Ngày Đức Phật Đản Sinh – 13/5/2016 |

Ngày Đức Phật Đản Sinh – 13/5/2016

TU VIỆN Việt nam

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.

Trong thời kỳ mà tâm thức con người tràn đầy thống khổ, những người có chút phước duyên do đời trước tích lũy đã khởi lên một tâm nguyện muốn thực hành Pháp, nhưng lại gặp nhiều chướng ngại … Cầu mong lòng Bi mẫn của Ngài sẽ tưới mát mọi thống khổ cho chúng sinh và an lập họ trong trạng thái Phật Quả.

Hôm nay 13/5/2016 tức là ngày 30 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Sakyamuni mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung