Ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh (16/05/2016) |

Ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh (16/05/2016)

TU VIỆN Việt nam

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh.

Hôm nay ngày 16/05/2016 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như trì giới, bố thí, thiền định, tụng chú, ăn chay, phóng sinh… Cầu mong mọi chướng ngại trên đường tu hết thảy đều tiêu trừ … Mong mọi sự tốt lành !

Cảm ơn các bạn đã thực hành Pháp !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung