có thể được thảo luận trong 2 cách: Tùy theo các loại thực hành và Tùy theo phương tiện bảo hộ chúng sinh. Các loại thực hành thì như sau:

Đầu tiên, có 3 loại thần chú: Các thần chú gốc là nhân không thể sai lầm; Các thần chú nhân duyên cho sự quán tưởng; và Các thần chú hoạt động được tụng niệm liên tục. Các loại mudra (ấn) bao gồm: Samaya-mudra (Nguyện ấn), Karma-mudra (Nghiệp ấn) và Jnana-mudra (Tuệ ấn), Dharma-mudra (Pháp ấn) và Maha-mudra (Đại ấn).

Thứ hai, có các mạn đà la của chư vị Đạo Sư, của Chư Tôn thủ hộ và của chư Dakini. Những mạn đà là này tạo ra một mối quan hệ đặc biệt tới các cửa thân, khẩu và ý. Những thực hành yoga có liên quan có thể được phân thành cao, trung và thấp.

Như Yeshe Tsogyal có giảng lại sau này, Đức Guru Rinpoche đã ban cho cô 700.000 mạn đà la Mật thừa vô thượng, và cô đã thực hành chúng phù hợp theo các cấp độ: cao, trung và thấp. Trên cấp độ cao nhất, cô đã thực hành nhập định Đại Lạc, trong trạng thái đó, mọi sự là hoàn toàn phi ý niệm. Trong cách thức những thực hành cao cấp vừa, cô đã thực hiện đại định chứng ngộ tất cả mọi hiện tướng hiện hữu là các vị nam thần, nữ thần. Theo cách những thực hành cấp cao thấp, cô đã thể nhập Đại Định Dòng Chảy Không Gián Đoạn.

Ngoài ra, theo cách thức cao nhất những thực hành cao cấp, cô đã nắm giữ mạn đà la của các bổn tôn thủ hộ Hayagriva (Mã Đầu Minh Vương) và Vajra-varahi (Kim Cương Hợi Mẫu) một cách vững chắc trong tâm như một dòng sông trôi chảy liên tục. Theo mức độ cao vừa, cô đã thực hiện các thực hành Vajrakila 3 lần mỗi ngày và 3 lần mỗi đêm, đúng theo hứa nguyện của cô là thực hành bộ pháp này 6 lần mỗi ngày.

Theo những pháp môn thực hành cao cấp thấp hơn, mỗi ngày cô đã cẩn trọng thực hiện các nghi quỹ 8 vị Heruka, cúng dường, tụng chú và thực hiện các hoạt động cần thiết. Cô đã thực hiện rất nhiều các thực hành khác có liên quan tới mạn đà la của các vị bổn tôn khác, mỗi chủ đề thực hành được cô thực hiện vào một thời điểm thích hợp, trong một cung cách khế hợp, cô đã không bao giờ quên thực hành bất kỳ phần nào của những thực hành này, thậm chí là không có dù chỉ một ngày xao lãng.

Cô thực hiện các thực hành cấp cao nhất trong toàn bộ mỗi tháng, không bao giờ thất bại trong việc thực hiện các hoạt động bổ trợ thích hợp và dâng tất cả những cúng dường vào đúng lúc. Các thực hành trung cấp, cô thực hiện 80 lần hoặc hơn vào thời điểm trăng non (ngày 30 cuối tháng theo lịch Tây Tạng) và trăng tròn (ngày rằm). Các thực hành cấp dưới cô cũng thực hiện không lầm lỗi mỗi tháng. Thậm chí rất ít các thực hành cô đã làm một lần một năm, tất cả đều trọn vẹn và hoàn hảo, cũng không bỏ qua bất cứ điều gì…

Rồi sau đó Tsogyal nghiên cứu những cam kết liên quan đến tâm. Những điều này có thể nhìn nhận trong 3 cách: Theo cái thấy (Kiến), thiền định (Thiền) và hành động (Hạnh). Chúng cũng có thể được thảo luận theo những kiểu thực hành và phương tiện bảo hộ.

Đầu tiên, cô đã nghiên cứu cái Thấy thâm sâu; Thiền định khi nó hoạt động thông qua các cổng thể nghiệm; và Hành động khi nó dẫn đến sự giải thoát thông qua giai đoạn Phát Triển và Hoàn Thiện, những điều có thể được xử lý trên cấp độ bên ngoài, bên trong và bí mật.

Thứ hai, Tsogyal đã học 4 bí mật bên ngoài, 4 bí mật có điều kiện, những bí mật được nắm giữ một cách thích hợp và những bí mật không được tiết lộ cho bất kỳ ai, 4 bí mật bên ngoài là Bổn Tôn, những đặc tính của chư Tôn, tâm chú và những dấu hiệu chứng ngộ có thể phát sinh.

Những bí mật có điều kiện là nơi chốn thực hành, thời gian thực hành, những liên kết với người mà ta thực hành và các chất liệu được sử dụng trong thực hành.
Những bí mật được giữ một cách thích hợp bao gồm các chất liệu được ban như những cúng dường: những cúng dường nghi lễ và những cúng dường bí mật như dược liệu, torma, chén sọ, dao găm, gậy, chày kim cang, chuông, chuỗi hạt cùng các pháp khí biểu tượng cầm tay khác khi thiền định. Cũng cần lưu tâm đến các chất liệu đặc biệt với các mạn đà la, 8 phục sức mộ địa, vòng đeo xương và v.v…, cũng như bất kỳ chất liệu nào được dùng trong thực hành Mật thừa cao cấp hơn. Đặc biệt, điều này bao gồm những trống hộp sọ, chén sọ, xương đùi và kèn trumpet.

Những điều một người không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai bao gồm những thực hành cá nhân của các Pháp hữu và những thực hành tịnh hóa được một người thực hiện để chuộc lại hành vi bất thiện nào đó. Một người cũng không nên loan tin đồn liên quan tới các hành vi bất thường của các bậc Thầy, bạn Đạo hoặc vì lí do nào đó về hành vi của bất kỳ chúng sinh nào. Và một người không nên thảo luận với những người khác về bất kỳ loại hành vi nào nói trên thì đó là giữ bí mật một cách thích hợp.

Như vậy, có 10 cam kết bí mật liên quan đến thân, khẩu và tâm. 4 điều liên quan đến thân về những bậc Thầy cùng các bạn Pháp. 2 điều liên quan đến khẩu bao gồm 3 loại thần chú và 4 loại ấn. 4 điều liên quan đến tâm bao gồm 4 bí mật bên ngoài và 4 bí mật có điều kiện, 4 bí mật được giữ một cách thích hợp và những bí mật không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Một khi đã nhận được những giáo huấn của Thầy mình, Tsogyal lưu giữ tất cả chúng lại mà không có thậm chí dù chỉ là một chút sai lệch nào, ngay cả trong cách thức nhỏ nhiệm nhất cũng như trong thời gian ngắn ngủi nhất.

Đức Namkhai Nyingpo Rinpoche
Trích trong Bà mẹ trí tuệ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung