Ngày mai là ngày vía Đức Gesar – 09/07/2017 |

Ngày mai là ngày vía Đức Gesar – 09/07/2017

Tin Tức

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, vì lợi ích của chúng sinh Đức Gesar xuất hiện trong thời kỳ mà chúng sinh hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu …

Đức Gesar hóa thân diệu kỳ của Đức Liên Hoa Sanh và của chúa tể của ba gia đình Phật gồm Đức Quán Thế Âm – hiện thân của lòng bi; Đức Văn Thù Sư Lợi, hiện thân của trí tuệ, và Đức Kim Cương Thủ, hiện thân của tất cả sức mạnh của Chư Phật. Xin hãy bảo hộ chúng con.

Ngày mai 09/07/2017 Tây lịch tức ngày 15 Tạng lịch Ngày vía Đức Gesar. Mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng. Vì lợi ích của chúng sinh xin hãy cùng nhau thực hành hạnh thiện như ăn chay, bố thí, trì giới, phóng sinh, thiền định, tụng chú, cúng Tsok …

Mong mọi sự tốt lành !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung